Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

První letošní zasedání zastupitelů přineslo řadu důležitých rozhodnutí

Jednání ZM, autor: Kateřina Doubravová

Zastupitelé města se sešli na konci ledna 2014 na svém pravidelném zasedání, aby projednali řadu bodů programu a přijali důležitá rozhodnutí. O těch nejdůležitějších informujeme ve stručném přehledu

· Zastupitelé se zabývali prodejem, bezúplatným převodem, darováním či směnou různých pozemků v katastru města.

· Na programu se opět objevila bývalá škola v Dolánkách, kde by měl vzniknout Dům přírody Český ráj.  Město za tím účelem prodá uvedený objekt za více než 2 miliónu korun a již hotovou projektovou dokumentaci za 845 100 korun Ekoncentru v Oldřichově v Hájích. Zastupitelé schválili smlouvy o budoucích kupních smlouvách.

· U domu čp. 256 v Tázlerově ulici byla upravena kupní cena z 1,9 miliónu na 1,6 miliónu korun. Nemovitost se nedaří prodat již velmi dlouho, proto zastupitelé souhlasili se snížením ceny, aby se zvýšila šance na úspěšný prodej.

· Bez jakýchkoliv problémů a připomínek byly schváleny čtvrté rozpočtové změny na rok 2013 a po delší diskuzi i rozpočet města na rok 2014. Ten zahrnuje 320 826 tisíc korun v příjmové části, 381 221 tisíc korun ve výdajové části a financování ve výši 60 395 tisíc korun.

Zároveň byl schválen návrh rozpočtu šesti peněžních fondů města Turnova (sociálního, fondu občanských obřadů, kulturního, sportovního, fondu na podporu sociální oblasti a fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu).

· K 31. 3. 2014 zaniknou odbor cestovního ruchu a příspěvková organizace Valdštejn a k 1. 4. 2014 vznikne nová příspěvková organizace s názvem Turnovské památky a cestovní ruch se sídlem na náměstí Českého ráje.  Ta bude zajišťovat provoz Regionálního turistického informačního centra, hradu Valdštejna a turnovské synagogy. Zastupitelé schválili znění zřizovací listiny nové turnovské organizace.

· Prostor věnovaný příspěvkům občanů využil pan Kunetka a řešil kromě jiného, zda by se setkávání starosty s občany měla konat v rámci projektu Turnov – zdravé město a místní Agenda 21. Vystoupil také pan Stříž, jemuž vznikly problémy s trvalým bydlištěm v souvislosti s vymezením ulic Zborovská a Károvsko. Zastupitelé odmítli návrh, aby byla Zborovská ulice zkrácena po křižovatku s ulicí gen. Aloise Lišky.

· V Mašově je díky developerům prostor pro výstavbu nových rodinných domů. Budou vyrůstat v nové ulici Na Úvozu, jejíž pojmenování zastupitelé odsouhlasili.

· Aby město mohlo kvůli bezpečnosti občanů rozšířit kamerový dohlížecí systém a požádat o dotaci na zřízení nového kamerového bodu, schválilo zastupitelstvo program a koncepci prevence kriminality a složení komise prevence kriminality. Současně souhlasilo s podáním žádosti o dotaci.

· Sportovní organizace potřebují zajistit svoji činnost do doby, než jim bude v dubnu přiznán a v květnu vyplacen příspěvek na provoz. Dostanou prozatím zálohy v celkové výši 1,21 miliónu korun.

· Zastupitelé se seznámili a vzali na vědomí, jakými částkami město v loňském roce podpořilo kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a akce zahraniční spolupráce. Festivaly, přehlídky, koncerty a další kulturní akce a vydání sborníků, publikací a hudebních CD byla dotována celkovou částkou 856 500 korun, na přípravu a organizaci sportovních akcí dostali žadatelé 120 tisíc korun a volnočasové aktivity dětí a mládeže město podpořilo  100 tisíci korunami. Komise pro zahraniční vztahy přidělila žadatelům v loňském roce 75 952 korun.

· Stávající rozpočtová pravidla sportovní komise byla upravena mimo jiné o ustanovení, která nedovolují sportovním subjektům použít příspěvek z rozpočtu města na hospodářskou činnost a určují příspěvek použít pouze na investice, rekonstrukce a větší opravy pouze zařízení a sportovišť sloužících pro sportovní činnost. Platnost nových pravidel od 1. 1. 2014 zastupitelé schválili.

· Starosta města jako zástupce Turnova v Mikroregionu Jizera předložil zprávu o hospodaření tohoto dobrovolného svazku obcí za rok 2013 a zastupitelé ji vzali na vědomí.

· Stejně tak vzali na vědomí zprávu o činnosti Zdravého města Turnov za předchozí rok a schválili plán zlepšování v projektu Turnov - zdravé město a místní Agenda 21 na rok letošní.

· V roce 2013bylo v Turnově uzavřeno kontaktní místo Okresní správy sociálního zabezpečení, kde si obyvatelé města mohli vyřizovat důchody. Zastupitelé byli seznámeni s negativním výsledkem jednání o obnovení služby konzultačních dnů, které s ředitelkou OSSZ Semily vedli místostarosta Jaromír Pekař a vedoucí odboru sociálních věcí Hana Kocourová. Zastupitelé pověřili vedení města dalším jednáním u nadřízené České správy sociálního zabezpečení v Praze, aby detašované pracoviště OSSZ opět v Turnově vzniklo.

· Hlásný a informační systém VISO nebude v budoucnu využíván jen při krizových situacích a ohrožení obyvatel, ale poslouží také jako městský rozhlas k šíření zpráv formou pravidelných relací. Tak se zastupitelé rozhodli a uložili mluvčímu městského úřadu do příštího zasedání zastupitelstva vypracovat zásady pro provoz tohoto dalšího informačního média.

Vytvořeno 10.2.2014 10:34:43 | přečteno 894x | Bc. Radek Drašnar