Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku

Město Turnov získalo v dubnu 2018 na základě žádosti o dotaci na projekt „Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku“ příslib poskytnutí dotace ve výši 1.891.113,92 Kč v rámci 68. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 1.990.646,24 Kč.

IROP a MMR

http://www.irop.mmr.cz/cs/

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006708

Termín dokončení realizace projektu: 31.12.2018

Dodavatel stavebních prací: INSTAV stavební práce, s.r.o.

Projekt řeší zvýšení kapacity a kvality odborného zájmového vzdělávání v oborech mineralogie a keramiky ve Středisku volného času Žlutá ponorka v Turnově. V rámci projektu se zmodernizuje stávající učebna, čímž vznikne odborná učebna pro mineralogii a keramiku, bude vytvořen venkovní výukový prostor a zajištěn bezbariérový přístupu zadním vstupem od městského parku. Kapacita bude navýšena celkem o 16 míst (2 místa v modernizované učebně a 14 míst ve venkovním učebně). Bude pořízen nový nábytek, odborné vybavení pro mineralogii a keramiku. Ve venkovním prostředí se počítá kromě úpravy terénu a dvora také s přístřeškem pro kola. Projekt je realizován ve spolupráci se Střediskem volného času Žlutá ponorka.

Dotace z Evropské unie činí 95% z uznatelných nákladů, 5% přispěje žadatel – Město Turnov.