Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavření manželství

Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství.
Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad, přihlíží při tom k vůli snoubenců.
Jedná-li se se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.
Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti oddávajícího, matrikářky, snoubenců a dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenec starší 18 let, který nabyl plné svéprávnosti. Nezletilý snoubenec, který není svéprávný a dovrší 16 let věku, předloží pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech náležitostí níže uvedených zákonů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Snoubenci vyplní a podepíší před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, popř. žádost o povolení uzavřít manželství, na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou města a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Osvědčení k uzavření církevního sňatku vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný dotazník k uzavření manželství, poř. žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou města a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 • předložit platný doklad totožnosti (OP, CD), rodný list, popř. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pravomocný rozsudek o zániku partnerství, úmrtní list
 • snoubenec, který je cizincem dále předloží vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přeložené úředním tlumočníkem do českého jazyka a opatřené příslušným vyšším ověřením,potvrzení z cizinecké policie o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč

uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3.000,- Kč

uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2.000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou zákonem stanoveny.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další úřastníci nejsou zákonem stnoveni, výjimku tvoří sňatek zmocněncem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po změně osobního stavu nebo příjmení je občan povinen požádat do 15 dnů od převzetí oddacího listu o vystavení nového občanského průkazu -  změnu rodinného stavu nebo příjmení oznámí např. zaměstnavateli, lékaři, bance, zdravotní pojišťovně atd.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
  vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
  změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 23.11.2020

load