Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor životního prostředí

Odbor sídlí v budově radnice, Antonína Dvořáka 335

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor životního prostředí

Ing. Hana Malávedoucí odboru životního prostředí+420 481 366 153h.mala@mu.turnov.cz
Kristýna Rýglováreferentka odboru životního prostředí - ochrana přírody a krajiny+420 481 366 152k.ryglova@mu.turnov.cz
Ing. Monika Donátováreferentka odboru životního prostředí - odpadové hospodářství - státní správa, ochrana ovzduší+420 481 366 157m.donatova@mu.turnov.cz
Ing. Jiří Houžvičkareferent odboru životního prostředí - vodoprávní úřad+420 481 366 159j.houzvicka@mu.turnov.cz
Ing. Tomáš Vedralreferent odboru životního prostředí - státní správa lesů a myslivosti+420 481 366 158t.vedral@mu.turnov.cz
David Šobrreferent odboru životního prostředí - zemědělský půdní fond, veterinární péče, rostlinolékařská péče+420 481 366 156d.sobr@mu.turnov.cz
Ing. Zuzana Sedlákováreferentka odboru životního prostředí - odpadové hospodářství města+420 481 366 161z.sedlakova@mu.turnov.cz
Romana Koškováreferentka odboru životního prostředí - státní správa rybářství+420 481 366 160r.koskova@mu.turnov.cz

Formuláře odboru, Životní situace odboru

Fotogalerie

Odbor životního prostředí byl na MěÚ Turnov založen v roce 1993, od 1. 1. 2003 vykonává působnosti vyplývající z jednotlivých zákonů určené pro obecní úřad, pověřený obecní úřad a pro obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odbor životního prostředí vykonává státní správu i samosprávu vyplývající z jednotlivých zákonů.

Přenesená působnost

Státní správa lesů - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 1. rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3)
 2. rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4)
 3. rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo (§ 14 odst. 2)
 4. rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského, pokud není příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)
 5. rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3)
 6. rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (§ 16 odst. 1) a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1)
 7. rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud nepřesahují jejich správní obvod
 8. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4)
 9. rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod
 10. rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2)
 11. rozhoduje o uznání výběrových stromů a lesních porostů (§ 29 odst. 2)
 12. rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 2)
 13. rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4)
 14. rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4)
 15. rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2)
 16. rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6)
 17. rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod
 18. rozhoduje o ukládání pokut (§ 54 a § 55)
 19. rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57)
 20. vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu (§12 odst. 2)
 21. zajišťuje zpracování osnovy (§ 25 odst. 1)
 22. povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů (§ 29 odst. 3)
 23. povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2)
 24. povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6)
 25. ustanovuje lesní stráž s působností ve svém správním obvodu a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu (§ 38)
 26. soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupuje je pověřené organizační složce státu
 27. vykonává dozor nad dodržováním zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1)
 28. vykonává státní správu lesů ve všech případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů (zbytková působnost) zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění pozdějších právních předpisů
 29. přijímají oznámení dodavatelů o sběru semenného a sadebního materiálu (§27 písm. a))
 30. vystavují potvrzení o původu reprodukčního materiálu a vedou o tom evidenci (§27 písm. b))
 31. vystavují potvrzení o dělení reprodukčního materiálu a vedou o tom evidenci (§27 písm. c))
 32. rozhodují o uložení pokut (§27 písm. d))
 33. vykonávají dozor podle tohoto zákona a ukládají opatření (§27 písm. e))

