Realizace akce „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově“ bude zahájena

V měsíci dubnu 2013 začne realizace projektu „Rekonstrukce  veřejné zeleně v Turnově“. Jeho součástí je revitalizace zeleně v parčíku v Pelešanech, v Nudvojovicích, kolem penzionů pro důchodce v Žižkově ulici a v ulicích Švermova a Budovcova.

Projekt na rekonstrukci zeleně v parčíku v Pelešanech, v parčíku v Nudvojovicích a kolem penzionů v ulici Žižkově zpracoval zahradní architekt  ing. Josef Souček. Autorem projektu na rekonstrukci zeleně v ulici Švermova a Budovcova je zahradní architekt ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Akce je podpořena z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování  stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. - Podpora regenerace urbanizované krajiny. Dotace byla Městu Turnov přiznána  v roce 2012, koncem roku 2012 a začátkem roku 2013 proběhlo  výběrové řízení na dodavatele prací. Nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 1 744 538,13 Kč podala firma Petr Vykrut z Ostravy – Hrabůvky, která začne v měsíci dubnu 2013 práce realizovat. Předmětem zakázky je revitalizace ploch zeleně spočívající v ošetření a kácení stromů a keřů,  ve  výsadbě vzrostlých stromů, solitérních keřů, keřových skupin i trvalkových záhonů včetně cibulovin.

Realizace projektu začne kácením dřevin ve výše uvedených lokalitách. Pokáceny budou dřeviny ve špatném zdravotním stavu a se sníženou provozní bezpečností. Dalšími důvody ke kácení jsou důvody pěstební, kdy dřeviny méně hodnotné konkurují dřevinám dlouhodobě perspektivním. Kácení bude provedeno v souladu s inventarizačními tabulkami a návrhy, které vypracovali autoři projektů.

Po skončení kácení bude proveden kompletní úklid dotčených ploch a odfrézování pařezů. Další práce v uvedených lokalitách  budou pokračovat ve vhodných agrotechnických lhůtách až do 30. 11. 2013, kdy bude celý projekt ukončen.

Prosíme občany dotčených lokalit o trpělivost a opatrnost a děkujeme za pochopení.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Výkresy úprav zeleně jsou k náhledu:

ulice Budovcva, ulice Švermova, okolí Penzionu pro důchodce, Nudvojovice, Pelešany