Zjišťovací řízení bylo zahájeno

Odbor životního prostředí oznamuje veřejnosti, že obdržel informaci o zahájení zjišťovacího řízení k záměru instalace nové technologie v Grupo Antolin Turnov s.r.o.

Informace přišla z Ministerstva životního prostředí ČR dne 10. června 2013. Zjišťovací řízení k záměru instalace nové technologie výroby - vstřikování polyuretanových výplní loketních opěrek je zpracované v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Do zaslané dokumentace může veřejnost nahlédnout, činit si výpisky a kopie na odboru životního prostředí v úřední dny v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Upozorňujeme, že každý může Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru posuzování vlivů na životní prostředí, zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Libereckého kraje. Do dokumentace lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, http://www.env.cz/EIA, kód záměru OV5054.