Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor školství, kultury a sportu

Oblast školství spadá zejména pod odbor školství, kultury a sportu.

Odbor má ve své kompetenci všechny obcemi zřizované školy na území ORP Turnov po stránce administrace státních finančních prostředků, kdy zpracovává návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajskými normativy školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává je Krajskému úřadu Libereckého kraje za příslušný kalendářní rok, zároveň předává podklady pro dohadovací řízení a zpracovává návrhy úprav rozpočtů finančních prostředků ze státního rozpočtu v průběhu kalendářního roku a předává je na Krajský úřad Libereckého kraje. Dále kontroluje a vyhodnocuje čtvrtletní výkazy o mzdových prostředcích a pracovnících školských zařízení podle druhu a typu zařízení, provádí kontroly a metodické dohlídky u škol a školských zařízení v obvodu jeho působnosti a vede dokumentaci škol a školských zařízení, shromažďuje a zpracovává statistické výkaznictví za regionální školství, ze školní matriky, metodicky a odborně vede příspěvkové organizace v oblasti výkaznictví, kontroluje správnost odeslaných údajů a zajišťuje přenos dat na MŠMT.

Při svých činnostech odbor spolupracuje s nadřízenými orgány, zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Krajským úřadem Libereckého kraje.

Činností odboru je i zabezpečení podmínek pro provoz turnovských příspěvkových organizací (dále jen PO) jím řízených, provádění kontrol jejich hospodaření, podávání žádostí o zápis, výmaz a změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení. Zároveň odbor sleduje plnění úkolů uložených zřizovatelem, tj. vedením města a Radou města Turnov. V oblasti metodického vedení organizuje pravidelné porady s řediteli škol a školských organizací a zároveň zabezpečuje přípravu zápisů do mateřských a základních škol.

Další agendou odboru je zpracování obecně závazných vyhlášek v oblasti školství, které jsou v kompetenci samosprávy obcí (spádovost škol) a sleduje využití kapacity škol a střediska volného času. Náplní odboru je i zpracování zřizovacích listin organizací, administrace volebních řádů a obsazení školských rad při základních školách, příprava a realizace konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací apod.

Oblast školství je pravidelně předmětem jednání Komise Rady města Turnov pro výchovu a vzdělávání.

Město Turnov své zřizované organizace pravidelně - jsou prováděny kontroly hospodaření, správy majetku a inventarizace a probíhá evidence a schvalování čerpání peněžních fondů. Odbor školství zpracovává podklady pro stanovení rozpočtů škol a školského zařízení, zpracovává rozbory jejich hospodaření, předkládá účetní závěrky a výsledky hospodaření organizací Radě města Turnov a zajišťuje poskytování účelových příspěvků organizacím včetně kontroly jejich vyúčtování. Vše v souladu s finančním odborem Městského úřadu v Turnově.

Vytvořeno 12.11.2020 9:32:46 | přečteno 307x | Richard Mochal
load