Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

kácení stromu

Nová vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení nabyla účinnosti od 15. července 2013.

O povolování kácení dřevin rostoucích mimo les rozhoduje Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě platnosti nové vyhlášky obdržel odbor životního prostředí od metodického orgánu - Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, doplňující informace týkající se předmětné vyhlášky.

Tato vyhláška významně mění dosud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona.  Nejvýznamnější změna vyplývá z ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky, kde je uvedeno, že povolení není třeba pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitosti (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v ustanovení § 1 písm. c) tato vyhlášky. Konkrétně se musí jednat o

· pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce (netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, zahrad u restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek apod. – viz ustanovení § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území),

· který je současně nepřístupný veřejnosti,

· a je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

Pokud bude nejasné, zda je pozemek stavebně oplocený, tj. zda oplocení u dotčeného pozemku bylo povoleno či prošlo jiným režimem dle stavebního zákona, doporučujeme se o stanovisko k dané věci obrátit na místně příslušný stavební úřad.

V případě dotazů, zda daná dřevina nově podléhá či nepodléhá povolovacímu režimu, je vhodné požádat si o tzv. předběžnou informaci příslušný orgán ochrany přírody (zde Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí), zda danou dřevinu na konkrétním pozemku lze pokácet bez povolení.

Lze tak předejít případným sporům a především sankčním řízením za nepovolené kácení. Současně je třeba upozornit, že nadále platí ochrana volně žijících ptáků dle ustanovení § 5a zákona i ochrana zvláště chráněných živočichů dle ustanovení § 50 zákona, tj. v případě kácení během vegetace (od 1. 4. do 31. 10. běžného roku) si musí být zcela jisti, že na dotčeném stromě nehnízdí žádný pták ani zde nežije žádný chráněný druh (např. veverka). Jinak se, bez ohledu na znění této vyhlášky, vystavuje nebezpečí postihu za protiprávní jednání dle zákona. Toto riziko se výrazně zvětšilo, neboť při kácení “ v zahradách“ není velikost dřeviny rozhodující a lze tedy předpokládat kácení vzrostlých stromů, kde ptáci i další živočichové běžně žijí.

Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. Ve vyhlášce, v ustanovení § 3 písm. b), je nově uvedeno, že kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Co se myslí „zapojeným porostem dřevin“ je pak jasně uvedeno v ustanovení § 1 písm. a) této vyhlášky:

„ Zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina“.

Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, beze změny.

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vytvořeno 23.7.2013 9:34:18 | přečteno 2126x | Bc. Radek Drašnar