Ukončené veřejné zakázky v oblasti zeleně

V roce 2012 byly ukončeny dva velké projekty regenerace zeleně podpořené z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

 Konkrétně se jednalo o projekty „Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově“ a „Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově“.

Rekonstrukci zeleně na sídlištích Výšinka, Přepeřská a Daliměřice  realizoval pan Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka. V rámci plnění zakázky bylo provedeno ošetření a kácení stromů a keřů, výsadba nových stromů, keřů i trvalek, doplnění mobiliáře a herních prvků a vybudování mlatových cest.  Zakázka v hodnotě 4 260 064,20 Kč byla ukončena k 30. 11. 2012.

V rámci projektu bylo vysazeno 241 alejových stromů a 9 021 okrasných keřů, arboristicky ošetřeno 132 stávajících dřevin. Celková plocha regenerované zeleně je 6,4 ha.

Rekonstrukci zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské realizovala společnost CENTRA a.s., Hájčí  2647/9, 155 43 Praha 5. V rámci zakázky bylo provedeno kácení a ošetření stromů a keřů a výsadba nových dřevin včetně alejových stromů. Realizace zakázky v hodnotě 2 660 004,- Kč byla ukončena k 30. 11. 2012.

V ulici Zborovské bylo vysazeno 89 alejových stromů a 692 keřů, v ulici 5.května bylo vysazeno 132 alejových stromů a 2 694 okrasných keřů.

Dne 4. 2. 2013 byla provedena Státním fondem životního prostředí závěrečná kontrolní dohlídka nad realizovanými projekty.  Byla provedena kontrola jak dokladové části, tak skutečného stavu fyzické realizace projektu v porovnání s časovým plánem realizace.  Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky, práce byly provedeny v rozsahu projektu a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Foto: K. Doubravová