Pořízení a zpracování územně analytických podkladů ORP Turnov

Na konci listopadu 2008 Město Turnov obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Pořízení a zpracování územně analytických podkladů ORP Turnov“ v nákladech 1.100.000,- Kč.

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/01.00163

Na konci listopadu 2008 Město Turnov obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Pořízení a zpracování územně analytických podkladů ORP Turnov“ v nákladech 1.100.000,- Kč.

Územně analytické podklady slouží jako ucelený přehled o daném území, v našem případě v působnosti Obce s rozšířenou působností (ORP) Turnov. Sledují se údaje o technické infrastruktuře, ochranně přírody, geologii, dopravě, cestovní ruch, památky a další, a to jak jejich stav, tak záměr, pokud je znám. Tato agenda vznikla jako součást stavebního zákona 183/2006 Sb. Součástí je i rozbor udržitelného rozvoje území. V tomto dokumentu se hodnotí silné a slabé stránky území, příležitosti a hrozby, provádí se srovnání tří pilířů udržitelného rozvoje (hospodářský, environmentální, sociální). Konečným výstupem je pak návrh řešení největších problémů, návrh na využití příležitostí a zajištění pokud možno rovnoměrného rozvoje území. Data jsou uložena v písemné i digitální podobě, proto se naskýtá možnost širokého využití nejen pro obec Turnov, tak i pro Liberecký kraj a všechny spádové obce Turnova. Ty si nebudou muset, jako dosud, pořizovat územně analytická data od externích firem na vlastní náklady, ale budou moci zdarma využívat nově vytvořenou databázi. Dále budou data sloužit jako podklad pro vytvoření nového územního plánu Turnova, který v současné době již dožívá, a územních plánů spádových obcí.

Projekt byl zahájen v dubnu 2008 a jeho realizace končí 31.12.2008. Na projektu se podílí tým odboru rozvoje města a pražská firma ARCHIS s Doc. ing. arch. Horkým, DrSc, která vyšla jako vítěz z výběrového řízení. Do konce roku 2009 proběhne průběžné monitorování projektu.

Výstupy z projetku najdete zde.


eu iop