Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Povolení odchylného postupu (např. odlov kormorána velkého)

V zájmu ochrany volně žijících ptáků na evropském území členských států Evropských společenství je zakázáno:
a) Jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
b) Úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,
c) Sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,
d) Úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnic o ptácích,
e) Držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.
Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od výše uvedeného, je-li to potřeba v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.

Povolení odchylného postupu (např. odlov kormorána velkého)

V zájmu ochrany volně žijících ptáků na evropském území členských států Evropských společenství je zakázáno:
a) Jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
b) Úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,
c) Sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,
d) Úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnic o ptácích,
e) Držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.
Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od výše uvedeného, je-li to potřeba v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.

Rybářský lístek

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Souhrnné stanovisko oddělení životního prostředí pro potřeby stavebního a územního řízení.

Zásah do významného krajinného prvku

Významnými krajinnými prvky jsou dle §3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou to jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek.

Významné krajinné prvky jsou dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce v krajině. Zákon stanoví, že každý, kdo zamýšlí činit zásahy, které by mohly vést k poškození či zničení významného krajinného prvku či k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí předem opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Z uvedeného vyplývá, že takové závazné stanovisko je třeba si opatřit i v případě, že je zde byť jen potenciální možnost poškození významného krajinného prvku či možnost, že by jeho ekologicko-stabilizační funkce byla oslabena či ohrožena.

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle jiného právního předpisu. Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

Žádost o přidělení ornice

Ornice slouží k rekultivaci pozemků ploch zničených při výstavbě, po povodni apod.
load