Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa

Město Turnov získalo v květnu 2018 na základě žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ příslib poskytnutí dotace ve výši 4.374.970,72 Kč v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 4.605.232,34 Kč.

IROP a MMR

http://www.irop.mmr.cz/cs/

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006567
Termín dokončení realizace projektu: 31.12.2018
Dodavatel stavebních prací: MIZERA-STAVBY a.s. 

Cílem projektu je celkové zklidnění dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti chodců podél pozemní komunikace III/279 26 v Turnově - ulice Sobotecká od komunikace za autobusovou zastávkou Turnov-Mašov až ke křižovatce Pelešany - Kadeřavec.