Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zastupitelé Turnova jednali 28. 6. o územním plánování

Jednání ZM, autor: Kateřina Doubravová

Zastupitelé schválili mj. na svém jednání dne 28. června 2012 požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zabývali se rovněž peticí občanů ve věci řešení obchvatu na Semily mimo zastavěné území Turnova a požadavku vypuštění severozápadní odlehčovací komunikace centra města z nového územního plánu.

1. ZM schválilo požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a přijalo toto usnesení:

ZM souhlasí s uplatněním podnětu města Turnov pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje:

  • Změnit koridor kapacitní silnice S5 Turnovem dle závěrů „Územní studie koridoru kapacitní silnice – R10/R35 Mnichovo Hradiště-Rádelský Mlýn – Úlibice“ od firmy Atelier T-plan, s.r.o. tj. mimo rozvojové území Výšinka – Vrchhůra.  Vyřadit silnici S5 ze sítě rychlostních silnic a sledovat ji jako kapacitní silnici v kategorii silnic I. třídy (S) v parametrech S 14,75 (vystřídaný třípruh, uspořádání 2+1).
  • 2. Zapracovat vymezení koridoru pro obchvat silnice II/283 ve směru Turnov – Valdštejnsko – Chloumek – Bělá dle dokumentu "Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst v Libereckém kraji na silnicích II. a III. třídy a optimalizace realizace humanizací průjezdních úseků silnic z hlediska přínosů k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“ od firmy CityPlan spol s r.o. tj. v nové trase obchvatové komunikace, která by odklonila tranzitní dopravu mimo centrální oblast města Turnov. Odklon je navržen s využitím stávajících silnic III. třídy ve směru Valdštejnsko – Sekerkovy Loučky (III/2835) a v části U Rybníka ve směru Chloumek do Bělé (III/2834), kde se napojí na stávající silnici II/283.
  • Zrušit možnost vyvlastnění pozemků pro založení prvků nadregionálního a regionálního systému ekologické stability.


2. ZM se zabývalo peticí občanů občanů ve věci řešení obchvatu na Semily mimo zastavěné území Turnova a požadavku vypuštění severozápadní odlehčovací komunikace centra města z nového územního plánu.

V této souvislosti bylo přijato toto usnesení:

ZM setrvale a dlouhodobě (od r. 2002) prosazuje přeložku krajské silnice  II/283 (obchvat na Semily – silniční propojení Turnova ve směrech na Semily a Lomnici nad Popelkou) mimo katastrální území města jako jediné vhodné řešení této krajské komunikace a jako prioritu pro oblast dopravy.

Z tohoto důvodu ZM opětovně vznáší tento požadavek vůči Libereckému kraji s tím, aby byla zanesena přeložka silnice II/283 v trase Valdštejnsko – Bělá do aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje z důvodu, že stávající ZÚR LK řeší tuto přeložku až v souvislosti s budoucí komunikací S5 (trasování silničního tahu I/35 Turnov - Jičín) v prostoru Rovenska pod Troskami, což je pro Turnov nevyhovující.


RNDr. Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje města:

Město Turnov pořizovalo od roku 2000 regulační plán centra města, který byl v roce 2007 redukován na řešení problematiky vnitroměstské dopravy v rámci pořizování změny č. 13A.

Ve schválené změně č. 13A platného Územního plánu sídelního útvaru Turnov v dubnu 2012 je problematika vedení trasy severozápadní odlehčovací komunikace centra města (dále SZOK), v nové trase ze stávajícího pátého ramene okružní křižovatky Sobotecká x J. Palacha přes Koňský trh, přemostěním toku Malé Jizery do křižovatky Palackého ulice a ulice  Na Lukách, přes autobusové nádraží západně objektu firmy Chaton, přemostění toku Malé Jizery a ulice Konělupy podél atletického stadionu s vyústěním do Žižkovy ulice, kde naváže na Husovu ulici a zpět na ulici 5. května.

Trasu komunikace přes Luka mělo město v územním plánu z roku 1996 zahrnutu v  jiné trase a důležitosti.  Původní trasa komunikace v prostoru Palackého ulice – Žižkova ulice byla vedena v územním plánu z r. 1996 v jiném koridoru a byla zároveň průtahem silnice II/283  na Semily přes obytnou zónu Hruštice.

