Turnov má nový územní plán

Město Turnov se nadále může rozvíjet podle nového územního plánu. Byl schválen zastupitelstvem 26. června 2014 a účinnosti nabyl o měsíc později.

 

Nový územní plán Turnova je koncepčním materiálem, který je velmi důležitý pro další rozvoj města. Nahradil tak územní plán z roku 1996, který již nevyhovoval především kvůli nárůstu dopravy, novým požadavkům ochrany přírody a také vzrůstajícímu počtu žádostí vlastníků pozemků o změny. „Pořizovatelem nového územního plánu byl odbor rozvoje města městského úřadu a zpracovával jej na základě výběrového řízení ateliér ARCHIS architekta Ivana Horkého z Prahy,“ vysvětluje vedoucí odboru Miroslav Varga a dodává, že práce trvaly od dubna roku 2009 do června 2014. Celkové náklady se vyšplhaly na více než 2,5 milionu korun. Díky dotaci Evropské unie z Integrovaného operačního programu ve výši přes 1,5 milionu korun doplatilo město ze svého rozpočtu zhruba jeden milion. Zpracování nového územního plánu si vyžádal nový stavební zákon platný od roku 2006, který omezil platnost územních plánů vydaných podle původního stavebního zákona jen do roku 2020. „Máme nyní v ruce nejdůležitější nástroj územního plánování, který vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy. Materiál, který stanovuje podmínky pro využití těchto ploch, řeší koncepci rozvoje území i jeho regulaci“ říká starosta města Tomáš Hocke a dodává: „Je potěšitelné, že náš nový územní plán vymezuje již jen jeden koridor územní rezervy pro komunikaci R35, respektive S5, vše v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje.“ Zachovává však tři územní rezervy pro vnitroměstskou odlehčovací komunikaci a obsahuje i územní studie bytových zón Daliměřice, Hruštice – Károvsko a Durychov – Na Kamenci. Územní plán řeší celé správní území města, tedy pět katastrálních území (Malý Rohozec, Bukovina u Turnova, Daliměřice, Turnov, Mašov u Turnova) s celkovou rozlohou 2 273 hektarů a je zpracován v měřítku 1:5000. „Obyvatelé jej najdou na internetových stránkách města Turnova a mohou se s ním také přijít seznámit do budovy radnice. Pracovníci odboru rozvoje města jsou připraveni v úředních hodinách zodpovědět dotazy občanů týkající se nového územního plánu,“ uzavřel Varga. První aktualizace nového územního plánu začne podle usnesení zastupitelů již v roce 2015. „Bude určena především vlastníkům menších pozemků v hůře dostupných částech města k podrobnější analýze přístupu, zimní údržbě, odvozu odpadů, přístupu záchranných složek a vzájemnému převzetí těchto povinností v budoucnu,“ upřesnil starosta Hocke.

http://gis.turnov.cz

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-turnov.html