Po měsíční prázdninové přestávce zastupitelé opět zasedali

Zastupitelé města ve čtvrtek 28. srpna 2014 svými rozhodnutími přijali řadu usnesení.

 • Na začátku zasedání bylo navrhnuto několik dodatečných bodů, které zastupitelé svým usnesením zařadili do programu jednání. Ten pak schválili.
 • Zastupitelé města vzali na vědomí informaci o vizích a budoucnosti dvou středních škol – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov v čele s ředitelkou paní Ing. Milenou Lednejovou a Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov v čele s ředitelkou paní Ing. Janou Rulcovou. Obě ředitelky přijali, spolu s radní Libereckého kraje Alenou Losovou, dipl. um., pozvání aby zastupitelům nastínily budoucnost těchto škol. Padlo tu i několik dotazů z řad zastupitelů. Například, zda se obor obchodní akademie nebo hotelová škola zcela nepřestěhují do prostor v Alešově ulici, či zda SUPŠ neplánuje zavést obor opracování skla. 
 • Zastupitelé vzali také na vědomí informaci o čerpání finančních prostředků v kapitole rozpočtu projekty odboru správy majetku za rok 2014.
 • Schváleno bylo vzdání se předkupního práva k bytové jednotce v Květinové ulici a také vykoupení pozemků od soukromých vlastníků do vlastnictví Města Turnova, a to v lokalitě Na Lukách a Daliměřicích. Schválen byl také prodej pozemku na Malém Rohozci pro výstavbu rodinného domu.
 • Část pozemku v ulici Na Teplici bude směněna. Zde se jedná o lokalitu u Jizery, kde došlo ze stran Klubu českých turistů k označení turistické trasy na městem prodloužené naučné stezce pod zámkem Hrubý Rohozec. Turisté si v tuto chvíli zkracují cestu uhlopříčně přes soukromé pozemky, proto je nutné část směnit.
 • Hrad Valdštejn se dočká obnoveného zdiva a schodiště u Nového paláce. Schválena byla také oprava fasády kaple a podlahy v konírně. V případě získání dotace zastupitelé souhlasili s finanční spoluúčastí ve výši minimálně 40% z rozpočtových nákladů na tuto akci v roce 2015.
 • Zastupitelé svým usnesením prodloužili termín splatnosti úhrady kupní ceny za prodej nemovitostí na Šetřilovsku. Budoucí vlastník zahájil v letošní sezóně pravidelný provoz restaurace, postupně provádí rekonstrukci vnitřních prostor restaurace a pořádal tu i několik úspěšných společenských akcí. Z organizačních důvodů požádal o prodloužení termínu splatnosti a ta mu byla schválena do 20. září letošního roku.
 • Na vědomí vzalo také zastupitelstvo informaci o územní studii bytových zón Hruštice – Károvsko, Durychov – Na Kamenci a Daliměřice. Jen pro informaci, územní studie zpřesňuje územní plán. Regulativy jsou podrobnější a umožní stavebnímu úřadu povolovat příslušné stavební záměry. Studie jsou k nahlédnutí na webových stránkách města.
 • Z příspěvků občanů se zapojil do diskuse místní dokumentarista a kameraman, aby ještě sdělil, v souvislosti s navrhovaným darem svého archivu Městu, informace a porovnání cen za digitalizaci archivu, kterou by zvládla Česká televize. Padl zde návrh, aby místostarosta Otakar Špetlík znovu předložil materiál týkající se digitalizace a katalogizace Českorajského filmového archivu. Toto usnesení však přijato nebylo. A tato věc tak zůstává otevřená pro další zastupitelstvo.
 • Výsledky auditu ministerstva financí na akci Integrovaný terminál veřejné dopravy v Turnově, první etapa vzali zastupitelé na vědomí. V březnu letošního roku byl na tuto akci proveden audit. Bohužel však auditní orgán Městu nevyhověl. Město bude i nadále hledat vhodné řešení, aby poškození bylo co nejmenší.
 • Schválen byl finanční příspěvek na krytí nákladů na zahraniční akci Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Turnov ve výši 14.000 korun. Škola jej použije na projekt „Obnova výuky řemeslných technik v Egyptě.“
 • Zastupitelé také schválili, ve funkci přísedících Okresního Soudu v Semilech, tři turnovské občany na další volební období.
 • Waldorfská mateřská škola v Turnově bude mít z důvodu nové budovy i nové číslo popisné. Proto je nutné změnit zřizovací listinu této mateřské školy. O změně rozhodli zastupitelé jednohlasně.
 • Na závěr byla přijata změna vysílacího času rozhlasu. Díky negativním ohlasům některých občanů, kteří pracují na noční směny, se rozhodlo čas posunout z 10:00 na 13:00. Vysílání tak bude probíhat každé pondělí ve 13:00 a v 17:00 hodin.