Stručná informace ze zasedání Rady města 25. 11. 2021

Na programu mělo zasedání rady 23 bodů, 1 bod byl na program přidán, 3 body byly z jednání staženy. Jednání se zúčastnilo sedm radních. Níže uvádíme stručnou informaci k vybraným bodům. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta.


1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "SM, Turnov, Šlikova p. č. 2405/2-kNN"

Rada zrušila usnesení z 25. 2. 2021 č. 92/2021 z důvodu rozsahu věcného břemene (délky trasy). 

Rada schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů (energetický zákon) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. na pozemek parc. č. 2403 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 4 bm dotčeného stavbou "Turnov, Šlikova p.č.2405/2-kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v částce 2.000 Kč + DPH (500 Kč/1bm).

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo stavby "Sjezd pro RD st. p. č. 4 k. ú. Bukovina u Turnova."

Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p. č.770/3 a 770/5 k. ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví města Turnova dotčené stavbou "Zřízení sjezdu z komunikace pro RD č. p. 6, st. p. č. 4 k. ú. Bukovina u Turnova" ve prospěch soukromého investora za jednorázovou úhradu 4.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020 (2.000 Kč za sjezd (případ) + DPH a za další 1 m navíc, 1.000 Kč).

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "REKO MS Turnov I. a REKO MS Turnov II - plynovod a přípojky, ul. Mírová, Daliměřice"

Rada zrušila usnesení č. 656/2021 a 657/2021 z důvodu úprav vyjádření ke stavbě.

Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parcel. č. 711/30 a 711/31 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "REKO MS Turnov-Mírová I." ve prospěch GasNet, s. r. o. jednorázovou úhradu 234.500 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020.

Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parcel. č. 711/30 a 711/31 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "REKO MS Turnov-Mírová II." ve prospěch GasNet, s. r. o. jednorázovou úhradu 324.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020.

5. Markova ulice, smlouva Cetin, přeložka sítě elektronických komunikací

Rada schválila uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu "Rekonstrukce Markovy ulice, Turnov" se společností CETIN, a. s., IČO 04084063.

Město Turnov připravuje na rok 2022 realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Markova, Turnov". V rámci této stavby musí dojít k přeložce sítě elektronických komunikací. Smlouva byla se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Praha uzavřena již v roce 2017, ale vzhledem k opakovanému odkladu realizace díla již propadla a musí být nyní uzavřena smlouva nová. Jedná o vyvolanou překládku sítě elektronických komunikací rekonstrukcí ulice Markova, a tedy bude celá částka za přeložku hrazena na základě předkládané smlouvy Městem Turnov. Odhad nákladů přeložky je ve výši 965.207 Kč bez DPH, DPH není uplatňováno. Úhrada proběhne po realizaci přeložky a podle skutečně vynaložených nákladů.

6. Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti "Přístavba lůžkového výtahu k objektu A Domova důchodců Pohoda v Turnově"

Rada schválila udělení výjimky na projektování akce "Přístavba lůžkového výtahu k objektu A Domova důchodců Pohoda v Turnově" s firmou Profes projekt s. r. o., IČ: 46506942 za cenu Kč 290 000,- bez DPH. Z důvodu znalosti objektu, firma již projektovala a dozorovala předchozí investice v tomto objektu.

Firma Profes projekt s. r. o. vypracovávala v minulosti projektové dokumentace na všechny objekty Domova důchodců Pohoda a dodatečnou přístavbu lůžkového výtahu u objektu C. Z tohoto důvodu je nejvhodnější tuto pokračující zakázku na projekt dalšího lůžkového výtahu v Domově důchodců v objektu A zadat přímo firmě Profes projekt s. r. o.

7. Smlouva o výpůjčce nábytku a zdravotních prostředků se Zdravotními sociálními službami Turnov

Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce se Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvková organizace, IČ: 00854883.

Jedná se o smlouvu o výpůjčce na nábytek a zdravotnické potřeby v novém Alzheimer centru, které byly pořízeny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, a to z důvodu inventarizace majetku. Tato možnost byla na dotačním orgánu projednána a je odsouhlasena.

8. Zadávací dokumentace výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace - požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů a přístupová komunikace - Turnov, Vesecko"

Rada schválila zadávací podmínky výběrového řízení "Zpracování projektové dokumentace - požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů a přístupová komunikace - Turnov, Vesecko" a hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jan Lochman.

9. Zadávací podmínky výběrového řízení "Demolice a výstavba nového objektu v pasáži p. č. 3 Turnov"

Rada schválila zadávací podmínky výběrového řízení "Demolice a výstavba nového objektu v pasáži p. č. 3 Turnov" hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jan Lochman.

Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení s termínem plnění od 1. 2. 2022 - demolice, od 1. 3. do 30. 11. 2022 výstavba. Předpokládaná hodnota zakázky je Kč 13 000 000,- bez DPH/ Kč 15 730 000,- s DPH.

10. Zadávací podmínky "Oprava kašny na náměstí Českého ráje v Turnově"

Rada schválila zadávací podmínky výběrového řízení "Oprava kašny na náměstí Č. ráje, Turnov" a hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jiří Vele.

11. Výsledek výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 335 v Turnově"

Rada schválila zrušit výběrové řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 335 v Turnově".

Město obdrželo v termínu do 15. 11. 2021 do 10:00 hodin jednu elektronickou nabídku prostřednictvím profilu zadavatele. V listinné podobě neobdržel zadavatel žádnou nabídku. Hodnotící komise doporučuje výběrové řízení zrušit, protože nabídková cena přesahuje mnohonásobně předpokládanou hodnotu zakázky, která byla stanovena Kč 780 000,- bez DPH/ Kč 943 800,- s DPH.

13. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ Turnov"

Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ACTIV Projekce s. r. o., IČ 27538320 ve výši 496.500 Kč bez DPH, tj. 600.765 Kč vč. DPH na akci "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ Turnov" a zároveň se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace o 39 dní na 189 dní od podpisu smlouvy, tj. do 17. 1. 2022.

Na radě města 24. 6. 2021 byl vybrán zhotovitel ACTIV Projekce s. r. o., IČ 27538320 s nabídkovou cenou 482.000 Kč bez DPH, tj. 583.220 Kč vč. DPH, na realizaci veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ Turnov". Akce je realizována v souvislosti s přípravami na projekt modernizace odborných učeben v ZŠ Turnov - 2. etapa pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Během realizace zakázky a při projednávání řešení jednotlivých odborných učeben byl vznesen od Základní školy Turnov, Žižkova 518 nový požadavek v rámci stavebních úprav, a to zajištění chlazení ve dvou učebnách výpočetní techniky. Jedná se o podkrovní učebny, kde v době veder dochází k přehřátí učeben i vlivem soustředěné výpočetní techniky. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění zhotovitel požádal o prodloužení termínu realizace, proto byly termíny v Dodatku č. 1 posunuty o odpovídající počet dní, tzn. pro odevzdání dokumentace ze 150 dní na 189 dní od podpisu smlouvy (12. 7. 2021), tj. do 17. 1. 2022. K navýšení ceny dojde o 14.500 Kč bez DPH, tj. 17.545 Kč vč. DPH. Celková cena díla se zvýší ze 482.000 Kč bez DPH, tj. 583.220 Kč vč. DPH, na 496.500 Kč bez DPH, tj. 600.765 Kč vč. DPH.

14. Odkoupení pozemků v údolí Jizery

Rada doporučila zastupitelstvu schválit odkoupení pozemků p. č. 764/24, 764/54 a 764/69, k. ú. Daliměřice a spoluvlastnických podílu ve výši 1/21 z celku pozemku, jak je zapsáno na LV č. 478, 4802, 3570 a 5333, vše k. ú. Daliměřice.

Pozemky jsou vedené jako trvalý travní porost a dle územního plánu jako plochy zeleně sídelní a přírodního charakteru, nacházejí se v aktivní zóně záplavového území. Město Turnov vlastní v dané lokalitě pozemek s beachvolejbalových hřištěm, který těsně navazuje na nabízené pozemky. Město Turnov je přihlášené do dražby dalšího pozemku ve stejné lokalitě. Koupí nabízených pozemků by mohl vzniknout zajímavě velký celek pro budoucí rozšíření možností sportovně rekreačního využití tohoto jedinečného území pro obyvatele města i návštěvníky. 

15. Pozemek před hřbitovem Kobylka

Rada vzala na vědomí materiál Pozemek před hřbitovem Kobylka - záměr odkoupení části pozemku p. č. 266/1, k. ú. Bukovina u Turnova, před hřbitovem na Kobylce. Rada pověřila odbor správy majetku opětovným předložením materiálu po dokončení znaleckého posudku a jednáním s majitelkou pozemku.

Město Turnov má dlouhodobě zájem se dohodnout s vlastníkem pozemků na Kobylce – pozemek před hřbitovem a pozemek pro vybudování pěší cesty podél hlavní silnice k němu – p. č. 266/1, k. ú. Bukovina u Turnova. 

16. Projednání studie k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách a architektonické studie biotopu v Dolánkách

Rada projednala studii k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách zpracovanou firmou VRV, a. s. s datem zpracování září 2021 a architektonickou studii koupacího biotopu v Dolánkách zpracovanou Ing. arch. Hájkem s datem zpracování srpen 2021 a s těmito studiemi souhlasí a pověřuje odbor správy majetku předložením studií zastupitelstvu.

17. Smlouva o spolupráci - Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem Turnovem a Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s.

Nábytková banka nabízí zajištění dodávek nábytku a vybavení domácností pro lidi v nouzi. Dále zajišťuje opravy a úpravy nábytku a vybavení, vyklízení nemovitostí, kompletní dodávky pro kluby a herny (nízkoprahové kluby, dětské herny atd.).

