Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rada města začátkem září zasedala

hlasování

V pondělí 8. září 2014 se sešli radní města, aby projednali téměř 40 bodů.

 
 • Schváleno bylo vydání nařízení města č. 1/2014 o zákazu pochůzkového a podomního prodeje, které omezuje prodej po domácnostech a veřejných prostorách města a především má za úkol chránit seniory před nevybíravým prodejem. Nařízení se nevztahuje na prodej v předzahrádkách ani na konání trhů.
 • Radní odsouhlasili uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s obcemi ve správním obvodu města Turnov. Žádná z obcí nesdělila, že bude tento výkon zajišťovat sama, proto je potřeba obnovit uzavření veřejnoprávních smluv.
 • Waldorfská mateřská škola dostala odsouhlaseno použití rezervního fondu do výše 11.000 Kč na nákup kládové houpačky na školní zahradu.
 • Radní také schválili použití rezervního fondu na částečnou úhradu pořízení koberce Mateřské škole Turnov, Bezručova ulice.
 • Povoleno bylo přijmout dar a převést peníze z rezervního fondu do fondu investičního pro zdravotně sociální služby Turnov. Finanční dar od Nadace Komerční banka, a.s. JISTOTA bude poskytnut na zakoupení dvou laterálních lůžek.
 • Prodloužena také bude smlouva o pronájmu s firmou Corap, která si pronajímá prostor k provozování reklamních zařízení ve městě. S firmou je velice dobrá spolupráce, proto byla smlouva dle stávajících podmínek uzavřena do konce roku 2016.
 • Na zbytkový pozemek po stavbě Waldorfské mateřské školy byla schválena výpůjčka jeho části, a to na dobu určitou pěti let.
 • Radní vzali na vědomí informaci o nabídce na odkoupení budovy bývalého městského kina Bio Ráj. Zájemce nabízel nižší cenu, než byla městem požadována. Proto se radní rozhodli pro prodej budovy formou veřejné dražby dobrovolné.
 • Rada města doporučila schválit zastupitelstvu přijetí pozemků formou darovací smlouvy z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov. Jedná se o ulici Přepeřská, kde byl vybudován chodník. Uvedenou stavbou byly dotčeny i pozemky, které nebyly ve vlastnictví Města Turnov.
 • Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene – služebnosti na stavbu v ulici Daliměřická, Hluboká, Nádražní, Zd. Nejedlého. Optotrasa Tázlerova a Vejrichova a také Markova – Palackého.
 • Radní schválili výsledek výběrového řízení na „Průchod Františkánskou zahradou, Turnov“. Kde se již po třetím vypsání výběrového řízení podařilo najít firmu. Nejnižší nabídková cena je od firmy ESCO, s.r.o., Jičín za nabídkovou cenu 989.824, 24 Kč včetně DPH. Předpokládaný termín dokončení díla je listopad 2014.
 • Na akci „Rekonstrukce komunikace Na Sboře“ se dosud nikdo nepřihlásil. Proto rada města uložila odboru správy majetku vypsat výběrové řízení nové s termínem realizace duben 2015 – květen 2015.
 • Radní souhlasili, aby Generali Pojišťovna a.s., Praha od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 pojišťovala majetek Města i jeho odpovědnost, motorová vozidla i odpovědnost za újmu z provozu motorových vozidel v celkové hodnotě za 3 roky za 1.501.230 Kč.
 • Rada města schválila navýšení ceny o 52.195 Kč bez DPH na akci „Oprava střech penzionů v Žižkově ulici č. p. 2032.“ Důvodem navýšení ceny jsou nepředpokládané okolnosti, které se v průběhu stavebních prací vyskytly. Při rozkrytí střech musela být částečně změněna projektová dokumentací a tím i některé části prvků na střešní konstrukci, přidání žlabů, důkladnější izolace ventilačních hlavic, více míst na oplechování atd. Termín prací je prodloužen do 15. září 2014.
 • Rada města v působnosti valné hromady MĚSTKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schválila komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov.“ Lhůta pro podání nabídek končí 29. září a bezprostředně po skončení bude následovat otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení.
 • Radní vzali na vědomí studii úprav ulic Husova, Žižkova „zóna 30“ Záměrem studie je zdůraznění obytné funkce území zklidněním dopravy v obytné čtvrti pod Zelenou cestou Jsou navrženy úpravy, které v co nejvyšší možné míře odstraní dopravní problémy a přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.
 • Schválen byl postup zasíťování stavebních pozemků v bytové zóně Hruštice – Károvsko. Také zařazení požadavku na zainvestování sítí a komunikace etapy IV. ve výši okolo 5,4 milionu korun do návrhu rozpočtu pro rok 2015.
 • Rada města zrušila výběrové řízení na akci „Rekonstrukce hřiště v Mašově“ Nové výběrové řízení bude vypsáno opakovaně v termínu říjen – listopad 2014 s realizací akce na jaře 2015. Důvodem tohoto kroku byla pouze jedna cenová nabídka.
 • Městská teplárenská Turnov, s.r.o. předložila cenu tepla v příštím období. Tu pak radní vzali na vědomí. Pro rok 2013/2014 byla cena tepla schválena ve výši 555 Kč/GJ a pro období září 2014 až srpen 2015 je zálohová cena tepelné energie stanovena také ve výši 555 Kč/GJ.
 • Rozšířen bude také městský kamerový dohlížecí systém v Palackého ulici a křižovatce na Trávnicích v hodnotě 370.455 Kč včetně DPH. Akce bude hrazena z dotace ministerstva vnitra a spoluúčast města bude 10% a bude provedena společností Telmo, s.r.o., Praha.
 • Přijato bylo také usnesení, kde rada města souhlasila s pořádáním Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 2015 v Turnově. To vše však za podmínky, že případné školy na pozemcích a majetku budou opraveny do 1 měsíce od konce závodu.
 • Radní odsouhlasili záměr prodeje č. p. 72 ve Skálově ulici Libereckému kraji pro účely rozšíření prostor Muzea Českého ráje, expozice horolezectví a dalších aktivit spojených s činností muzea. Předpoklad v letech 2016 – 2017.
 • Schváleno bylo také podání žádosti o kácení lípy v Mašově. Jedná se o strom o obvodu kmene 130 cm, který je mírně nakloněn. Byly provedeny tahové zkoušky a znalec doporučuje lípu pokácet. Na místo bude vysázen strom nový.
Vytvořeno 16.9.2014 6:59:43 | přečteno 674x | Ing. Klára Preislerová