Město Turnov podpoří sociální oblast

Městu Turnov vyzývá k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z fondu na podporu sociální oblasti.

První výzva roku 2014 je vyhlášena podle základních pravidel pro přidělování dotací z fondu na podporu sociální oblasti města Turnova, které byly schváleny usnesením zastupitelstva č. 63/2009 z 28. 4. 2009. Lze žádat o dotaci na podporu:

· aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů

· aktivit směřujících ke zlepšení života v nepříznivé sociální situaci

· vytváření zdravotního stylu

· rodin s dětmi

· zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucích k prevenci civilizačních onemocnění

Formuláře žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici na odboru sociálních věcí ve Skálově ulici čp. 84, ve 2. patře, čísle dveří 205. Také jsou na internetových stránkách města Turnova (http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci.html).

Žádosti budou přijímány na podatelně městského úřadu nebo na odboru sociálních věcí do úterý 4. března 2014 do 12:00 hodin. Na chybně nebo nečitelně vyplněné formuláře nebude brán zřetel.