18. Dodávka pečovatelských lůžek vč. příslušenství (antidekubitní matrace, hrazdy a hrazdičky), dopravy a montáže, pro domov pro seniory - Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

Rada schválila výjimku ze směrnice o zadávání zakázek a v uzavřeném výběrovém řízení oslovit 3 vybrané prověřené firmy s referencemi a následného provádění pravidelných kontrol a servisu na pořízení 12- ti pečovatelských lůžek, vč. příslušenství (antidekubitní matrace, hrazdy a hrazdičky), dopravy a montáže, pro uživatele domova pro seniory Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvkové organizace.

Rada schválila hodnotící komisi ve složení: Ing. Jana Maříková, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Adéla Novotná, MBA, Iva Jirčáková, Josef Nevyhoštěný.

Vzhledem k významu této výměny žádáme o schválení výjimky ze směrnice o zadávání zakázek a v uzavřeném výběrovém řízení oslovit 3 vybrané prověřené firmy s referencemi, u kterých je záruka dodání kvalitních lůžek a následného provádění pravidelných kontrol a servisu. 

Návrh oslovených firem:

a) Interier Vysočina, s. r. o., Kouřimského 2493, 393 01 Pelhřimov

b) PROMA REHA, s. r. o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice

c) Z TECHNIK s. r. o., Lochotínská 275, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

d) LINET, s. r. o. Slaný

Termín zahájení: 26. 11. 2021.

19. Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 2022 - 2024"

Rada schválila zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci "Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 2022 -2024" a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. Hana Malá, Jiří Vele a David Schindler.

Odbor životního prostředí zajišťuje každoročně péči o závěsné nádoby s letničkami. Péče zahrnuje instalaci závěsných nádob převážně na sloupy veřejného osvětlení, jejich osázení letničkami, péči během vegetace (pravidelná zálivka, hnojení a ošetření proti chorobám a škůdcům), likvidaci letniček, demontáž nádob po sezóně a jejich uskladnění přes zimu. Předchozí veřejnou zakázku, tj. péči o závěsné nádoby v letech 2019 – 2021, zajišťoval Jan Hájek - Zahradnictví, ul. 5. května, Turnov, a to za částku 353 804,00 Kč včetně DPH za 1 rok. Tato cena představovala osázení 14 ks jednostranných nádob a 61 ks oboustranných nádob. Smlouva s panem Hájkem v roce 2021 končí, proto odbor životního prostředí předkládá Radě města ke schválení výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku "Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 2022 – 2024". Kritériem je nejnižší jednotková cena za jednostrannou a oboustrannou nádobu, protože počet nádob se v jednotlivých letech může měnit. 

20. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - hodnocení jednatele

Rada v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schválila roční mimořádnou odměnu panu jednateli společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. Ing. Vladimíru Konopkovi dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. Rada děkuje panu jednateli za jeho mnoholetou činnost ve prospěch společnosti.

22. Vypsání výtvarné soutěže – výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, úprava podmínek po jednání poroty

Rada doporučila zastupitelstvu schválit podmínky vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka a rozhodnout o jejím vyhlášení.

Na zářijovém jednání Zastupitelstva města Turnov bylo schváleno vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka (TGM). V materiálu v září 2021 byly předloženy a odsouhlaseny konkrétní podmínky soutěže, které obsahovaly i informace o finanční náročnosti soutěže. Na odměny soutěžícím mělo být určeno 150 tis. Kč a na samotnou realizaci objektu dle vítězného návrhu 1 mil. Kč. Dne 2. 11. 2021 se sešli nominovaní členové poroty, kteří měli společně projít podmínky a dohodnout se na vypsání soutěže. Po proběhlé diskuzi porotců je zřejmé, že bude třeba ještě upravit podmínky vyhlášení, aby odpovídaly současné situaci, zejm. v oblasti finanční náročnosti a termínů. Upraveny mají být zejména odměny soutěžícím – navýšení ze 150 na 200 tis. Kč a na samotnou realizaci objektu dle vítězného návrhu mají být určeny 2 mil. Kč oproti původnímu 1 mil. Kč.

23. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – dohoda čtyř akcionářů

Rada doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Předložení smlouvy je dalším krokem v rámci přijmutí čtvrtého akcionáře – města Frýdlantu, které se uskutečnilo na valné hromadě společnosti 8. října 2021. Základní teze smlouvy, které vycházejí z původní smlouvy uzavřené v roce 2014 při vstupu turnovské nemocnice do KNL. Smlouva byla následné 2x dodatkována. Při vstupu čtvrtého akcionáře doporučil právní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje vypracovat novou smlouvu akcionářů. Dohodnutý text smlouvy je součástí materiálu. Smlouva vychází z přijatého memoranda mezi Libereckým krajem, městem Turnov, Liberec a Frýdlant.

24. Zpracování projektové dokumentace – Novostavba knihovny Antonína Marka v Turnově – dodatek SOD č. 2

Rada schválila uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba knihovny Antonína Marka v Turnově“ s posunem termínu odevzdání projektové dokumentace pro výběr dodavatele do 31. 12. 2021.