Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rada města jednala i v červenci

hlasování

Rada města se sešla na svém jednání také o prázdninách a v první červencové pondělí přijala více než 30 usnesení.

 

Radní města na svém zasedání 7. července 2014 souhlasili s vypsáním několika výběrových řízení, upravili počet zaměstnanců městského úřadu, povolili provést několik staveb a zřídit věcná břemena, schválili několik žádostí o zapojení se do projektů a o čerpání dotací. Přehled nejdůležitějších usnesení přinášíme ve stručném přehledu.

 • Od chvíle, kdy byly v loňském roce zprovozněny nové radary na měření rychlosti vozidel v Turnově a okolí, klesá počet přestupků.  Natolik, že je nutné snížit počet pracovníků, kteří tyto záležitosti vyřizují na odboru dopravy. Agendy však přibývá na odboru správy majetku, takže zde je nutné personální obsazení posílit. Radní tedy souhlasili se zrušením dvou pracovních míst na odboru dopravy od 15. 7. a zřízením jednoho místa na 0,5 úvazku na odboru správy majetku od 1. 9. 2014. Od září roku 2014 bude mít turnovský městský úřad 113 pracovníků.

 • V souvislosti s výstavbou nové kompostárny na Malém Rohozci řeší její budoucí provozovatel, Technické služby Turnov s.r.o., otázku technického vybavení kompostárny a svozu bioodpadu. Proto radní souhlasili s nákupem traktoru s míchacím zařízením a překopávače za 2 653 726 korun (bez DPH) a nákladního automobilu s nosičem kontejnerů za 2 798 900 korun (bez DPH). Na vybavení získaly technické služby dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,9 mil. Kč.

 • Lidé, kteří hojně využívají jednu z turistických tras - zámeckou stezku, se pohybují v lokalitě u Jizery po soukromých pozemcích. Ty by město rádo získalo do svého vlastnictví tím, že je smění za jiné. Radní se proto dohodli na postupu, jak prozatím situaci právně ošetřit a do budoucna komplexně vyřešit.

 • Při stavbě rodinných domů musí stavebník vyřešit také například vybudování přípojek. Radní se rozhodli, že do budoucna se tak už nebude dít na základě smlouvy o právu provést stavbu, nýbrž formou zřízení služebnosti.

 • Rada města doporučila zastupitelům svým usnesením schválit prodej několika pozemků jednak soukromým osobám, ale i společnostem, a schválila smlouvy o právu provést stavbu s několika stavebníky.

 • Od září bude moci začít výměna umělého povrchu venkovního hřiště u základní školy Žižkova. Rada města akceptovala doporučení hodnotící komise a rozhodla, že povrch vymění společnost Linhart spol. s r.o. z Brandýsa nad Labem za 1 114 467 korun včetně DPH.

 • Ještě do konce prázdnin bude opraven chodník v ulici Jana Palacha po levé straně od restaurace Magic po gymnázium. Opravu proveden společnost EUROVIA CS, a.s., Praha za 480 735 korun včetně DPH.

 • Již dříve bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele průchodu z ulice 5. května ke Kamenářskému domu tzv. františkánskou zahradou, do kterého se však nikdo nepřihlásil. Podobná situace nastala při výběrovém řízení na zhotovitele rekonstrukce povrchu ulice Na Sboře, do něhož se přihlásil jen jediný zájemce. Proto nyní rada města rozhodla sloučit obě výběrová řízení do jednoho, jehož vyhlášení odsouhlasila.  Výsledek by měl být znám do srpnového zasedání rady města.

 • Radní schválili zadávací podmínky výběrového řízení na společnost, u níž město pojistí svůj majetek a vozidla a uzavře pojištění odpovědnosti za škodu na období 2015 – 2017.

 • Členové rady města schválili uzavření dohody se společností Sundisk s.r.o. z Jablonce nad Nisou, s níž město již několik let spolupracuje při zajištění pořádku v rekreační oblasti v Dolánkách. Díky této dohodě dojde ke zkvalitnění služeb v této části Turnova a smlouva o poskytnutí příspěvku vyřeší vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novému sociálnímu zařízení na parkovišti u Dlaskova statku, na kterou město poskytlo dotaci 100 tisíc korun.

 • Rada města se po podrobném projednání rozhodla, že doporučí zastupitelstvu vykoupit pozemek o výměře 94m2 na Daliměřicích od soukromých spoluvlastníků a vyhlásí záměr prodeje pozemku o velikosti 1561 m2 také na Daliměřicích.

 • Budou moci začít práce na projektové dokumentaci rekonstrukce Nádražní ulice od Prouskovy ulice po konec Turnova včetně křižovatky s Přepeřskou ulicí. Ačkoliv je komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje, souhlasili radní s vypsáním výběrového řízení na společnost, která projektovou dokumentaci připraví. Zároveň ustanovili komisi, která otevře obálky s nabídkami a tyto posoudí.

 • Z Operačního programu Životní prostředí obdrží město dotaci na rekonstrukci veřejné zeleně u dopravního terminálu a tržnice v Nádražní ulici a na zahradě mateřské školy v ulici 28. října. Radní nyní odsouhlasili vypsání výběrového řízení na dodavatele prací a zároveň jmenovali komisi, která bude nabídky hodnotit.

 • Základní škola 28. října a základní škola Skálova se chtějí zapojit do projektu Vzdělávání dotykem, který bude financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v jehož rámci budou proškoleni pedagogové k lepšímu využívání ICT nástrojů ve výuce a budou pořízena nová mobilní dotyková zařízení.  Ke vstupu do projektu je však nutný souhlas zřizovatele škol, města Turnova, o finančním partnerství se společností ATTEST, s.r.o. Rada s  finančním partnerstvím obou škol a společnosti ATTEST, s.r.o. souhlasila.

 • V červnu tohoto roku byl zahájen projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost, do kterého se v regionu Turnovska zapojilo 13 obcí a 16 základních škol. Projekt bude realizován v období do června roku 2015 a umožní nákup IT vybavení a software v hodnotě 740 496 korun (bez DPH) a didaktických a kompenzačních pomůcek, učebnic a textů v hodnotě 785 124 korun (bez DPH). Radní odsouhlasili vypsání obou výběrových řízení a také jmenovali komisi pro posuzování nabídek.

 • V předchozím období se kontrolní výbor zastupitelstva zabýval stížností bývalé pokladní hradu Valdštejna. Po provedeném šetření konstatoval, že výpověď z pracovního poměru byla udělena po splnění všech zákonných požadavků a je tudíž platná. Výsledky kontroly také říkají, že drobné administrativní nedostatky v dodacích listech a příjmových dokladech nemohly ovlivnit skladovou evidenci v účetnictví. Rada města vzala na vědomí informaci o provedené kontrole a stanovisko kontrolního výboru k připomínkám bývalé pracovnice hradu Valdštejn.

 • Pro stále častější zásahy u dopravních nehod potřebuje jednotka Sboru hasičů města Turnova nový automobil a nové vyprošťovací zařízení. Podání žádosti o pořízení vozidla a sady vyprošťovacího zařízení Libereckému kraji turnovští radní schválili. Pokud bude dotace přiznána a hasiči si budou moci novou techniku pořídit, bude potřeba v letech 2015 a 2016 doplatit z městského rozpočtu více než 1 milion korun.


Vytvořeno 14.7.2014 15:37:35 | přečteno 850x | Bc. Radek Drašnar