Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Problematika vody byla projednána s veřejností

setkání starosty - VHS, autor: R. Drašnar

Pozice Turnova ve Vodohospodářském sdružení Turnov a problematika ceny vodného a stočného byla projednána s veřejností na setkání starosty s občany v pondělí 24. února 2014.


Na začátku setkání v kině Sféra se pokusil starosta Hocke vysvětlit strukturu Vodohospodářského sdružení, které je dobrovolným svazkem 6 měst a 16 obcí, a jeho fungování.  „Bylo vytvořeno proto, aby města a obce měla dostatečně velký majetek k žádostem o dotace na opravy vodovodního potrubí a kanalizačních sítí,“ uvedl Hocke. Podrobně pak hovořil o pozici samotného Turnova, který má v radě sdružení tři zástupce - starostu města, Ing. Milana Hejduka a Josefa Vojtíška. Díky členství ve VHS se podařilo v Turnově v minulém období realizovat celou řadu akcí, jejichž kompletní výčet byl představen připravenou prezentací. Vysvětlil také, na jakém principu byla uzavřena koncesní smlouva se společností Severočeské vodovody a kanalizace, která dodává pitnou vodu a stará se o vodohospodářská zařízení. Přiblížil i problematiku tvorby ceny vodného a stočného, které se zčásti odvádí společnosti SčVAK a zčásti zůstává ve VHS na obnovu zanedbaných sítí. „Pokud je nebudeme chtít opravovat nebo to dělat pomalejším tempem, nemusíme cenu zvyšovat,“ sdělil Hocke a dodal, že s takovým řešením ale členové rady VHS nesouhlasili. Vzhledem k požadavku Turnova vůbec nezdražovat, došlo nakonec ke zvýšení ceny o původně plánovaných téměř 9% jen o 5,65%. Další variantou, jak dostávat do VHS potřebný obnos finančních prostředků, je příspěvek z městských rozpočtů. O ní se bude intenzivně jednat a zabývat se jí budou jednotlivá zastupitelstva obcí a měst. „Muselo by dojít ke shodě napříč všemi obcemi sdruženými ve VHS,“ upřesnil Hocke a dodal, že možností je také VHS oddlužit. Řešit by se v budoucnu měly i stanovy VHS, aby poměr hlasů Turnova v radě VHS lépe korespondoval s objemem vloženého majetku. Problematika fungování VHS a ceny vodného a stočného je tedy velmi složitá. I v souvislosti s tím, že v Turnově je třeba realizovat v nejbližší době řadu akcí, například opravu čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace vedoucí z Jenišovic přes Dalimeřice, opravu vodojemu na Károvsku, horní části Nádražní ulice.  Účastníci setkání byli také seznámeni s tím, co by znamenalo pro Turnov ukončit členství ve VHS. „Řešit problémy vystoupením není podle mého rozumné a ani v tuto chvíli reálné,“ řekl ještě k celé problematice Hocke.

Milan Hejduk informace starosty doplnil o fakta, že v Turnově a v okolí je 140 kilometrů vodovodů, přibližně 100 kilometrů kanalizací, jedna čistírna odpadních vod, dvě úpravny vody, v Dolánkách a Nudvojovicích, zhruba 20 objektů vodárenského zařízení a mnoho zařízení na sítích. Majetek je oceněn na 1,5 miliardy korun. „Problémem je, že většinu tohoto majetku lidé nevidí. Je v okrajových částech, často ukryt pod povrchem a stav sítí není vždy v optimálním stavu,“ řekl Hejduk a doplnil, že provoz VHS zajišťuje ve dvou kancelářích sedm lidí. Pět z nich je v Turnově, dvě pracovnice v Semilech.  „Chápu, že občany Turnova štve cena kubíku vody téměř 96 korun, kdy podle nejrůznějších serverů na webových stránkách je jedna z nejvyšších v republice, ale je potřeba vědět, co za cenou je, “ zmínil starosta Hocke ještě před diskuzí a vysvětlil, co znamená jednosložková a dvousložková cena vody.

V diskuzi se například objevily dotazy, proč zástupci Turnova v radě VHS nerespektovali usnesení zastupitelů, kteří rozhodli cenu vody pro letošní rok nenavyšovat, nebo zda by péči o vodohospodářské sítě mohly převzít například Technické služby Turnov. Padla také otázka, zda je vypověditelná smlouva s SčVAK před uplynutím doby platnosti koncesní smlouvy. „Kalkulovalo se v dřívějším období se stále se snižující spotřebou vody?“ ptal se další z obyvatel. Návrh, aby se domácnostem dodávala pouze užitková voda za nižší cenu, se jevil jako utopistický, protože by byl technicky velmi náročný.“ Podle nás by měl mít každý dům pitnou vodu, užitkovou vodu je možné brát například z vlastní studny, “ uvedl k tomuto návrhu Hejduk.  Další z diskutujících vyzval VHS, aby se více zaměřilo na kontrolu a hospodaření SčVAK, které údajně nehospodárně řeší provozní havárie, jiný položil otázku, proč převyšuje cena vody v Turnově celostátní průměr o přibližně 19 korun. Obyvatelka seniorského věku si postěžovala, že životní náklady neustále stoupají, zatímco příjmy se důchodcům výrazně nezvyšují. A v podobné situaci se nacházejí rodiny s dětmi a dopady zdražování vody se dotknou především těchto skupin obyvatelstva. „Těmto připomínkám rozumím, proto se snažím již několik měsíců vyvolat jednání, která by řešila nezvyšování nebo zafixování ceny vodného a stočného,“ reagoval starosta Hocke. V diskuzi došlo také na názory, že by se neměl budovat areál v Maškově zahradě a raději finančně vyřešit záležitosti VHS. „Náklady na provoz VHS jsou snadno dohledatelné na internetových stránkách sdružení,“ reagoval Hejduk na dotaz, proč stojí dvě kanceláře sdružení 8 milionů korun. Na závěr vystoupil starosta Malé Skály Michal Rezler, který si pochvaloval členství obce ve VHS a dodal, že nebýt sdružení, nemohli by si opravu vodovodní sítě a výstavbu kanalizace vůbec dovolit.

