Návrh koncepce „Územní energetická koncepce Libereckého kraje

Do návrhu koncepce je možné nahlížet na odboru ŽP. Každý občan může zaslat své písemné vyjádření tomuto návrhu koncepce nejpozději do 5ti dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.

Městský úřad v Turnově,
oznamuje veřejnosti, že obdržel dne 20. 11. 2009 od MŽP ČR, Vršovická 65, 100 00 Praha 10 – Vršovice, návrh koncepce „Územní energetická koncepce Libereckého kraje - aktualizace“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí, jejíž zpracování zajistil předkladatel podle § 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP).

V souladu s ust. §16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů za ŽP, Městský úřad Turnov, OŽP, zveřejňuje informaci, že do návrhu koncepce je možné nahlížet na odboru ŽP, kancelář č. 110 – pí. Schneiderová, v úřední dny, pondělí a středa 8-12, 13-17, v termínu od 25. 11. 2009 do 24. 12. 2009. Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5ti dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.

Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v tisku).

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí lze také nahlédnout v informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP045K.

 

Ing. Miloslava Šípošová vedoucí odboru životního prostředí