Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zastupitelé brali na vědomí informace a schvalovali usnesení

IMG 4973

Nejdiskutovanějšími body programu zasedání městského zastupitelstva 27. března 2014 byly výsledky měření kvality ovzduší a informace o fungování turnovské nemocnice. Nicméně zastupitelé rozdělovali také peníze a přijali celou řadu důležitých usnesení.

Březnové jednání zastupitelstva bylo zahájeno vyhlášením nejlepší turnovské čtenářské rodiny a na úvod byly do programu zařazeny informace o Domu přírody v Dolánkách a informace o VHS a naopak z programu stažen bod týkající se prodeje domu čp. 67 a čp. 68 ve Skálově ulici. Důvodem byl zájem dalších kupců a možnost získání vyšší částky do městského rozpočtu. Průběh veřejného zasedání byl pak již standardní.

 • Aby mohl být zajištěn přístup a příjezd k budoucí kompostárně na Malém Rohozci, jejíž výstavba by mohla díky přislíbené dotaci Státního fondu životního prostředí v létě začít, musí být uzavřena mezi městem Turnov a společností AGRO Český ráj a.s. smlouva o takzvané služebnosti práva chůze a jízdy po konkrétním pozemku. Zastupitelé smlouvu schválili.

 • Zastupitelé se kladně vyjádřili k bezúplatnému převodu některých pozemků v katastru města od Pozemkového úřadu ČR do vlastnictví města Turnova.

 • V průběhu 5. Městského plesu, který se konal 31. ledna 2014 v KC Střelnice, se prodejem čestných vstupenek podařilo získat 27 100 korun. Zastupitelé rozhodli, že tuto částku darují MŠ a ZŠ Sluníčko na nákup výtvarných a učebních pomůcek.

 • Tělovýchovné jednotě Turnov byla rozhodnutím zastupitelů poskytnuta půjčka ve výši 3 milionů korun na rekonstrukci stadionu na Daliměřicích. V roce 2014 bude TJ Turnov půjčeno 1,4 milionu, v roce následujícím 1,6 milionu korun. Půjčka musí být vrácena nejpozději do konce roku 2017.

 • Ing. Vladimír Krajánek a Ing. Josef Fabián z královéhradeckého regionálního pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem prezentovali a komentovali výsledky měření kvality ovzduší, ke kterému došlo na základě petice občanů. V době měření, ve dnech 9. – 13. 12. 2013 na Malém Rohozci a v Nudvojovicích, byly u B[a]P, benzenu (BZN) a oxidů dusíku zaznamenány vyšší koncentrace než povolují celoroční limity těchto látek, což bylo způsobeno především lokálními topidly.  O výsledcích měření a stejně tak o posudku možného ovlivnění hydrogeologických poměrů na Malém Rohozci a Vesecku novou kalící linkou společnosti KAMAX se dlouze diskutovalo. Posudek konstatuje, že možnost znečištění podzemní vody dusičnany, které vznikly vymytím Nox (z emisí kalící linky) z atmosféry je neměřitelně nízká. Nakonec vzali zastupitelé předložené informace na vědomí. Nespokojenost s výsledky měření kvality ovzduší přednesla zástupkyně Rohozeckého okrašlovacího spolku paní Slámová.

 • Zastupitelé také vzali na vědomí zprávu o hospodaření Panochovy nemocnice Turnov za rok 2013, informace o výsledku výběrových řízení na místo náměstka pro lékařskou péči a vrchní sestry v turnovské nemocnici, v nichž zvítězili MUDr. Martin Hrubý a Eva Krejčí, o sdruženém lůžkovém fondu gynekologie a chirurgie. Zastupitelé také vzali na vědomí koncepci léčebné péče nemocnice Turnov, jak ji předložil MUDr. Martin Hrubý.

 • Kontrolnímu výboru bylo uloženo prověřit platnost všech právních kroků včetně usnesení rady a zastupitelstva v souvislosti s plánovaným Domem přírody v Dolánkách. Zastupitel Ivan Kunetka totiž vyjádřil pochybnosti nad tím, zda byla dosavadní usnesení orgánů města v pořádku. Poukázal na to, že některá usnesení týkající se spolupráce a smluv hovořila o organizaci STŘEVLIK a jiná o EKOCENTRU Oldřichov v Hájích.

 • Starosta města informoval zastupitele o zasedání rady VHS, které se uskutečnilo před několika dny v Přepeřích, a o zasedání rady VHS, které se bude konat 16. dubna v Lomnici nad Popelkou. Na něm by měly být projednány návrhy týkající se možností zafixování cen vodného a stočného, které by byly členskými obcemi akceptovatelné.

 • Na základě vystoupení JUDr. Milana Brunclíka a jeho návrhu darovat městu svůj filmový dokumentační archiv čítající více než 20 tisíc titulů a mapujících život na Turnovsku v posledních 52 letech pověřili zastupitelé kulturní komisi Rady města Turnova projednáním této nabídky a předložením stanoviska na květnovém zasedání zastupitelstva.

 • Dvanácti subjektům byly přiděleny dotace na podporu sociálních aktivit v celkové výši 879 300 korun. Zbývajících 270 700 korun zastupitelé rozdělí po podzimním druhém kole přijímání žádostí.

 • Z Programu regenerace městských památkových zón bude v letošním roce vyplaceno 761 tisíc korun na tři akce – obnovu soklových omítek západní strany kostela sv. Mikuláše, opravu městských hradeb pod budovou turnovského vikářství a výměnu oken ve IV. nadzemním podlaží budovy Muzea Českého ráje. Zastupitelé přidělení těchto finančních prostředků odsouhlasili.

 • Zastupitelé města podpořili návrh správní rady sportovního fondu, díky němuž bude v roce 2014 finančně podpořeno nejprve 22 nejrůznějších sportovních akcí částkou 69 tisíc korun. Po vypsání druhého kola pro příjem žádostí o příspěvek bude moci být rozděleno ještě zbývajících 31 tisíc korun.

 • 150 tisíc korun bylo pro letošní rok vyčleněno z městského rozpočtu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Zastupitelé rozhodli, že po prvním kole podpory rozdělí 131 200 korun a podpoří tak uspořádání akcí na základě 25 přijatých žádostí.

 • Místní spolky a organizace budou moci také v letošním zorganizovat výjezdy do zahraničí, spolupracovat se zahraničními partnery či je přivítat v Turnově. Zastupitelé totiž souhlasili s rozdělením finančních příspěvků podle návrhu komise pro zahraniční vztahy. Částkou 70 tisíc korun bude podpořeno celkem 12 akcí.

 • Zastupitelé svým usnesením schválili pravidla pro používání varovného informačního systému obyvatel (VISO) jako městského rozhlasu. Pravidelná relace nepřekračující délku 5 minut bude odvysílána vždy v pondělí v 10:00 a v 17:00 hodin. Vysílat bude možné sdělení městského úřadu, pozvánky na společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací akce a akce městských organizací, informace o plánovaném přerušení dodávek elektřiny, plynu a vody, oznámení o konání charitativních akcí, vyhlášení nejrůznějších soutěží a podobně. Vysílány nebudou informace komerčního, politického a náboženského charakteru.

 • David Kraus nahradí v osadním výboru Bukovina – Kobylka – Dolánky odstupujícího Jiřího Štefánka. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

 • Zastupitelstvo také vzalo na vědomí rezignaci Tomáše Vebera na členství ve finančním výboru zastupitelstva města a jmenovalo novým členem Ing. Jaromíra Ducháče.


Vytvořeno 9.4.2014 8:22:46 | přečteno 823x | Bc. Radek Drašnar