Informace odboru školství, kultury a sportu k začátku školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013, naplněnost mateřských a základních škol Turnova a působnosti obce III, konkursy na funkce ředitele dle nového školského zákona a další informace z oblasti školství.


MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

* Ředitelky všech osmi turnovských mateřských škol i mateřské školy speciální se dohodly a uzavřely opět s vedoucím odboru školství, kultury a sportu dohodu, která stanovuje výši úplaty za vzdělávání pro příští školní rok 2012/2013 na 420 Kč za měsíc. Dohoda je stále zajímavá v tom, že sjednocuje výši úplaty za vzdělávání ve všech devíti mateřských školách v Turnově. Pokud by totiž školné bylo u jednotlivých mateřských škol různé, (což zákon umožňuje), docházelo by ke zbytečnému napětí a zájem rodičů by mohl být ovlivněn i výší této platby. Způsob výpočtu částky je upraven ve školském zákoně.

* Kapacita MŠ v Turnově (538 míst) je zcela využita, v průběhu zápisu nebyl zaznamenán  významný „přetlak“ na volná místa. Z čerstvě zapsaných dětí je 17,4 % mimoturnovských.

* Podle aktuálního demografického vývoje nastane v rámci ČR „vrchol tlaku“ na místa v MŠ v roce 2013. V dalších letech bude docházet k pozvolnému poklesu.

* V květnu t. r. proběhlo v souvislosti s novelou školského zákona (s účinností od 1. 1. 2012)  konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - celkem u 11ti škol a 1  školského zařízení:

Novelou zákona je nově stanoveno funkční období ředitelů škol a školských zařízení na období 6- ti let.

* V správním obvodu Turnov proběhly konkursy ještě v ZŠ Jenišovice (funkce ředitele byla jmenována Mgr. Milena Kučerová), ZŠ Rovensko pod Troskami (do funkce ředitele byla jmenována Mgr. Zuzana Bílková), MŠ Paceřice (do funkce ředitele byla jmenována Mgr. Petra Bartko). 

* Aktuálně všechny ZŠ řeší zpracování a přijetí dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „EU peníze školám“. Pro Turnovské školy se jedná o částku 8.096.953,- Kč. O stavu a výši více vypovídá tabulka.


OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTŮ ZŠ A MŠ V TURNOVĚ

Na základě podkladů od odboru správy majetku uvádím několik novinek investičního charakteru, které se udály na městských školských organizacích:


NAPLNĚNOST MŠ A ZŠ NA TURNOVSKU

Podle aktuálního demografického vývoje bude v ČR největší počet žáků v ZŠ v roce 2018.  Naopak nejmenší počet studentů pocítí střední školy v roce 2015.

Statistiky ZŠ

Počty dětí MŠ v Turnově

Počty žáků turnovských a spádových ZŠ a středních škol v Turnově


VLASTNÍ KOMENTÁŘ A POHLED NA AKTUÁLNÍ STAV

Z celorepublikového pohledu byl právě skončený školní rok opět plný dílčích změn a překvapení (změna odměňování pracovníků, státní maturity, příprava změny financování regionálního školství atd.), které rozhodně nepřispěly ke stabilitě a přehlednosti celého systému. Vaši pozornost doporučuji upnout na „Zprávu OECD o hodnocení vzdělávání v České republice“ z ledna letošního roku, která poskytuje tyto závěry a doporučení:

· Vzdělávací výsledky žáků se pohybují kolem průměru OECD.

· Panuje znepokojení v souvislosti s velkou mírou sociální selektivity a nerovnostmi ve vzdělávacím systému.

· Větší autonomie škol zdůrazňuje úlohu hodnocení.

Za velmi zásadní problém považuji absenci dokončení materiálu, který měl vést ke změně financování regionálního školství. V roce 2013 budou podle všech předpokladů v rámci Libereckého kraje uspokojeny pouze základní platové povinnosti státu vůči školám, neboť krajský úřad neobdrží od MŠMT na rozpis více finančních prostředků. Nastane tak situace, že pokud bude chtít mít obec současný standard ve školách, bude muset zvýšit finanční prostředky na fungování svých škol. Další variantou je převedení těchto nároků na rodiče nebo některé aktivity nerealizovat. Z výše uvedeného vyplývá, že vzdělávání rozhodně není prioritou státu.

Z pohledu Turnova je v nadcházejícím období nejdiskutovanější bodem stavba optimálního objektu pro Waldorfskou mateřskou školu v Hruborohozecké ulici a její realizace. Dle předběžných a zatím neoficiálních informací byla městu přiznána dotace na úspory energií v ZŠ Skálova v Alešově ulici (zateplení, nová okna, oprava střechy). Tato akce bude spojena i s nutnými vnitřními opravami, tak jako tomu bylo i u ostatních objektů. Projektem nejasné budoucnosti z pohledu času je rekonstrukce ZŠ Mašov, přesto jsou její úpravy velmi potřebné.

V květnu byl ukončen tříletý projekt Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. na vzdělávání pedagogických pracovnic mateřských škol. Měl velký ohlas, semináře byly zcela naplněné. Přes zájem o další vzdělávání nebyl další projekt schválen.

Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství