Další zjišťovací řízení bylo zahájeno

Odbor životního prostředí oznamuje veřejnosti, že obdržel informaci o zahájení zjišťovacího řízení k návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013.

Informace přišla z Ministerstva životního prostředí dne 21. srpna 2013. Zjišťovací řízení k Návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 - 2013je zpracované v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Upozorňujeme, že každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů od dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce posledního kraje.

Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem záměru MZP157K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce posledního dotčeného kraje.