Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Poskytnutí pomoci při řešení nepříznivé sociální situace spojené s hrozbou sociálního vyloučení

Nepříznivé sociální situace jsou různorodé a dotýkají se odlišných oblastí života. Mohou vzniknout například v důsledku zhoršení zdravotního stavu, ztráty zaměstnání, ztráty bydlení, příjmové nedostatečnosti, zadlužení, životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, či v důsledku jiné sociální události, kterou osoba prožívá.

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí zahrnuje zejména:
• ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
• zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině,
• zprostředkování osvojení a pěstounské péče.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, dopouštění se přestupků či trestných činů, jsou uživateli návykových látek nebo mají jiné výchovné problémy), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu. Sociálně-právní ochrana se zaměřuje rovněž na děti, na nichž byl spáchán trestný čin, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou opakovaně umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti na žádost rodičů či jiných osob odpovědných za jejich výchovu a na děti, které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo se nacházejí na území ČR bez doprovodu rodičů nebo jiné osoby odpovědné za jejich výchovu.

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

K ustanovení zvláštního příjemce důchodu dochází v případě, kdy oprávněný příjemce důchodu není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu svůj důchod přebírat a hospodařit s ním. V případě oprávněného příjemce (nezletilý) se může jednat o situaci, kdy nemůže oprávnění (nezletilý) nebo jeho zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat.
Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, dohlíží obecní úřad, jak jim ustanovený zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení plní ustanovené povinnosti.

Vydání speciálního označení O7 - parkovacího průkazu - pro osoby se zdravotním postižením

Odbor sociálních věcí vydává parkovací průkazy držitelům průkazu osob se zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P), s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. Držitelé parkovacího průkazu jsou oprávněni při řízení motorového vozidla nebo při přepravě tímto vozidlem využívat speciální označení vozidla O7 (parkovací průkaz). S tímto označením mohou zdravotně postižení užívat vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením, v naléhavých případech vjíždět do oblastí označených dopravní značkou "pěší zóna", nebo do oblastí označených dopravní značkou "zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou "jen zásobování", nebo "jen dopravní obsluha", nebo zastavit na nezbytně nutnou dobu v oblasti označené dopravní značkou "zákaz stání" (nesmí být ale ohrožena bezpečnost dalších účastníků silničního provozu a plynulost dopravy). Zdravotně postižená osoba, které byl vydán parkovací průkaz, může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě svého bydliště (zajišťuje Odbor dopravní).
load