Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje informuje o existenci Dotačního fondu Libereckého kraje.

Dotační fond Libereckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/13/ZK ze dne 26. 2. 2013. Správci jednotlivých programů Dotačního fondu Libereckého kraje jsou příslušné odbory Krajského úřadu Libereckého kraje.

Dotace poskytované z Dotačního fondu LK představují formu finanční podpory kraje projektům věcně, finančně a časově vymezených podmínkami krajem vyhlášených programů resp. podprogramů jednotlivých resortů kraje a odpovídající příslušné výzvě k předkládání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje. Řádně a úplně vyplněnou žádost uplatní žadatel u věcně příslušného resortu kraje v rámci konkrétního programu resp. podprogramu.

Veškeré informace týkající se Dotačního fondu Libereckého kraje jsou k dispozici na odkazu www.kraj-lbc.cz/dotace .