Od roku 2002 město pracovalo na změně platného územního plánu sídelního útvaru Turnov (dále ÚPSÚ) tak, aby průtahová trasa komunikace přes Luka byla vyřazena za sítě krajských silnic, aby nesloužila jako průtah silnice II/283 na Semily, aby nová trasa byla městskou odlehčovací komunikací centra města a zároveň protipovodňovým opatřením.

Upravená trasa vychází z neschváleného Regulační plánu č. 3 – centrum města. Poprvé byla trasa SZOK vymezena zpracovatelem regulačního plánu firmou SAUL Liberec v územně plánovací dokumentaci již v roce 2002. Z hlediska dopravy bude pomocí navrženého městského dopravního polookruhu zklidněna podstatná část městského centra při výhledovém odklonu silnice II/283 mimo území města Turnov.

Nové vedení odlehčovací komunikace je v údolní nivě Jizery navrženo současně jako protipovodňový ochranný val. Město Turnov podpořilo řešení nové trasy SZOK řadou dílčích odborných podkladů, prokazující jeho koncepční správnost. Technická studie prověřila s dostatečnou přesností základní stavebně technické uspořádání navrhované severozápadní sběrné komunikace. Dopravní model vyloučil, že by na sebe měla severozápadní komunikace převzít úlohu převaděče dopravních tranzitních vztahů ze stávající silnice II/283 přes náměstí Českého ráje. Při všech projednávání regulačního plánu a změny č. 13A byla z hlediska časové posloupnosti zdůrazňována podmínka, že nejprve musí být řešena tranzitní doprava mimo zastavěné území města a až následně realizace SZOK.

Trasa SZOK vychází z dopravní koncepce platného ÚPSÚ Turnov, je optimalizována, mění se funkce této dopravní stavby a vypouští se koncová východní část přes obytnou oblast Hruštice. Stávající a zejména výhledová dopravní situace v centru Turnova je ve vztahu k plynulosti a bezpečnosti dopravy, vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí velmi nepříznivá. Intenzity dopravy v centru města dosahují mezních hodnot kapacity místních komunikací s daným uspořádáním jejich prostoru. Trasa SZOK je zatím jediná územně prověřená trasa pro zlepšení vnitroměstské dopravy.Trasa SZOK schválená změnou č. 13A byla převzata do dopravního řešení rozpracovaného nového územního plánu Turnova.

Požadavek občanů na vyřazení trasy SZOK ze zpracovávaného nového územního plánu mohou občané uplatnit dle stavebního zákona při projednávání Návrhu nového územního plánu formou námitek a připomínek. Zastupitelé města Turnov se budou tím, zda ponechat nebo vyřadit trasu  SZOK podrobně zabývat při projednávání Návrhu nového územního plánu a schvalování jeho konečné podoby.

Město Turnov opakovaně požaduje zapracování tzv. východního obchvatu města vymezením koridoru pro obchvat krajské silnice II/283 ve směru Turnov – Valdštejnsko – Chloumek – Bělá dle schváleného dokumentu Optimalizace obchvatů měst v Libereckém kraji do krajské územně plánovací dokumentace – Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Pro odklon dopravy byla navržena nová trasa obchvatové komunikace, která by odklonila tranzitní dopravu mimo centrální oblast města Turnov. Odklon je navržen s využitím stávajících silnic III. třídy ve směru Valdštejnsko – Sekerkovy Loučky a v části U Rybníka ve směru Chloumek do Bělé, kde se napojí na stávající silnici II/283 na Semily.

Vzhledem k tomu, že podstatná část východního ochvatu silnice II/283 je vedena mimo území města Turnov, a to na katastru obce Mírová pod Kozákovem, je pro další přípravu realizace této dopravní stavby velmi důležité aby byla zapracována do aktualizace ZÚR LK. Město Turnov opakovaně uplatňuje toto řešení vůči Libereckému kraji.

RNDr. Miroslav Varga, vedoucí ORM, tel.: 481 366 408, m.varga@mu.turnov.cz

Vytvořeno 3.7.2012 10:32:29 | přečteno 1599x | Kateřina Doubravová
load