Zpracování Územního plánu Turnov

Městu Turnov byla Rozhodnutím o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu ze dne 26.3.2010 přislíbena částka ve výši 1.582.700,- Kč na projekt „Zpracování Územního plánu Turnov“, přičemž celkové náklady projektu předběžně činí 2.558.500,- Kč.

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.06268

Městu Turnov byla Rozhodnutím o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu ze dne 26.3.2010 přislíbena částka ve výši 1.582.700,- Kč na projekt „Zpracování Územního plánu Turnov“, přičemž celkové náklady projektu předběžně činí 2.558.500,- Kč.

Projekt je realizován na odboru rozvoje města, zahrnuje 2 etapy a konec je plánován na 31.5.2011. Nejprve bude vytvořen koncept územního plánu a po veřejném projednání a zapracování připomínek bude vytvořen návrh nového územního plánu. Z výběrového řízení, které proběhlo v létě 2009, vyšel jako vítězný dodavatel Doc.Ing.arch. Ivan Horký, DrSc.-ARCHIS, který pro Turnov v minulosti zpracovával Územně analytické podklady, též z dotačního programu IOP.

Zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 252/2010 ze dne 17. 12. 2009 schválilo složení pracovní skupiny pro Územní plán Turnov: PhDr. H. Maierová, Ing. J. Pekař, p. A. Hozdecký, Ing. arch. B. Šonský, Ing. T. Tomsa, Ing. J. Jeníček, p. I. Kunetka, RNDr. O. Jarolímek, CSc., J. Kunetka, RNDr. M. Varga, Ing. E. Zakouřilová, pí Těhníková, Ing. M. Šípošová, Ing. Z. Fišer, p. P. Vaňátko, Bc. R. Brož, p. L. Taussig, Ing. A. Svoboda, p. B. Jansa, p. J. Vojtíšek, p. F. Zikuda, Ing.arch. P. Cuchý. Tato skupina se pravidelně schází k projednávání a připomínkování podkladů pro zpracování nového územního plánu.

1.etapa 26.11.2009-30.6.2010 zahrnovala zpracování konceptu nového územního plánu. Pracovní skupina řešila problematiku pořízení Územního plánu Turnov nad rámec stanovený stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Pravidelně se scházela a připomínky předávala dodavateli k zapracování.  

2.etapa 1.7.2010-30.6.2012 zahrnovala zapracování změn do konceptu nového územního plánu v souladu s návrhem Zásad územního rozvoje Libereckého kraje zejména v souvislosti s rychlostní silnicí R35. Na podzim 2011 proběhlo veřejné projednání a v únoru 2012 byl návrh  "Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Turnov" schválen ZM dne 23.2.2012 usnesením č. 33/2012 a předán zhotoviteli ke zpracování Návrhu Územního plánu Turnov.  

eu iop