Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekt Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21

ma21 logo central barva rgb 147x120

Je místní Agenda 21 zcela něco nového? Mnohé z aktivit a programů, které v současné době probíhají a které směřují ke zlepšení životního prostředí a kvality života, by se daly nazvat místní Agendou 21.

Mnohé z aktivit a programů, které v současné době probíhají a které směřují ke zlepšení životního prostředí a kvality života, by se daly nazvat místní agendou 21. Není to tedy tak, jak by si lidé mohli říci: „Zase něco nového, zase budu muset začít od začátku“, ale jedná se o větší propojení, širší a otevřenější spolupráci a o celkový přístup k řešení problémů rozvoje.

Všechny činnosti by měly být zároveň součástí dlouhodobé, jasně stanovené a společenskými skupinami a veřejností přijaté strategie naší obce.
Místní Agenda 21 je proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe.
 Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším časovém horizontu.
______________________________________________________________
Pokud uplatníme místní Agendu 21,
pak můžeme pozitivně ovlivnit:
· Dopravu
· Ekonomickou úroveň a rozvoj
· Výrobu a spotřebu
· Nakládání s energií
· Zaměstnanost
· Počet obyvatel
· Stupeň kriminality
· Bezpečnost
· Znečištění prostředí
· Produkci odpadů
· Nakládání s odpady
· Kvalitu ovzduší
· Kvalitu potravin
· Kvalitu a spotřebu vody
· Infrastrukturu
· Kvalitu bydlení
· Turistiku
· Zdraví
· Komunikaci mezi lidmi
· Výchovu a vzdělávání
· Místní tradice
· Sociální péči
· Spokojenost obyvatel a návštěvníků Turnova
· Rozmanitost (diverzitu) přírody, kultury, názorů ad.
· Krajinu
· Přírodu a zeleň
· Rekreaci
· Společenský život
· Stav historických budov
· Výstavbu
· Plánování
a další oblasti.
 
