Radní schůzovali i o prázdninách

Pro své jednání měli v pondělí 12. srpna 2013 turnovští radní připraven obsáhlý program a v jeho průběhu přijali řadu významných rozhodnutí a usnesení.

Jako již tradičně přinášíme přehled toho nejzásadnějšího a nejzajímavějšího, co a s jakým výsledkem bylo projednáno:

· Byly vyřešeny nejrůznější majetkové záležitosti – pronajaty pozemky a nebytové prostory, zřízena věcná břemena, stanoveny ceny za výkup pozemků, schváleny směny pozemků.

· Radní trvají na svém rozhodnutí prodat bývalou restauraci Šetřilovsko včetně roubenky a pozemku pod bývalou ubytovnou za minimální kupní cenu 3,5 milionu korun.  Schválit prodej za těchto podmínek navrhnou zastupitelům.

· Střechu hřbitovního domku na Mariánském náměstí bude opravovat za cenu 524 235 korun včetně DPH firma PENTAGON1 Stanislava Záhona. Předložil nejvhodnější nabídku.

· Budovu základní školy v Alešově ulici zateplí a dispoziční úpravy uvnitř provede společnost Spiders z Liberce za téměř pět a tři čtvrtě milionu korun s daní z přidané hodnoty. Její nabídku vyhodnotili radní jako nejlepší. Rozpočet akce byl ve výši 7,2 milionů a město na ni získalo dotaci z programu Zelená úsporám ve výši až 2,3 milionu.

· Město by rádo umožnilo lidem průchod z ulice 5. května do parku za letním kinem. K tomu ale potřebuje vykoupit pozemky ve Františkánské zahradě. Radní vyslechli informaci o odkupu a doporučí zastupitelům s ním souhlasit.

· Na podzim bude na několika místech překopána Skálova ulice. Firma Pamico do ní bude ukládat přípojky k  optickému kabelu už v minulosti položenému. Radní uložili odboru správy majetku a dopravnímu, aby byly důsledně kontrolovány tyto stavební práce. Dláždění ulice i chodníků musí zůstat jako nové. Firma Pamico to bude garantovat celých pět let.

· Radní povolili skácet tři vzrostlé stromy v „přírodní zahradě“ budoucí nové Waldorfské mateřské školy. Podle projektu a doporučení komise pro životní prostředí.  Krásná jabloň v místě plánovaného parkoviště a několik dalších stromů však bude zachováno a mnoho dalších nových dřevin vysazeno. Protože se jedná o zahradu „přírodní“, podávalo na ni město žádost o dotaci a uspělo.

· Rada města byla informována o přípravných pracích na nové kompostárně. Chystaná změna zákona o ovzduší si vynutila, aby město stávající „komunitní“ kompostárnu zásadně přebudovalo. Nepodléhá totiž zákonu o odpadech a průběh a produkt kompostování není nijak zákonem vymezen. Více jak dva roky starý projekt na klasickou technologii počítal s náklady 16 milionů. Využití nové technologie však umožní náklady o mnoho snížit. Pokud město uspěje se žádostí, může získat až 5 milionů dotaci. Zbývající náklady lze pokrýt účelovými prostředky od společnosti EKO-KOM. V ideálním případě tak nebudou muset být použity prostředky z rozpočtu města.  Realizace kompostárny je naplánována na podzim roku 2014.

· Byly projednány připomínky města k Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje a doporučeno schválit je na zasedání zastupitelstva. Jedná se o to, aby se v materiálu Libereckého kraje při řešení silnice R35 už neobjevil tunel pod Výšinkou, naopak byl do něj navíc zahrnut obchvat na Semily a aby mohlo město z návrhu svého územního plánu odstranit rezervu pro koridor kapacitní silnice S5 v blízkosti Maškovy zahrady.

· Propojení telefonních ústředen a systémů elektronické ostrahy, pořízení razítek, ověření listin a další nutné záležitosti související se sloučením dvou školských subjektů do MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, bude stát více než sto tisíc korun a nákup a odborné položení koberců do dvou tříd dalších téměř sedmdesát tisíc korun. Finanční prostředky bude škola čerpat z rezervního fondu.

· Rada vyslechla informace o stavu instalace nových měřičů rychlosti. Situace není jednoduchá, proto má starosta za úkol jednat s firmou AŽD Praha o dodatku ke smlouvě. Ten by měl vyřešit urychlené dodání počítačové aplikace pro hromadné zpracovávání přestupků, instalaci radarů ve Ktové, kterou zatím blokují místní obyvatelé, vyřešení majetkových vztahů k přípojkám elektřiny, odstranění sloupů a kamer po ukončení nájemní smlouvy s majitelem původních měřičů a případné sankce při nedodržení sjednaných termínů.

· Pavilon bývalého dětského oddělení v turnovské nemocnici se rozšiřovat a modernizovat nebude. Důvodem jsou vysoké plánované investiční náklady a mnoho otazníků nad jeho budoucím využitím.  Rada odsouhlasila ukončení smlouvy o spolufinancování projektu a tím jej zastavila.

· V areálu nemocnice bude revitalizována zeleň. Práce za více než dva miliony provede ostravská firma Petr Vykrut – zahradnické práce. Smlouva může být uzavřena.

· Radní vzali na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Slámy na funkci jednatele Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. Do doby nového výběrového řízení nebo vyřešení případného spojení nemocnice s jiným subjektem jmenovali jednatelem stávajícího náměstka MUDr. Martina Hrubého.

· Restaurační a cateringové služby v budově Střelnice bude zajišťovat společnost KML Catering Prague Milana Knoblocha. Uspěla ve výběrovém řízení. Provoz tak bude obnoven od poloviny září.

· 1. září skončí ve své funkci dosavadní jednatel Kulturního centra Turnov, s.r.o. MgA. Lukáš Hajn. Nový jednatel vzejde z výběrového řízení, které se uskuteční v pondělí 19. srpna. Kulturu v Turnově chce řídit celkem 12 zájemců.

· Kronikářkou města byla jmenována Mgr. Alžběta Kulíšková z Muzea Českého ráje.

· Rada města se usnesla, že městský znak nepatří na nejrůznější komerční materiály a informační plakáty. Proto neschválila žádost společnosti Unisoft Bílé Poličany.

Rada města se sejde ke svému mimořádnému jednání v pondělí 19. srpna. Měla by ukončit výběr nového jednatele Kulturního centra Turnov jeho jmenováním a vyhlásit výběrové řízení na dodávku počítačů a software pro ZŠ Skálova.