Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko

Cílem projektu je vybudování zázemí pro provozování zařízení poskytující sociální služby v MŠ a ZŠ Sluníčko, kde budou vytvořeny vhodné podmínky pro kvalitní poskytování služeb denního stacionáře a osobní asistence. V objektu bude poskytováno dětem a mladým dospělým (2-26 let) zázemí a podpora ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně začlenit do běžného života ve společnosti.

irop a mmr

Město Turnov získalo začátkem srpna 2019 na základě žádosti o dotaci na projekt „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 12.398.083,20 Kč v rámci 81. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 13.775.648,00 Kč.

Dotace z Evropské unie činí 90% z uznatelných nákladů, 10% přispěje žadatel – Město Turnov.

http://www.irop.mmr.cz/cs/

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008953.
Termín dokončení projektu: 31.12.2019
Dodavatel stavebních prací: čekro CZ s.r.o.
Plánovaný termín dokončení stavebních prací: 31.10.2019