Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis dítěte do mateřské školy

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Slavnostní zápis do mateřských škol je uveden vždy na aktuální rok na internetových stránkách města www.turnov.cz a zároveň je zveřejněn v každé mateřské škole.

Zákonný zástupce se v předem vyhlášeném termínu dostaví do příslušné mateřské školy a podá přihlášku k přijetí dítěte do mateřské školy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Zákonný zástupce podá přihlášku k předškolnímu vzdělávání dítěte v příslušné mateřské škole, kterou si zvolil vzhledem ke spádovosti mateřské školy či dle svého uvážení.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte: řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, občanský průkaz, originál rodného listu dítěte, potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování), potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce.

Formuláře:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce v mateřské škole.

Správní a jiné poplatky:

V mateřských školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí je zápis k povinné školní docházce bezplatný. 

Lhůty pro vyřízení:

Zákonný zástupce odevzdá v mateřské škole žádost v předem stanoveném termínu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy do 30 dnů ode dne stanoveného k odevzdání žádosti.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyplnit také on-line, v aplikaci pro zápis do MŠ na webových stránkách www.skolky.turnov.cz. Přesto je nutná návštěva MŠ.
  www.skolky.turnov.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • • zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Další informace:

 • Informace o možnosti umístění dítěte do mateřské školy během roku získáte na Městském úřadě v Turnově, odbor školství, kultury a sportu - Kateřina Mrkvičková, tel.: 481 366 754, e.mail:k.mrkvickova@mu.turnov.cz.

Datum poslední aktualizace: 23.11.2020

load