Co všechno projednali a schválili zastupitelé na konci října?

Poslední čtvrtek v říjnu patřil, stejně jako v předcházejících měsících, zasedání zastupitelstva města. I tentokrát bylo projednáno mnoho bodů a přijata řada usnesení. O těch nejdůležitějších informujeme.

· Na základě předchozích žádostí byli zastupitelé informováni o výši příjmů z pronájmu a nákladech na opravy a údržbu bývalé restaurace Šetřilovsko a přiléhající roubenky.  Za období od března roku 2000 do srpna roku 2012 bylo vyměřeno nájemné za všechny objekty 3 233 041 korun, k červenci 2013 je evidován dluh ve výši 164 175 korun. V letech 2001 až 2010 dosáhly výdaje na opravy a údržbu výše 2 331 000 korun. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

· V roce 2011 město rozšířilo parkoviště u nemocnice a stavba částečně zasáhla do pozemku Panochovy nemocnice. Aby vše bylo po majetkové stránce v pořádku, odkoupí město Turnov od nemocnice plochu o výměře 415 m2. Zastupitelé s tím souhlasili.

· Odbor životního prostředí bude moci zpracovat žádost o dotace z Operačního programu Životní prostředí na regeneraci zeleně v horní části Nádražní ulice, rekonstrukci zeleně v okolí dopravního terminálu u nádraží a na výsadbu zeleně v zahradě mateřské školy 28. října. Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o dotace na projekt týkající se vybudování nové kompostárny.

· Byla projednána petice občanů „Za monitoring kvality ovzduší v obchodně-průmyslové zóně Vesecko“. Podepsalo ji 841 lidí, z toho 487 občanů města.  Po poměrně dlouhé diskuzi uložili zastupitelé odboru životního prostředí zajistit pravidelný monitoring stavu ovzduší prostřednictvím mobilní měřící stanice. Třídenní a jednodenní měření zajistí Zdravotní ústav Ústí nad Labem a uskuteční se již v prosinci vždy za nejnepříznivější situace, tedy v topné sezóně a při nepříznivých rozptylových podmínkách. Další měření po spuštění kalících linek Kamaxu v příštím roce zjistí, jak nový provoz ovlivní ovzduší v dané lokalitě.

· V souvislosti se spojením turnovské Panochovy nemocnice s Krajskou nemocnicí Liberec schválili zastupitelé akcionářskou smlouvu a smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti NEMPRA mezi městem Turnov a libereckou nemocnicí.

· Zastupitelstvo odhlasovalo již druhé letošní rozpočtové opatření a rozpočtový výhled města Turnova na období 2014 – 2018.

· Vodohospodářské sdružení Turnov přišlo s požadavkem, aby bylo v příštím roce zvýšeno vodné a stočné. S tím zastupitelé nesouhlasili a zavázalo zástupce Turnova v radě VHS hlasovat tak, aby nedošlo k navýšení vodného s točného pro rok 2014 a aby došlo ke snížení investičních aktivit VHS.

· Finančně podpořeny budou moci být další kulturní akce. Zastupitelstvo rozhodlo, že z kulturního fondu bude podpořen hudební festival Dolánky 2013 částkou 9 tisíc korun, Společnost bloumající veřejnosti obdrží na realizaci divadelní hry Klozet pro služebnictvo 8 tisíc korun. Spolek rodáků a přátel Turnova vydá publikaci Náš Turnov s příspěvkem 3 tisíc korun.

· Na základě problémů, které se objevily v letní sezóně v souvislosti s veřejnou produkcí hudby, schválilo zastupitelstvo novou obecně závaznou vyhlášku. Podle ní bude možné hudební produkci provozovat v pátek, v sobotu a ve dnech, po nichž následuje den pracovního klidu, od 8:00 do 24:00 hodin. V ostatní dny od 8:00 do 22:00 hodin. Výjimku může udělit starosta.

· Protože policisté a strážníci nemohou dosud účinně trestat mládež a občany, kteří na dětských hřištích konzumují alkohol, kouří a ničí jejich vybavení, vyvstal požadavek přijmout obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na těchto místech. Zastupitelé uložili odboru správy majetku vypracovat takovou vyhlášku a předložit ji na listopadovém zasedání zastupitelstva.

· Spolek divadelních ochotníků reprezentoval nedávno Českou republiku a Turnov na festivalu ve Švýcarsku. Požádal komisi pro zahraniční vztahy o příspěvek na cestu a zastupitelstvo přiřklo divadelníkům částku 10 tisíc korun.

· Novým členem správní rady kulturního fondu města Turnova se stal nový jednatel KCT David Pešek, když bývalý jednatel KCT Lukáš Hajn na tuto funkci rezignoval. Změnu zastupitelé posvětili.