K problematice fungování Vodohospodářského sdružení Turnov a nevyšování ceny vodného a stočného poskytl starosta města Tomáš Hocke svůj komentář:

Po analýze všech stávajících smluvních vztahů a dlouhodobých rozhodnutí musím konstatovat následující:

  • Vodohospodářské sdružení Turnov v této chvíli sdružuje 6 měst a 16 obcí. Se změnou stanov musí souhlasit všechna zastupitelstva těchto obcí. Přesto se pokusím přijít s návrhem na změnu rozhodovacího práva dle poměru majetku, případně právo veta na otázku výše vodného a stočného a velké investice nad 30 miliónů korun. Především u malých obcí bude toto velký problém.
  • Vodohospodářskému sdružení se daří velmi dobře získávat dotační peníze od státu, soutěžit stavební zakázky a zajišťovat chod svěřených sítí. Je přímo dozorováno Radou sdružení složenou ze starostů měst a obcí.

  • Není pravda, že v rámci koncesní smlouvy dochází k nadměrnému obohacování provozovatele, kterým jsou Severočeské vodovody a kanalizace. V určitý okamžik si starostové mohli vybrat cestu vlastního provozování, tj. zřízení nové organizace se vším všudy, anebo koncesní smlouvu. Zvolili koncesi, díky které se podařilo vysoutěžit nízkou cenu za provozování sítě se všemi klady i zápory koncese. Konec koncese je stanoven na rok 2020. Od této smlouvy lze odstoupit v roce 2015, ale musí tak učinit celé sdružení a investovat do vzniku nové organizace. Vše je nutné podrobně diskutovat po komunálních volbách. V této chvíli se zdá toto řešení nereálné, velmi drahé a bude jistě klíčovou otázkou sdružení v letech 2017-2020. Navrhuji v této chvíli tedy ponechat.

  • V této chvíli je příspěvek měst, obcí a soukromých subjektů na nové akce 80 procent nákladů. Navrhuji tento poměr ponechat.

  • Nyní neplatí města a obce na opravy stávajících sítí, kromě skutečně velkých akcí, žádné příspěvky. Vše je hrazeno z vodného a stočného. Mohu navrhnout změnu tohoto pravidla, je třeba si ovšem uvědomit, že Turnov bude v budoucnu potřebovat velké množství oprav stávajících sítí. Navrhuji symbolických 10 procent nákladů po vysoutěžení. Je nutno jasněji definovat spolupodíl u velkých oprav nad 10 miliónů korun – navrhuji 20 procent nákladů po vysoutěžení.

  • Jako výhodné se jeví oddlužit VHS. Z celého nájemného, které se vrací z vodného a stočného zpět do VHS, je 52 procent použito na krytí dluhů a poplatků za půjčení peněz a jen přibližně 32 procent je možno využít na opravu sítí a zařízení. Pakliže by obce a města napříč VHS byla ochotna snížit zadlužení, velmi by to pomohlo zmírnit tlak na zvyšování vodného a stočného. Navrhnu splátku cca 6 -10 miliónů korun napříč městy a obcemi.

  • V rámci koncesní smlouvy v závislosti na stáří inženýrských sítí byla stanovena prognóza vzestupu cen vodného a stočného. V roce 2020 by mělo být vodné a stočné v úrovni 120 korun za m3. Zde je třeba říci, že původní odhad zněl 180 korun zem3 a byl starosty snížen na 120 korun. Toto je orientační cena. Samotnou výši vodného a stočného schvaluje Rada sdružení, složená ze starostů měst a obcí, každý rok na podzim na základě předložených analýz. Podíl nájmu, který se vrací z vodného a stočného zpět do VHS a je určen na opravy sítí, je 49,5 procenta - polovina z vybrané částky od obyvatel je tedy určena na obnovu sítí. Protože většina starostů byla při schvalování koncesní smlouvy, cítí se tímto rozhodnutím vázáni a zatím nechtějí pomyslnou křivku zásadním způsobem měnit. Přesto na nátlak Turnova při hlasování v prosinci 2013 udělali ústupek a původně avizované zdražení o 9,2 procent snížili na 5,65 procent. Z pohledu Turnova byl však tento ústupek malý, podle ostatních starostů velký. Jestliže vyjdeme z predikce potřebné obnovy, můžeme peníze na tuto obnovu vzít ve formě nájemného z vodného a stočného, kterou platí každá domácnost,  nebo můžeme říci, že vodné a stočné, tedy část následně určenou na investice, budeme kompletně po vzoru velkých měst dotovat z městského rozpočtu. Většina starostů, a já k nim patřím, se domnívá, že tato cesta kompletního dotování investic není dobrá a nebudu ji podporovat.

  • Zafixování vodného a stočného se pokusím řešit opatřeními výše uvedenými, která jsou však mnohdy v rozporu s usnesením finančního výboru ZM.

  • I když některá z výše uvedených opatření jsou spojena s komplikovaným jednáním, je patrné, že se situací okolo vodného a stočného zastupitelé aktivně zabývají a otevřeli tak prostor pro širokou diskuzi v celém Vodohospodářském sdružení Turnov.

Vytvořeno 7.3.2014 7:32:55 | přečteno 962x | Bc. Radek Drašnar