V Turnově se konal seminář o právních aspektech kácení dřevin

Konferenční sál turnovského hotelu Karel IV. se stal v úterý 4. března 2014 místem konání semináře o právním režimu kácení dřevin ve světle nové vyhlášky a nového občanského zákoníku.


V roce 2013 začala platit nová prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb., která zásadním způsobem upravila režim kácení dřevin na pozemcích u obytných domů v zastavěném území obce a od 1. ledna 2014 je v platnosti nový občanský zákoník. Seminář se zabýval ochranou dřevin jak z pohledu soukromoprávního, tak i veřejnoprávního. Z prvního hlediska byla problematika dřeviny jako předmětu vlastnictví, práva a povinnosti vlastníků, ochrana vlastnictví, náhrada škody atd. rozebrána ve vztahu k novému občanskému zákoníku, z hlediska veřejnoprávního byli přítomni seznámeni například s obecnou ochranou dřevin, s povinnostmi vlastníků dřevin, se zákazem poškozování dřevin, s povolováním kácení, s výjimkami z povolovacího režimu. Přednášejícím byl člen Katedry správního práva a správní vědy a proděkan Právnické fakulty University Palackého v Olomouci, dlouholetý člen Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva životního prostředí ČR JUDr. Ing. Filip Dientsbier, Ph. D. „Velkým přínosem jeho právnické praxe v oblasti životního prostředí je i jeho zahradnické vzdělání, které absolvoval ještě před studiem práv,“ uvedla za organizátory vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová. Seminář byl zorganizován pro všechny, kteří cítili potřebu zorientovat se v praktických dopadech nové vyhlášky i nového občanského zákoníku. Zúčastnilo se ho 57 zástupců státní správy i samosprávy, nechyběli správci vodních toků a komunikací, realizátoři kácení. Do Turnova neváhali přijet ani lidé ze vzdálenějších míst, například z Adršpachu, Hradce Králové, Prahy nebo Vrchlabí. Je však s podivem, že mnozí zástupci šestatřiceti obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Turnov možnosti zúčastnit se semináře nevyužili. „V rámci podpory státní správy jsme jim umožnili účast bez poplatku, přesto se jich semináře zúčastnilo jen jedenáct,“ posteskla si Šípošová. Seminář byl velmi úspěšný především díky přednášejícímu. „Ten dokázal zajímavým způsobem přiblížit jednotlivá  témata, ale i  vyčerpávajícím způsobem odpovědět  na  dotazy účastníků,“ zhodnotila průběh celodenní akce Šípošová.