Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Ohlášení živnosti fyzickou osobou

V tomto průvodci je uvedeno, jaké jsou náležitosti ohlášení živnosti, které musí splňovat fyzická osoba.
Zejména je zde stanoveno, jaké jsou podmínky provozování ohlašovací živnosti, jaké doklady předkládá ohlašovatel živnosti živnostenskému úřadu, jaké formuláře jsou užívány pro ohlášení živnosti a rovněž jaká je výše příslušného správního poplatku a jakým způsobem lze poplatek uhradit.
Ohlašovací živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem (ŽZ) a získá příslušné živnostenské oprávnění.
Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Ohlašovacími živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné a živnosti vázané.

Ohlášení živnosti právnickou osobou

V tomto průvodci je uvedeno, jaké jsou náležitosti ohlášení živnosti, které musí splňovat právnická osoba.
Zejména je zde stanoveno, jaké jsou podmínky provozování ohlašovací živnosti, jaké doklady předkládá ohlašovatel živnosti živnostenskému úřadu, jaké formuláře jsou užívány pro ohlášení živnosti a rovněž jaká je výše příslušného správního poplatku a jakým způsobem lze poplatek uhradit.
Ohlašovací živnost může provozovat každá právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem (ŽZ) a získá příslušné živnostenské oprávnění.
Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Ohlašovacími živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné a živnosti vázané.

Podnikání v zemědělství

V tomto průvodci je uvedeno, jak postupovat chce-li fyzická nebo právnická osoba provozovat zemědělskou výrobu.
Zejména je zde stanoveno, jaké podmínky musí splňovat žadatel o zaevidování do Evidence zemědělského podnikatele, jaké doklady žadatel předkládá, jaké formuláře jsou užívány, rovněž jaká je výše příslušného správního poplatku a jakým způsobem lze poplatek uhradit.
Zemědělské podnikání upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zemědělství).
Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.
Přitom samozřejmě platí, a v zemědělství obzvlášť, že činnost soustavná nemusí znamenat činnost nepřetržitou a zákon tedy počítá s její sezonností anebo určitými intervaly, v nichž je prováděna.
Aby mohl podnikatel v zemědělství podnikat, musí se zaevidovat, výjimka se vztahuje na fyzické osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky, které nepodléhají evidenci zemědělského podnikatele.
Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Přerušení a pokračování provozování zemědělské výroby

V tomto průvodci je uvedeno, jak postupovat chce-li fyzická nebo právnická osoba provozující zemědělskou výrobu oznámit přerušení popřípadě pokračování provozování zemědělské výroby.
Dle zákona o zemědělství je zemědělský podnikatel povinen oznámit jakémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 bez zbytečného odkladu.
Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to rovněž povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Přerušení provozování živnosti (pokračování v provozování živnosti)

Podnikatel je oprávněn oznámit přerušení provozování živnosti. Jestliže toto oznámení vůči živnostenského úřadu učiní, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 11 živnostenského zákona).
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 12 živnostenského zákona).

Zemědělský podnikatel – oznámení změn a doplnění

V tomto průvodci je uvedeno, jak postupovat chce-li fyzická nebo právnická osoba provozující zemědělskou výrobu oznámit změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele (EZP).
Dle zákona o zemědělství je zemědělský podnikatel povinen oznámit jakémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.
Změní-li se bydliště fyzické podnikající osoby a podnikatel oznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamovat, a to jen v případě, že adresa není adresou úřadu.

Zrušení živnostenského oprávnění

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
load