Programy finanční podpory pro obnovu kulturních památek

Upozorňujeme vlastníky kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na možnost podání žádosti o finanční dotaci z Fondu kulturního dědictví Krajského úřadu Libereckého kraje a programu Podpora obnovy kulturních památek z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.
 

1. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu opět poskytuje prostřednictvím Fondu kulturního dědictví finanční pomoc při obnově kulturní památky, ale i při zpracovávání některé dokumentace.
Termín pro podání žádostí ke krajskému úřadu je do 14. ledna 2013 do 17 hod.
Informace k Fondu kulturního dědictví podá Ing. Barbora Luková na telefonních číslech 485 226 594, 739 541 563 nebo e-mailu: barbora.lukova@kraj-lbc.cz., příp. Mgr. Lucie Čiháková na telefonním čísle 485 226 676 nebo e-mailu: lucie.cihakova@kraj-lbc.cz.

2. Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, z rozpočtu Ministerstva kultury ČR se vyhlašuje vždy na počátku nového roku, avšak pro přijetí žádostí v lednu 2013 je nutné, aby případný žadatel měl připraveno pravomocné závazné stanovisko Městského úřadu v Turnově ke konkrétní obnově, opravě, rekonstrukci nebo restaurování kulturní památky.
Termín pro podání žádosti je 28.2.2013 do 14 hodin.

Z programu nelze hradit tyto náklady:
a) na modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.,
b) úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy,
c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Podrobnější informace podá Marie Roubalová, tel.: 481 366 758, m.roubalova@mu.turnov.cz nebo Alena Růžičková, tel. 481 366 759, a.ruzickova@mu.turnov.cz.

Kostel Karlovice