______________________________________________________________ 
 Do procesu místní Agendy 21 mohou spadat například následující činnosti:
· Obnova památek
· Oživování a zachování tradičních zvyklostí a řemesel
· Udržitelná turistika
· Územní plánování založené na intergrovaném přístupu a vhodná výstavba
· Péče o krajinu
· Péče o starší občany
· Programy pro školy zaměřené na otázky udržitelného rozvoje
· Praktické práce v místě, tzv. práce „zdola“ v rámci místního společenství, jako např. výsadba stromů, údržba parků
· Projekty, které se zabývají konkrétní problematikou, např. dopravou
· Kulturní a společenské akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě)
· Výchovné a vzdělávací programy pro veřejnost i pro místní zastupitele a jiné cílové skupiny
· Spolupráce s médii při osvětě společnosti
· Podpora vhodného podnikání
· Vlastní práce místních orgánů – zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí plánů i každodenní agendy
· Podpora vhodného podnikání
· Environmentální systémy řízení pro podniky, místní úřady a další instituce
· Ekologické vytápění
· Nákupy respektující udržitelnost spotřeby
a řada dalších.
______________________________________________________________
Projekt Zdravé město (WHO)
V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace vznik mezinárodního Projektu Zdravé město WHO, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Postupně se do projektu zapojily obce a regiony z více než 30ti evropských zemí. V roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice.
Smyslem programu iniciovaného Světovou zdravotní organizací (WHO) je systematická podpora zdraví s ohledem na tyto skutečnosti:
1. Zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale i subjektivním pocitem životní pohody
2. Zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce i společnosti
3. Zdraví (i nemoc) jsou výslednicí vzájemných vztahů mezi organizmem, psychikou a jeho prostředím
4. Vhodnými místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují - rodina, domov, škola, podnik, městoapod.
______________________________________________________________ 
Národní síť zdravých měst ČR
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) vytvořilo v roce 1994 jedenáct aktivních měst. Je sdružením právnických osob, jehož posláním je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
NSZM ČR dnes zastřešuje více než 100 členů (obcí, mikroregionů a krajů) s regionálním vlivem na 2233 měst a obcí, ve kterých žije 3,740 milionu obyvatel (tj. 37 % populace ČR). Z našeho regionu např. Jilemnice (od r. 2002) a Liberecký kraj (od r. 2011).
Členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR se členové zavazují podporovat, propagovat a rozvíjet dlouhodobé programy Projekt Zdravé město WHO a Místní Agendu 21, které vycházejí z dokumentu Světové zdravotní organizace „Zdraví 21“ a z dokumentu OSN „Agenda 21“.
(Pozn.: Vznik mezinárodního Projektu Zdravé město WHO iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace v roce 1988 a přizvala nejvýznamnější evropské metropole. V roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice.)
______________________________________________________________ 
Služby Národní sítě Zdravých měst ČR čerpané v r. 2011
- Semináře a školení koordinátorů a politiků PZM a MA21
- Sekce NSZM– Plánování pro zdraví v obcích a krajích (říjen,
Praha – Eva Kordová, Dagmar Bláhová, Kateřina Doubravová,)
– Podzimní škola NSZM (listopad, Třebíč – Kateřina Doubravová)
-
Konference NSZM – prosinec, Praha – Eva Kordová
Co můžeme dále využívat:
- DataPlán nástroj pro přehlednou správu strategických dokumentů – zpřehledňuje strategické cíle, ukazatele rozvoje, projekty, rozpočty, aktivity odborů i pracovníků. Více na www.dataplan.info
- Databáze příkladů dobré praxe – příklady jiných měst, více na www.dobrapraxe.cz
______________________________________________________________ 
 logo small
Poslání projektu Turnov – Zdravé město a MA 21
1. podpora udržitelného rozvoje
2. podpora zdraví
3. vytváření a rozvoj místního partnerství
Protože jde o proces participativní, tedy účastenský, nezbytně k tomu potřebuje dobrou a funkční spolupráci mezi městem a různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně široké neorganizované veřejnosti.
Osvědčené formy spolupráce - místní akce pro zlepšení kvality života, zdraví komunity a uplatňování udržitelného rozvoje (konkrétní  akce, kampaně, výchovné programy). Motivační nástroj – interní grantový systém města Turnova:
· Kulturní fond města Turnova
· Fond na obnovu objektů, které se nacházejí v památkové zóně Turnov
· Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže
· Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova
· Sportovní fond Města Turnova (od 2011)
· Příspěvky Komise pro zahraniční vztahy města
4. zvyšování kvality veřejné správy (udržitelnost by měla být chápána jako součást řízení místního úřadu - zavádění managementu kvality – např. Kritéria MA21).  Pozn.: Přehlednou a v praxi vyzkoušenou sadu Kritérií MA 21 vytvořila Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Jsou členěna do čtyř hlavních kategorií kvality (A – D). Každá kategorie má vlastní kritéria a měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu MA 21 v dané municipalitě.
5. zajištění kvality strategického plánování a řízení (Strategický plán města Turnova)
6. komunitní plánování (Komunitní Plán sociálních služeb, vytvořit komunitní Plán zdraví a kvality života)
7. zapojení města do sítí a projektů na místní a regionální úrovni (např. Národní síť Zdravých měst ČR, Svaz měst a obcí ČR atd.)
8. medializace, propagace města (média – tisk, televize, internetové stránky Města Turnova)
______________________________________________________________ 
Historie Projektu Turnov Zdravé město a MA 21
r. 2008 – RM doporučila na svém jednání dne 14. ledna 2008 zapojení města Turnova do místní Agendy 21, toto zapojení schválilo i ZM na jednání dne 27. března 2008 s cílem ucházet se o získání kategorie „D“ (viz kritéria MA 21). Od roku 2008 se v Turnově každoročně realizují bohaté aktivity v rámci MA 21, probíhají zde první osvětové akce (např. Den Země, …). Mnohé aktivity byly realizovány již dříve, bylo proto na co navázat. Zapojení do MA 21 napomohlo ke zkvalitnění a rozšíření.
r. 2011 – Město Turnov se stalo členem asociace Národní síť Zdravých měst. Byla schválena pracovní skupina Projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21, je podepsána Deklarace Projektu Turnov Zdravé město.
______________________________________________________________ 
Organizační zajištění projektu
Politik Projektu Turnov – Zdravé město a MA 21:
PhDr. Hana Maierová – starostka
Tel: 481 366 223, mobil: 7737 204 256
E-mail: h.maierova@mu.turnov.cz
Koordinátorka Projektu Turnov – Zdravé město a MA 21:
Kateřina Doubravová
Tel.: 481 366 321, mobil: 739 531 124
E-mail: k.doubravova@mu.turnov.cz
Pracovní skupina Projektu Turnov – Zdravé město a MA 21:
Bláhová Dagmar – referentka OSV
Brož René, Mgr. – vedoucí OŠKS
Doubravová Kateřina – koordinátor
Formánek Václav, Ing. – podnikatelská sféra
Frömel Jaroslav, MUDr. – lékař Endokrinologické ambulance PNT, s.r.o.
Hajn Lukáš, Mgr. – jednatel KCT, s.r.o.
Halama Ondřej, ThMgr. - člen RM
Houšková Petra, Mgr. - Centrum pro rodinu Náruč, o.s., členka Komise pro občanské záležitosti
Charousek Pavel – novinář (čtrnáctidenník Turnovsko v akci)
Kocourová Hana, Mgr. – vedoucí OSV
Kordová Eva – členka RM, pracovnice knihovny, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti
Krsková Eva, Ing. – referentka ORM
Maierová Hana, PhDr. – starostka města, zodpovědný politik
Rakoušková Dagmar, Mgr. – ředitelka ZŠ a MŠ Speciální
Šípošová Miloslava, Ing. – vedoucí OŽP
Špetlík Otakar, Mgr. - místostarosta
Špinka Tomáš, Ing. – pracovník SVČDM
Varga Miroslav, RNDr. – vedoucí ORM
Zajíčková Božena – Svaz postižených civilizačními chorobami Turnov, členka Komise pro občanské záležitosti
Zárybnický Jan – vedoucí OVV
Dalšími klíčovými aktéry realizace projektu jsou:
- představitelé politického vedení města
- tajemník úřadu
- koordinátor Strategického plánu města Turnova (Ing. Krsková)
- strategický tým (ZM, předsedové komisí, vedoucí odborů)
- koordinátor komunitního Plánu sociálních služeb (Mgr. Kocourová)
Pomocí výše uvedených aktivit
město dlouhodobě usiluje
o zajišťování podmínek
pro kvalitní a spokojený život
všech obyvatel.
Děkujeme za pozornost!
Vytvořeno 28.2.2012 | přečteno 826x | Richard Mochal
load