Radní města se opět sešli ke společnému jednání

V pondělí 6. října 2014 rada města projednala téměř čtyři desítky bodů. 

 • Přijato bylo usnesení, kde rada města souhlasí s vyřazením majetku Dětského centra Turnov, a to dle předloženého seznamu. Jedná se především o drobný hmotný majetek, který je nepoužitelný a neopravitelný.
 • Radní schválili záměr výběrového řízení na nákup vozidla pro měření rychlosti vozidel. Podrobnosti budou předloženy na další radě města. Předpokládané zahájení plnění předmětu zakázky je v lednu 2015.
 • Schválen byl plán zimní údržby pro období 2014 – 2015, který se musí schvalovat každý rok. Ten se oproti minulému období mění pouze v údržbě nové komunikace Na Piavě. Chodníky v Bezručově ulici se již nebudou solit a z posypu chemickými prostředky byl také vyřazen chodník v Hruborohozecké ulici od podchodu až po křižovatku Bezručova, který se bude pluhovat a sypat drtí.
 • Radní projednali žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les. Jde o čtyři kusy stromů na území města Turnova.
 • Schváleny byly smlouvy o právu provést stavbu, a to v oblasti Výšinka, Hluboká ulice, Kadeřavec a Vesecko.
 • Radní schválili nového nájemníka v domě čp. 2145 v Máchově ulice. Město Turnov je spoluvlastníkem těchto domů s podílem 51%, proto bylo nutné tuto změnu projednat.
 • Pronajaty byly části pozemků, a to na Bukovině a na Daliměřicích. Schválena také byla výpůjčka nebytových prostor v Palackého ulici, v ceně 67 tisíc korun za rok, prostory budou využívány k provozování internetového obchodu.
 • Schválena byla výpůjčka pozemku na Malém Rohozci pro Rohozecký Okrašlovací Spolek, který zároveň zajistí 3x ročně posekání trávy. ROSOS zde plánuje využití pro volnočasové aktivity dětí a ostatních obyvatel.
 • Odsouhlaseno bylo zřídit věcné břemeno – služebnost na stavbu, a to na Malém Rohozci a na Kadeřavci.
 • Radní v minulosti schválili uzavření dohody s RWE GasNet, s.r.o. o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci komunikace Na Sboře, do výběrového řízení na dodavatele se však nikdo nepřihlásil, odbor správy majetku má za úkol vypsat nové výběrové řízení s termínem duben – květen 2015. Proto radní odsouhlasili dodatek č. 1 dohody o spolu zainvestování této komunikace.
 • Společnost SFS Intec, s.r.o. připravuje rozvoj výroby. V souvislosti s výstavbou nové výrobní haly požádala o možné využití pozemku, který je ve vlastnictví Města, jde o přístupovou komunikaci. Projekční práce komunikace budou v režii SFS, s.r.o., projekt konzultován s odborem správy majetku. Po realizaci je město Turnov ochotno tuto komunikace převzít.
 • Radní rozhodli o použití druhu technologie a výstavby nového sociálního zázemí pro terminál veřejné dopravy u vlakového nádraží. Osazeny budou mobilní buňky, zajištěna bude obsluha bez čekárny.
 • Rada města schválila vzdání se práva a prominutí pohledávek v celkové výši 75.528 Kč. Jde o nedobytné pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých proběhla promlčecí lhůta, nebo jsou z důvodu špatné finanční situace nevymahatelné.
 • Mateřská škola v ulici Jana Palacha má schváleno čerpání rezervního fondu do výše 47 tisíc korun na nákup nádobí do školní jídelny, dětských židliček, nábytku, hraček a učebních pomůcek.
 • Schváleno bylo snížení sledovaného ukazatele výnosy z prodeje služeb o 10 tisíc korun a navýšení rozpočtu mateřské školy Bezručova. Důvodem nižšího zisku z prodeje služeb – „školkovného“ je zvýšení počtu neplatících předškoláků od září 2014.
 • Mateřská škola Mašov zažádala o snížení sledovaného ukazatele – energie o 15 tisíc korun. Bylo schváleno jejich následné převedení na účet spotřeba materiálu na nákup učebních pomůcek a hraček pro děti.
 • Radní vzali také na vědomí rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty, a to 28. října a 17. listopadu 2014.
 • Starosta města Ing. Tomáš Hocke byl schválen členem řídícího výboru „Projektový záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec“
 • Rada města schválila udělení výjimky ze Směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov“ na realizaci akce „Péče o závěsné nádoby s letničkami v roce 2015“ Důvodem výjimky je skutečnost, že stávající firma zajišťuje péči o nádoby od začátku. Práce jsou provedeny odborně i ceny budou zachovány stejné jako v letošním roce.
 • Schválen byl plat ředitele Základní školy, Skálova ulice, a to dle předloženého návrhu.
 • Radní schválili záměr městské policie pořídit služebního psa a uložila pověřenému strážníkovi připravit potřebné podklady pro jeho pořízení v roce 2015.
 • Zrušeno bylo zadávací řízení „Nákup didaktických a kompenzačních pomůcek v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost.“  Z důvodu, že nabídku nepodal žádný uchazeč.
 • Radní vzali na vědomí zprávu o činnosti sportovní komise i komise dopravní.