Investiční akce - Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funk

Byla provedena úprava levého břehu Jizery a to ve 2 úsecích. První úsek je pod jezem v Dolánkách, druhý naproti vodárně pod zámkem Hrubý Rohozec. Ze strmých břehů byly vytvořeny dvě oddělené „říční pláže“ s pozvolnými svahy ve sklonu 1:4. Součástí akce byla výsadba doprovodné vegetace. Břehy „pláží“ byly stabilizovány pomocí lomového kamene.  

Celkové náklady: 4 438 684,-  Kč

Zhotovitel:  NOWASTAV akciová společnost, Malešická 49, 130 00  Praha 3