Školství

Město Turnov je zřizovatelem 5 základních škola 8 mateřských škol (z toho 1 se základní školou speciální), Střediska volného času Žlutá ponorka a Základní umělecké školy, jako příspěvkových organizací s právní subjektivitou.

Pro zřizované organizace je zabezpečována příprava zápisu žáků základních škol do 1. ročníků a zápisu dětí do mateřských škol . Také jsou vydávány obecně závazné vyhlášky, které rozdělují území města do spádových oblastí jednotlivých škol.

Ve městě působí také 4 střední školy, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj.

Děti a žáci mohou v Turnově využívat také:

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., které bylo založeno Městem Turnov a turnovskými středními školami. Je to akreditované školicí středisko MPSV a MŠMT. Dále poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání. Nabízí jazykové a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT a jazyků, kvalifikační kurzy a programy pro seniory. Je nositelem a realizátorem projektů pro školství a sociální oblast. Součástí společnosti je od roku 2013 i T-Centrum, které bylo založeno ve spolupráci se základními školami a poskytuje vzdělávací programy pro nadané žáky se zaměřením na robotiku, přírodní a humanitní obory.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově- veřejná městská knihovna, která má mimo hlavní budovy v ul. Jeronýmova ještě další pobočky rozmístěné na území města. Nabízí velký výběr beletrie a naučné literatury, periodik, CD-ROMŮ a pro zdravotně postižené občany i nosičů zvuku, meziknihovní výpůjční službu, provozuje tzv. knihobudky ve městě, pořádá početné kulturní pořady pro školy a veřejnost. Knihovna umožňuje i kopírování a skenování dokumentů. Dále v rámci svých pestrých služeb spolupracuje s penziony a pečovatelskými domy (besedy, přednášky, donášková služba) a spolupracuje i se školami v rámci projektů ke čtenářské gramotnosti.

Pedagogicko-psychologická poradna Semily- jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Nabízené služby jsou dostupné na všech třech pracovištích poradny, a to v Semilech, Turnově i Lomnici nad Popelkou.