Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Radní schválili více než padesát usnesení

hlasování

Členové rady města přijali na svém zasedání v pondělí 9. června 2014 přes padesát usnesení.

 

Přehled o nejdůležitějších bodech jednání a usneseních přinášíme ve stručném znění:

 • Radní nedoporučili vykoupit pozemky o celkové výměře 15 484 m2 v katastrálním území Mašov do vlastnictví města, protože se jedná o pozemky v koridoru plánované silnice I/35 na Jičín a v případě budování rychlostní komunikace budou pozemky vykupovány státem.

 • Rada odsouhlasila zřízení věcných břemen – služebností pro několik staveb. Jedná se například o trasu optických kabelů nebo vedení kabelů nízkého napětí.

 • Z důvodů plánovaných úprav hřiště za restaurací a sokolovnou v Mašově pronajali radní Městské sportovní Turnov, s.r.o. část pozemku o výměře 600 m2 za 1 korunu za metr čtverečný a rok.

 • Z důvodu nepřítomnosti několika členů při otvírání obálek s nabídkami jmenovala rada nové členy hodnotící komise výběrového řízení na dodavatele stavby nové kompostárny.

 • Několik pozemků na Daliměřicích pronajali radní za cenu 2,5 korun za metr čtverečný a rok jejich uživatelům. Ti sice požádali o odprodej těchto pozemků, ale prodej nelze do vyřešení restitučního sporu s rodinou Walderode uskutečnit.  Pronájem celou záležitost zatím vyřeší.

 • U nové Waldorfské mateřské školy vznikne zahrada v přírodním stylu. Její úprava přijde na více než 721 tisíc korun a bude spolufinancována ze státního rozpočtu z operačního programu Životní prostředí částkou téměř 650 tisíc korun. Přijetí dotace rada projednala a seznámila se se všemi závazky a podmínkami s poskytnutím dotace souvisejícími.

 • V ulici Na Sboře se staví nová kavárna, k ní byla zřízena nová přípojka plynu.  Její zhotovitel dostal za povinnost opravit asfaltovou komunikaci, pod níž přípojka leží. Protože jde o komunikaci v centru, město by si přálo, aby byla tato komunikace nově vydlážděna. Došlo proto k dohodě, že město dlažbu položí na své náklady, ale zhotovitel přípojky potřebnou částku poskytne městu.

 • Některé pozemky na Hruštici má zapůjčeny od města obyvatel Turnova, který projevil přání, aby je nyní mohla bezplatně využívat jeho dcera k zemědělské činnosti. Radní proto schválili dodatek ke smlouvě o výpůjčce pozemků.

 • Již v loňském roce požádala Komerční banka o instalaci svého bankomatu v prostorách informačního centra na náměstí Českého ráje.  Po několika jednáních a prohlídce uvedených prostor došli zainteresované strany k závěru, že bankomat nelze v infocentru z mnoha důvodu instalovat.  Rada města proto umístění odmítla.

 • Od dubna loňského roku slouží veřejnosti pokladní automat v budově městského úřadu ve Skálově ulici čp. 72. Lze v něm uhradit správní poplatky a pokuty odboru dopravy a živnostenského úřadu, správní poplatky za vydání občanských průkazů a cestovních pasů a pokuty udělené městskou policií. Pro zlepšení služeb bude časem možné provádět úhrady i bezhotovostně. Je však nutné doplnit automat o potřebné zařízení. Radní jeho nákup odsouhlasili.

 • Co nevidět začne demolice bývalých jatek u železniční zastávky, kterou provede společnost PMPS Liberec s.r.o. za více než 350 tisíc korun. Radní tuto společnost schválili jako vítěze výběrového řízení.

 • Začátkem července se rozběhne dlouho slibovaná rekonstrukce návsi v Mašově. Vítěz výběrového řízení, společnost S a M silnice a mosty z České Lípy, za ni požaduje více než 5,4 milionů korun včetně DPH. Od města však v letošním roce dostane jen 1,5 milionu korun, zbytek bude doplacen až v roce 2015.

 • Prázdniny jsou každoročně časem, kdy je možné provádět údržbu a opravy ve školách a školkách. Například v mateřské škole ve Zborovské ulici se bude rekonstruovat sociální zařízení. Radní potvrdili, že tuto zakázku bude realizovat společnost Lomnická stavební spol. s r.o. za 1 332 960 korun včetně daně. Ve stejné školce je potřeba provést i venkovní úpravy. Z rozhodnutí rady města je provede ESCO stavební společnost z Jičína na 532 715 korun včetně daně.

 • Již v průběhu prázdnin se mělo zašít pracovat na průchodu bývalou františkánskou zahradou, který by spojil ulici 5. května s parkem za letním kinem.  Do výběrového řízení na dodavatele stavby se však nepřihlásila žádná firma a radní rozhodli o tom, že bude vypsáno výběrové řízení nové. Pokud vše dobře dopadne, akce by měla být realizována v období září – říjen 2014.

 • Radní povolili společnosti FLIMEX, s.r.o. Turnov, aby přes městské pozemky vedla novou vodovodní, telefonní přípojku a přípojku nízkého napětí a zřídila sjezd z místní komunikace pro novostavbu polyfunkčního domu v Bezručově ulici. Stejně tak souhlasili s tím, aby vodovodní, plynovou či kanalizační přípojku přes městské pozemky realizovali stavebníci soukromých domů v Budovcově ulici, ulici Nádražní a na Malém Rohozci.

 • Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě s Technickými službami Turnov o provádění údržby dopravního terminálu. Důvodem byla úprava jednotkových cen za práce při údržbě areálu terminálu.

 • Určitě ještě do konce roku budou míst cestující k dispozici sociální zařízení v restauraci Albion v blízkosti terminálu veřejné dopravy.  Radní souhlasili s prodloužením smlouvy s majitelem restaurace, který za půlroční bezplatný přístup cestujících na toalety obdrží od města 175 tisíc korun.

 • Hotelu Korunní princ dovolili radní používat v hlavní turistické sezóně o víkendech další dvě parkovací místa v Jiráskově ulici. Provozovatel hotelu za ně zaplatí částku 2 670 korun.

 • Město by rádo získalo do svého vlastnictví pozemky TJ Sokol Turnov, na nichž leží atletický stadion. O převodu vlastnictví pozemků se již dlouhodobě jedná, nyní vzali radní na vědomí další informace s touto problematikou související.

 • Chodník v ulici Jana Palacha nutně vyžaduje opravu. Odbor správy majetku vypsal výběrové řízení na opravu levé části od restaurace Magic ke gymnáziu, která by měla být realizována v průběhu srpna. Rada města jmenovala komisi, která zhodnotí nabídky doručené do 13. 6. 2014.

 • Rada schválila městu finanční limity. Jedná se například o limit hrubých mezd pracovníků městského úřadu ve výši 26 284 tisíc korun, pracovníků zpracovávajících podklady z měřičů rychlosti ve výši 2 088 tisíc korun či pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 082 tisíc korun. Dary bude moci město poskytnout v roce 2014 do výše 50 tisíc korun. Na občerstvení bude moci starosta vynaložit 25 tisíc korun, místostarostové každý po 17,5 tisíci korunách a tajemník 10 tisíc korun. Při jednáních rady města a zastupitelů bude moci být podáno občerstvení do výše 30 tisíc korun, stejný limit byl schválen na občerstvení při školení vedoucích odborů a ředitelů a jednatelů městských organizací.

 • 3 686 dlužníků eviduje městský úřad k 31. březnu letošního roku. Celkově městu dluží téměř 11,5 miliónu korun. Nejvíce lidé dluží na poplatcích za likvidaci komunálního odpadu a za dopravní pokuty.

 • Městské knihovně Antonína Marka a Dětskému centru schválili radní upravený rozpočet, Waldorfské mateřské škole povolili použít 630 tisíc korun na nákup vybavení do nové školky a Středisku pro volný čas dětí a mládeže, základní škole Skálova a základní škole Žižkova dovolili upravit odpisový plán.

 • Rada souhlasila s vyřazením nábytku, výpočetní techniky, kancelářských potřeb, elektrospotřebičů a dalšího nepoužívaného či poškozeného majetku městského úřadu, škol a školek a organizace Turnovské památky a cestovní ruch.

 • Podle zákona jsou základní školy povinny poskytnout bezplatně učebnice a učební texty žákům 1. tříd. Od státu však dostanou jen 200 korun na žáka, což je nedostačující. Proto radní rozhodli, že na vybavení „prvňáčků“ mohou ředitelé ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova a ZŠ Mašov čerpat z rezervního fondu částku 400 korun na žáka.

 • Na příjezdové komunikaci k autobusovému nádraží Na Lukách již nebudou moci parkovat kamiony. Radní rozhodli, že místa pro ně budou nyní vyhrazena osobním automobilům.

 • Prostory bývalé kočárovny na hradě Valdštejně bude moci po celou turistickou sezónu využívat podnikatelka ze Semil k prodeji regionálních řemeslných výrobků a pro předvádění řemeslné práce. Za období od června do konce srpna zaplatí celkem 6 tisíc korun. Radní smlouvu o pronájmu nebytových prostor schválili.

 • Již několik měsíců je na městském úřadu používán nový informační systém GINIS. Pro větší transparentnost hospodaření města by bylo vhodné doplnit jej ještě o tzv. rozklikávací rozpočet. Rada vzala na vědomí informace o možnosti doplnění systému o potřebný modul.

 • Pro městský úřad a městské organizace byly prostřednictvím elektronické aukce vysoutěženy pro rok 2013 takové ceny elektrické energie a plynu, že došlo k zajímavým úsporám. U elektřiny činily úspory více než 890 tisíc, u plynu to bylo více než 1 milion korun. Tyto informace vzali radní na vědomí.

 • Když už se bude upravovat náves v Mašově, bylo by vhodné současně také zrekonstruovat hřiště za mašovskou sokolovnou, které je v havarijním stavu.  Radní souhlasili s tím, aby Městská sportovní Turnov zajistila nutné opravy sportoviště do výše 1 milionu korun. Finanční prostředky budou získány z prostředků na Maškovu zahradu, ve dvou splátkách v roce 2015 a 2016 je MST vrátí.

 • Společnost Sundisk hodlá na parkovišti v Dolánkách vybudovat sociální zařízení s toaletami a sprchami a požádala město o finanční příspěvek na zřízení vodovodní a kanalizační přípojky. Radní doporučili zastupitelům, aby poskytli příspěvek ve výši 50 tisíc korun.


Vytvořeno 30.6.2014 11:51:54 | přečteno 751x | Bc. Radek Drašnar