Vydávání voličských průkazů pro volbu prezidenta republiky 2013

Městský úřad Turnov oznamuje, že volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta (tj. od 3.10.2012) požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu.

Žádost o vydání voličského průkazu u obecního úřadu lze podat:

  1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. do 16.00 hod. pátku dne 4.1.2013).
  2. osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 2 dnů přede dnem volby, tedy do 16.00 hod. středy  dne 9.1.2013). Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

Žádost o vydání voličského průkazu u zastupitelského úřadu lze podat: 

  1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě  podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. do 16.00 hod. pátku dne 4.1.2013)
  2. osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (tj. do 30 dnů přede dnem volby, tedy do 16.00 hod. středy dne 12.12.2012). Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat:

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. nejdříve ve čtvrtek 27.12.2012) předá

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Zdeněk Hovorka
vedoucí odboru správního

formulář