Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Studie rozvoje příměstského lesa Farářství

Odbor životního prostředí na základě usneseni ZM zadal zpracování studie rozvoje a využívání pro územní - svahy k Jizeře a příměstský les Farářství. Jedná se o lokality - okolí kolem pramene Boží voda, svahy k Jizeře, lesní pozemek „ Bursák“ – nacházející se na pravé straně komunikace směrem od centra Turnova.

Záměrem je vytvoření kompozice s  uplatněním především vegetačních prvků a jejich navázáním na již stávající cestní síť, začlenění dřevěných herních, rekreačních a informačních prvků do této kompozice. Všechny níže uvedené aktivity by měly vést ke stavu, kdy městské lesy budou místem příjemného odpočinku, poučení a seznámení se se vším co v lese roste a komu les poskytuje přístřeší.
Příměstské lesy jsou velmi významnou součástí krajiny v  bezprostředním okolí lidských sídel. Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostředí důležité z hlediska krajinářského a ekologického. Jsou jednou z možností krátkodobé rekreace a pobytu v přírodě, mají funkci relaxační, s možností sportovního vyžití v relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí. Tvoří nedílnou část způsobu trávení volného času cílových skupin jako jsou rodiny s dětmi, žáci ZŠ, důchodci, „pejskaři“. Zde jsou rozčleněny jednotlivé lokality i s jejich specifickými nároky a návrhy ke změnám.

Okolí kolem pramene Boží voda
V maximální možné míře využít stávající cesty, pěšiny, instalace informačních tabulí, vytvoření menší vodní plochy – ploch. Od pramene směrem k „Myšině“ vytvoření stezky zdraví- fit okruh ( sportovní využití pro starší mládež, dospělé). Tyto pozemky se nachází ve 2. zóně Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Bursák - Využít stávající cesty v ještě patrných alejích, instalace informačních tabulích a začlenění dřevěných prvků do stávající zeleně ( lavice, stoly…)

Svahy k Jizeře
Využít a opravit stávající cestní síť, schody pro bezpečný přístup do údolí Jizery, popřípadě některé nelegální cestičky zlikvidovat , instalace laviček podél cest, instalace informačních tabulí. Dané lokality se částečně nachází na území CHKO Český ráj, a jsou zařazeny na seznam evropsky významných lokalit CZ 0510191 “ Průlom Jizery u Rakous“. Předmětem ochrany jsou tyto typy přírodních stanovišť - 9150 středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero – Fagion) a 9180 lesy svazu Tilio Acerion na svazích, sutích a roklích, toto stanoviště je udáváno jako prioritní.
Po celé rozloze příměstských lesů, především podél cest a komunikací by mělo dojít k bezpečnostním řezům vzrostlých dřevin a docílení optimální druhové dřevinné skladby formou vhodného hospodářského plánu.
Cílem je dosažení smíšených porostů s převahou listnáčů, maximální využití pro rekreaci a regeneraci s minimálními zásahy do stávajícího přirozeného prostředí.
Připravovaná studie rozvoje bude prezentována zástupcem fy Lesprojekt Stará Boleslav, Ing Raušovou, která tuto studii zpracovává, na ZM 26.6.2008.

Vytvořeno 24.6.2008 | přečteno 979x | Richard Mochal
load