Strategický plán města Turnova nově a s výhledem do roku 2020

Po několika letech aktualizace Akčního plánu (3. dílčí části Strategického plánu města Turnova z roku 2004) Rada města Turnova odsouhlasila na svém zasedání v květnu 2012 aktualizaci strategického dokumentu v širším rozsahu s výhledem do roku 2020.

Východiskem pro zpracování nového dokumentu bude stávající Strategický plán města Turnova, nový Územní plán města Turnova, statistické údaje včetně údajů z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a strategické dokumenty Libereckého kraje.

Záměrem akce je jednak zaktualizovat stávající data, dále zjednodušit stávající dokument tak, aby práce s ním byla přívětivější a efektivnější, a jednak vytipovat další strategické aktivity do budoucího období. Přičemž sledované oblasti by měly akcentovat strategické cíle a rozvojová opatření Libereckého kraje na období 2006-2020.

Na tvorbě aktualizovaného strategického plánu se bude podílet koordinací a zpracováním dokumentu tým pracovníků městského úřadu. Jako konzultanti a poradci budou spolupracovat vedoucí pracovníci odborů, odborné komise rady města, řídící komise pro strategický plán a veřejnost. Během podzimu se počítá se dvěma veřejnými projednáními a kompletní dokument by mohl být připraven ke schválení nejpozději v lednu 2013.

Veřejnost bude včas informována o veřejných projednáních strategického plánu, ale již nyní má možnost se zapojit do této akce připomínkami a náměty elektronickou cestou na adresu pripominkyorm@mu.turnov.cz. Stávající dokumenty ke strategickému plánu jsou dostupné na stránkách města: Město – Územní plány a rozvoj města – Strategické plánování (http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj-mesta/strategicke-planovani.html).

RNDr. Miroslav Varga a Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města