Stížnosti občanů ve světle pravomocí kontrolního výboru zastupitelstva.

Stále častěji se na kontrolní výbor zastupitelstva města obracejí občané s různými stížnostmi. Před objasněním této věci je však nutné nejdříve vysvětlit otázku procesního režimu vyřizování stížností ve vztahu k obsahu stížnosti. 

Směřuje-li obsah stížnosti do oblasti výkonu přenesené působnosti (státní správy), přičemž se dotčené osoby obracejí na orgány obce jako správní orgány se stížnostmi proti postupu správního orgánu nebo nevhodnému chování úředních osob, tedy mimo řádné a mimořádné opravné prostředky, je její vyřízení třeba podřadit pod režim stanovený § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K vyřízení stížnosti je v první „instanci“ vždy příslušný správní orgán, vůči němuž stížnost směřuje.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může v souladu s § 175 odst. 1 správního řádu požádat nadřízený správní orgán, v našem případě Krajský úřad Libereckého kraje, aby prošetřil způsob vyřízení stížnosti. Prošetření způsobu vyřízení stížnosti pak náleží krajskému úřadu, který je dle § 178 odst. 2 správního řádu nadřízeným orgánem.

Závěr:  V této oblasti nejsou kompetence kontrolního výboru zastupitelstva absolutně žádné.

V případě, že obsah stížnosti směřuje do oblasti výkonu samostatné působnosti (samosprávy) obce postupují orgány obce podle pravidel pro přijímání a vyřizování stížností, k jejichž vydání je příslušná rada obce. Ani v tomto případě však kontrolní výbor zastupitelstva nemůže do tohoto procesu vstupovat.

 Za jedinou relevantní variantu, kdy může kontrolní výbor do tohoto procesu vstoupit, lze považovat, když se bude jednat o stížnost směřující do oblasti samosprávy a zastupitelstvo obce prošetřením této stížnosti kontrolní výbor pověří. Kontrolní výbor však nemůže stížnost přímo „vyřídit“ s konečnou platností, neboť kontrolní výbor je odpovědný zastupitelstvu obce a pouze zastupitelstvo proto může posuzovat, zda jsou závěry kontrolního výboru správné a akceptovatelné. Je tomu tak proto, že kontrolní výbor je obecně „pouze“ poradním, iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce, nikoli samostatným orgánem, z čehož vyplývá, že v podstatě plní funkci „sběru“ příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce. Jakékoli výstupy z činnosti výboru, pokud mají směřovat vně obce, musí být proto předloženy zastupitelstvu, které samo rozhodne, jak s předloženými dokumenty a závěry naloží. Z postavení výboru proto plyne, že není bez pověření zastupitelstva obce oprávněn jednat navenek jménem obce, tedy ani sdělovat výsledky své činnosti třetí straně, tedy např. stěžovatelům.

 Závěr: Vyřizováním stížností může být zastupitelstvem obce pověřen i kontrolní výbor – je však třeba, aby bylo zastupitelstvo obce seznámeno s vyřízením stížnosti a mělo tak možnost závěry kontrolního výboru změnit.

S využitím materiálů MV ČR zpracoval Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního