Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Proběhlo poslední zastupitelstvo tohoto volebního období

zastupitelé

Ve čtvrtek 25. září 2014 se naposledy sešli zastupitelé ve stávajícím složení, aby projednali mnoho zajímavých bodů.

 • Na začátek zastupitelé schválili program jednání spolu s několika doplněnými body. Ze strany Slunce všem bylo sděleno, že si váží práce celého zastupitelstva a především podpory za to, že se projekt nového centra zdárně daří dostávat do finále.
 • Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o požárně ochraně ORP Turnov za rok 2013. Velitel Sboru hasičů města Turnova popsal jednotlivé aktivity a činnosti hasičů. Zastupitelstvo zároveň uložilo vedení města, odboru správnímu a finančnímu zajistit a zvyšovat operativní akceschopnost jednotky obnovou požární techniky, a to v případě dostupných dotačních titulů.
 • Město vypsalo druhou výzvu k podání žádosti na podporu sociální oblasti. V prvním kole bylo rozděleno téměř 880 tisíc korun. Nyní zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostředků ve výš 821.940 Kč pro 9 žadatelů.
 • V oblasti správy majetku zastupitelé schválili několik drobných prodejů pozemků v ulici Jana Palacha, Sobotecké, Na Kamenci a Daliměřicích. Schválena byla také směna pozemků v Mašově v souvislosti s rekonstrukcí návsi a vybudováním nové autobusové zastávky. Došlo také k odsouhlasení majetkoprávního vypořádání pozemků s Libereckým krajem, a to v souvislosti s výstavbou chodníku v Přepeřské ulici.
 • Zastupitelé také prodloužili termín splátky, a to do konce prosince letošního roku, u prodeje nemovitosti na Šetřilovsku. Aktuální nájemci mají o nemovitost zájem, avšak potřebují ještě doklady potřebné k vyřízení úvěru. Nadále budou Městu platit nájem.
 • Svým usnesením vzali zastupitelé na vědomí závěrečnou Zprávu k projektu Greenway Jizera, a také souhlasili s dofinancováním tohoto projektu ve výši 480.334 Kč, které bylo zařazeno do třetího rozpočtového opatření.
 • Zastupitelé schválili rozpočtové opatření číslo 3. Po kterém se příjmy navýší o 15802 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 342637 tis. Kč, výdaje se navýší o 21802 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 412382 tis. Kč a financování se navýší o 6000 tis. Kč na částku 69745 tis. Kč. Také souhlasili s uložení volných finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč u banky J&T BANKA, a.s. s podmínkou pojištění termínovaného vkladu na 6 měsíců a ve výši do 30 mil. Kč u banky Equa bank, a.s. na spořící účet s online likviditou.
 • Odsouhlasen byl také odpis nedobytných pohledávek za dlužné nájemné ve výši 58.020 Kč. Důvodem je nemožnost splatit pohledávky díky velmi špatné finanční situaci i samotné nevymahatelnosti pohledávek.
 • Dle informací z finančního úřadu má od 1. ledna 2015 dojít k realizaci nového organizačního uspořádání finančních úřadů, kde část pracovníků přejde na pracoviště v okresních městech. Vedení města vyjednávalo se samotným Generálním ředitelstvím o možném zachování stávajícího stavu. Proto zastupitelé odsouhlasili poskytnutí příspěvku na nájem pracoviště v Turnově, a to za předpokladu zachování územního pracoviště finančního úřadu v Turnově. Výši příspěvku bude projednávat rada města. Zastupitelstvo města uložilo vedení vyhledat vhodnou budovu po přesunutí FÚ do městského objektu.
 • Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2014. Kontrolní výbor zpracovával Zprávu o kontrole investiční akce „Rekonstrukce ulice Zborovská, Turnov“ kde zazněla dlouhá diskuse. Někteří místní obyvatelé nesouhlasili s výrokem kontrolního výboru, kde padla kritika k polohovému a výškovému uspořádání, výjezdů z nemovitostí přes parkovací zálivy, údržba zeleně, i samotné projednávání s veřejností. Zpráva kontrolního výboru precizně popisuje jednotlivé námitky občanů na stav ve Zborovské ulici. Zastupitelé také schválili Zprávu o kontrole investiční akce „Rekonstrukce ulice Jeronýmova.“
 • V souvislosti s vysokým pracovním nasazením členů kontrolního výboru po celou dobu volebního období, a to nad rámec jejich běžné činnosti, zastupitelé odsouhlasili finanční dar jednotlivým členům ve výši 3 – 4 tisíce pro jednotlivé členy. Někteří se jich dobrovolně vzdali.
 • Školní jídelna – výdejna Základní školy Skálova bude zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, díky čemuž vznikne nárok na čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zastupitelé tento zápis schválili, a to s kapacitou 240 stravovaných, s účinností od 1. ledna 2015.
 • V polovině září se sešla sportovní komise, aby projednala rozdělení rozpočtové rezervy z položky „Vklad do oblasti sportu – automaty“ ve výši 50.000 korun. Zastupitelé tuto částku odsouhlasili poskytnout Tělovýchovné jednotě Turnov na pokrytí jejich provozních výdajů.
 • Také byly odsouhlaseny příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Dále ze sportovního fondu a fondu kulturního, a to pro jednotlivé subjekty dle návrhu. Například místním hasičům, sportovním spolkům i spolkům zabývajícím se prací s dětmi. Jednalo se zpravidla o malé částky ve výši několika tisíců korun, tak aby byly všechny žádosti uspokojeny.
 • Zastupitelstvo města schválilo zapojení Turnova do projektu „Města – brány k poznání.“ Hlavním cílem je ucelená prezentace a propagace národního kulturně-historického bohatství v našich historických sídlech. Informační kiosek bude vybudován v prostorách odbavovací haly ČD. Spoluúčast města bude maximálně ve výši 15.000 korun.
 • Odsouhlaseno bylo také konání Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech, konkrétně ve sprintu. Událost se bude konat 19. srpna 2015. Zastupitelé s pořádáním souhlasili, avšak za podmínky, že se Město nezaváže k žádné finanční spoluúčasti a v případě škody na pozemcích a majetku budou opravy provedeny do měsíce od konce závodu.
 • Schválen byl také návrh na udělení Čestného občanství a Ceny obce. Ceny budou předány při slavnostním večeru 28. října 2014 od 18:00 hodin v Městském divadle v Turnově.
 • Z důvodu ukončení pracovního poměru stávajícího koordinátora Zdravého města a Místní Agendy 21 zastupitelstvo města odsouhlasilo jmenování nového.
 • Zastupitelé vzali také na vědomí aktuální informace o nemocnici – například to, že turnovská nemocnice má nový bufet, dále informace o fungování oddělení gynekologie v kolektivu 2 lékařů a 1 lékařky. Dva atestované gynekology se snaží sehnat jak v Liberci, tak v Turnově. Problém je uschován v úhradách pojišťoven. Bude zachována kompletní ambulantní péče pro pacientky a zároveň jednodenní operativa u malých výkonů. Větší operace - cca 30% výkonů bude z personálních důvodů přesunuta do Liberce. Hospodaření nemocnice umožnilo narovnat a zvýšit platy zdravotních sester. V této chvíli se připravuje výstavba prodejny zdravotních potřeb v místě stávajícího ultrazvuku. Nájemní smlouva se stávajícím provozovatelem lékárny je do roku 2017, hned poté ji převezme naše nemocnice. Dalším záměrem je přestavba prostoru bývalého novorozeneckého oddělení na centrum biologické léčby zánětů střev, která by měla proběhnout v roce 2015.
 • Na závěr starosta města všem poděkoval za dosavadní práci, kterou si zastupitelé ukrojili svůj volný čas, který mohli strávit jinak. „Obětovali jste kus času Turnovu. Rád Vám na tomto místě děkuji, bez Vás by demokracie v Turnově nemohla nikdy vzkvétat.“ dodal na závěr Tomáš Hocke. Místostarosta Jaromír Pekař doplnil, že plné období strávil v pozici zastupitele pan Jiří Tomášek – 24 let, paní Hana Maierová, pan Otakar Špetlík, Martin Hrubý i Jaromír Pekař strávili v zastupitelstvu o jedno volební období méně – tedy 20 let. Rovněž se s komunální politikou po 20 letech rozloučila paní Alena Svobodová.
Vytvořeno 5.10.2014 13:19:42 | přečteno 846x | Ing. Klára Preislerová