Rozdělení dotace z Programu regenerace

V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č.208, ze dne 1.11.1990) městská památková zóna (dále jen MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.

    V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č.208, ze dne 1.11.1990) městská památková zóna (dále jen MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.
         Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu v rámci Programu regenerace 1.095.000,- Kč. Tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, ve kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl se liší, jestliže objekt vlastní Město, fyzická a právnická osoba nebo církev. Součástí podkladů pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko ZM k rozdělení. Příspěvek lze poskytnou pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Pro letošní rok byla vybrána v rámci Programu regenerace akce - Sanace soklového zdiva na kostele sv. Mikuláše v Turnově.
Finanční podíly byly dle zásad Programu regenerace stanoveny Komisí pro MPZ RM na svém zasedání 8.3.2010 takto:

kostel sv. Mikuláše                                                 157.000 Kč - vlastník ŘKC Turnov
- sanace soklového zdiva                                        
(celkem rozpočet na rok 2010  1.565.000,- Kč)      313.000  Kč -  Město (z položky rozpočtu MPZ)                                          
             1.095.000 Kč -  příspěvek z Programu

         Počátky této stavby jsou spojeny se samotným vznikem města Turnova. Kostel sv. Mikuláše je v písemných pramenech  poprvé zmiňován v roce 1357. Na jeho obnovu byla firmou GIRSA AT s.r.o. vypracována koncepce záchrany a památkové obnovy exteriéru. Opravy byly rozděleny do 3 etap. 1. etapou je sanace soklového zdiva, která bude uskutečněna v letošním roce. Druhá etapa zahrnuje obnovu první 1/2 pláště, včetně revize zastřešení (1. část), obnovy říms vč. oplechování, obnovu omítkových vrstev fasád a obnovy výplní otvorů. Třetí etapa zahrnuje obnovu druhé 1/2 pláště, včetně revize zastřešení (2 část), obnovu říms vč. oplechování, obnovu omítkových vrstev fasád, obnovu výplní otvorů. Tyto etapy budou realizovány v příštích letech dle finančních možností.