Město Turnov se stará o městskou zeleň, přesto ji někteří obyvatelé ničí!


Odbor životního prostředí se každý rok snaží v maximální míře starat o stávající i nově vysazenou zeleň. Přesto se mezi námi najdou obyvatelé, kteří se zase starají o její poškozování a ničení.

Odbor životního prostředí zajišťuje péči o veřejnou zeleň na více než 60 hektarech pozemků ve vlastnictví Města Turnov. V letošním roce bylo (do 15. 8. 2014) zaplaceno přes 6,3 milionu korun za městskou zeleň. Byla provedena údržba veřejné zeleně, tedy sekání trávníkových ploch, likvidace plevelů a pletí v plochách veřejné zeleně ve městě. Pokračovalo se v rekonstrukci zeleně v sídlištích, údržbě v rámci revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem, v odborném posouzení a následném ošetření stromů. Podle potřeby byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez, redukční řezy, úprava podchodné výšky, odstraňování nebezpečných stromů s likvidací dřevní hmoty, případně i s frézováním pařezů, výchovné řezy u nových výsadeb. Probíhal řez keřů a odplevelování výsadeb v zelených plochách v ulicích města a na sídlištích, včetně odplevelování trvalkových záhonů, řezů keřů a odplevelování výsadeb na školních zahradách – MŠ Zborovská, Kosmonautů, J. Palacha a v Mašově, ZŠ Žižkova, Skálova, SŠ – gymnázium.  Je prováděna údržba městských lesů -  ochrana mladé kultury proti buřeni, vyžínání v oplocence, výřez plevelných dřevin ve třech oplocenkách a opravy oplocenek, úprava druhové skladby, likvidace polomů, soušek, prořezávky atd. Byla zajištěna projektová dokumentace k revitalizaci zeleně ve městě a  tyto projekty jsou postupně realizovány.

Také je zajišťováno sekání ploch veřejné zeleně. Všechny plochy se najednou posekat nedají, seká se podle harmonogramu. Jednotlivé plochy byly zařazeny do kategorií podle důležitosti (přednost mají parky, zeleň uvnitř města, méně často se mohou sekat zelené plochy v okrajových částech města a plochy, které „nejsou tak vidět“). Svou roli hraje i objem finančních prostředků, které lze na sekání trávy použít. V deštivém počasí není vhodné sekat trávníkové plochy, které jsou podmáčené, neboť se na nich tvoří hluboké koleje a trávník se ničí. Dochází také k poškozování techniky mokrou trávou. 

Kategorie sekání trávníkových ploch podle důležitosti:

Intenzita 1 – sekání 7 x ročně

Intenzita 2 – sekání 4 x ročně

Intenzita 3 – sekání 3 x ročně

Intenzita 4 – sekání 2 x ročně

* některé plochy se mulčují a na některých plochách se posekaná tráva sbírá.


Problémem zůstává také parkování aut v těsné blízkosti trávníkových ploch, které mají být sekány.  Na těchto místech jsou umisťovány značky s upozorněním na dobu sekání. Ne každý řidič však na toto upozornění reaguje. Znemožňuje se tím plynulé sekání. Nejhorší situace nastává v místech nájezdu techniky na trávníkové plochy. Pracovníci zajišťující sekání trávníků se také setkávají s dalším nepříjemným problémem, a to přemisťováním značek do míst, kde se trávník vůbec nevyskytuje a na vyznačených místech parkují automobily. Častým prohřeškem je rovněž vjíždění na plochy veřejné zeleně a parkování na travnatých plochách v kořenovém prostoru dřevin, což nejen že není povoleno, ale neprospívá ani kořenovému systému dřevin, které jsou postupně ničeny.

V zelených plochách, v parcích a ve školních zahradách byly v letošním roce vysazeny stovky stromů, tisíce keřů a tisíce trvalek. Většině obyvatel se výsadby líbí, avšak najdou se i jedinci, kteří jsou přesvědčeni, že sekání trávníků je špatně, zbytečně a nevhodně se vysazuje i pečuje o zeleň. Smutná je i skutečnost, že dochází k záměrnému poškozování dřevin (stromů a keřů, včetně těch nově vysazených), k odcizování vysazených keřů a trvalek ze záhonů i mobilních nádob. Poslední politováníhodnou událostí je záměrné zlomení dvou vzrostlých stromků – akátů Robinia ´Casqu Roughe´ v zeleném pásu na sídlišti Na Výšince v Rubínové ulici. Toto však není první zničení či poškození výsadeb. Město Turnov věří, že si obyvatelé města budou „své“ výsadby hlídat a chránit je před vandaly. Odbor životního prostředí zajistí odstranění zlomených stromů a nahrazení za stromky nové, ale jsou to zbytečně vynaložené finanční prostředky, které by mohly být využity na další zkrášlování ploch městské zeleně. Jenom náhrada těchto dvou stromů přijde na několik desítek tisíc korun.  I když rekonstrukce zelených ploch jsou z větší části hrazeny ze získaných dotací, Město Turnov vynakládá na zeleň a její údržbu na veřejných prostranstvích nemalé částky. Úpravu veřejných prostranství, závěsné nádoby i mobilní nádoby na zeleň na náměstí a dalších místech ve městě kladně hodnotí převážná část obyvatel, ale i návštěvníků Turnova. Na fotografii můžete vidět zlomené 2 kusy akátů  Robinia ´Casqu Roughe´ – Výšinka, ul. Rubínová (nové výsadby).


Ludmila Fejfarová, odbor životního prostředí