Státní správa myslivosti - zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších právních předpisů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 1. určuje rozhodnutím chov zvěře v honitbě, normovaný a minimální stav zvěře (§ 3 odst. 2)
 2. rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí a ustanovuje hodnotitelskou komisi ((§ 6 odst. 1)
 3. uděluje souhlas k zavádění dalšího druhu zvěře do honitby (§ 5 odst. 1 písm. d)
 4. uděluje souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku loveckých psů (§ 7 odst. 2)
 5. rozhoduje o umístění slanisk, napajedel nebo zařízení pro přikrmování zvěře v honitbě, pokud nedá k jejich vybudování a umístění souhlas vlastník honebního pozemku (§ 9 odst. 2)
 6. na žádost uživatele honitby může zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo při provádění lovu nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejich částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností (§ 9 odst. 3)
 7. spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž jsou právnické a fyzické osoby povinny oznamovat konání hromadných akcí v přírodě a sděluje těmto orgánům požadavky potřebné k ochraně zvěře a jejich životních podmínek (§ 9 odst. 4) při zjištění, že zvěř trpí hladem, vyzve uživatele honitby ke zjednání nápravy a pokud ten tak neučiní,
 8. rozhodne o krmení zvěře na náklad uživatele honitby (§ 11 odst. 5)
 9. ustanovuje mysliveckou stráž (§12 odst. 1)
 10. prověřuje znalosti myslivecké stráže (§12 odst. 6)
 11. vydává rozhodnutí o uznání honitby (§ 18 odst. 1)
 12. rozhoduje o registraci honebního společenstva (§ 20 odst. 2)
 13. vede rejstřík honebních společenstev (§ 28 odst. 1)
 14. pokud držitel honitby nezačne ve lhůtě do 60 dnů ode dne nabytí právní moci o uznání honitby hospodařit nebo ji nepronajme, tyto pozemky přičlení k jiné honitbě nebo je přičlení k několika honitbám a rozhodnutí uznání honitby zruší (§ 29 odst. 2)
 15. přičleňuje honební pozemky, které netvoří vlastní honitbu k jiné honitbě (§ 30 odst. 1)
 16. rozhoduje o výši náhrady v případě, že se zúčastněné strany na ceně přičleněných pozemků nedohodnou (§ 8 30 odst. 2)
 17. může povolit změnu honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních pozemků (§ 31 odst. 1)
 18. rozhoduje o změně minimálních a normovaných stavech zvěře pro danou honitbu (§ 31 odst. 5)
 19. rozhoduje o zániku honiteb (§ 31 odst. 6 písm. e)
 20. vede evidenci honiteb a evidenci jejich využití, mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží, a evidenci loveckých psů používaných pro honitbu (§ 34)
 21. ustanovuje mysliveckého hospodáře (§ 35 odst. 6)
 22. je oprávněn kontrolovat plnění plánu lovu (§ 36 odst. 4)
 23. rozhoduje o změně mysliveckého plánu (§ 37)
 24. zpracovává statistická hlášení o myslivosti za honitby ve své územní působnosti (§ 38 odst. 2)
 25. rozhoduje o snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu (§39)
 26. rozhoduje o povolení lovu mimo dobu lovu (§40)
 27. rozhoduje o povolení lovu na nehonebních pozemcích (§41)
 28. vydává a odebírá lovecké lístky (§ 47)
 29. vydává a vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře (49 odst. 1)
 30. vykonává státní správu ve všech případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy myslivosti (zbytková působnost)(§ 60)
 31. dozírá nad dodržováním zákona o myslivosti a předpisů vydaných k jeho provedení, dále dozírá, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu se zákonem (§ 61 odst. 2)
 32. ukládá rozhodnutím opatření k odstranění zjištěných nedostatků a opatření ke zlepšení (§ 61 odst. 3)
 33. projednává přestupky a ukládá za ně pokuty (§ 63)
 34. projednává jiné správní delikty a ukládá za ně pokuty (§ 64)

Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2
 2. uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i), udělení souhlasu může vázat na podmínky
 3. uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16, odst. 2, nejde-li o případ podle § 78, odst. 2, písm. j), udělení souhlasu může vázat na podmínky
 4. vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu
 5. kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 6. hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
 7. ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí, a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal, náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona
 8. projednává přestupky podle § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 9. může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
 10. uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
 11. zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3
 12. vydává závazné stanovisko k umístění stavby, změně využití území, povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady a dává vyjádření zejména
 • ke zřízení zařízení k odstraňování odpadu
 • k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
 • k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
 • ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů

Ochrana ovzduší - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 1. vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle jiného právního předpisu. Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou částí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu
 2. projednává přestupky fyzických osob podle § 23
 3. kontroluje dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 4. ukládá podle potřeby opatření ke zjednání nápravy, eventuálně vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu
 5. ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původcem závadného stavu
 6. dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných
 7. zveřejňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí

Obecní úřad:

 1. může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak
 2. může stanovit vyhláškou podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálů v ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu. 
 3. může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích
 4. je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace regulační řád

Vodoprávní úřad -zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obecní úřad:

 1.  upravuje, omezuje, popř. zakazuje podle § 6 odst. 4 zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice
 2. je povodňovým orgánem v období mino povodeň (§ 77)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 1. rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody (§ 3 odst. 3)
 2. rozhoduje o výjimkách ze zákazu a omezení plavby (§ 7 odst. 7)
 3. vydává povolení k nakládání s vodami (§ 8)
 4. rozhoduje o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami (§ 9 odst. 4)
 5. rozhoduje o uložení povinnosti umožnit využití vodního díla nebo zařízení k povolenému nakládání s vodami jiné osobě (§ 11 odst. 4)
 6. vydává změnu povolení k nakládání s vodami (§ 12)
 7. vydává zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 13)
 8. vydává povolení k vysazování stromů nebo keřů v záplavovém území v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry (§ 14 písm. a)
 9. vydává povolení k těžbě písku, štěrku, bahna, s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounům apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku (§ 14 písm. b)
 10. vydává rozhodnutí o povolení k zasypávání odstavených ramen vodních toků (§ 14 písm. d)
 11. vydává povolení k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14 písm. e)
 12. vydává stavební povolení k vodním dílům (§ 15)
 13. vydává povolení k vypouštěné odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16)
 14. vydává souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivňují vodní poměry (§ 17 písm. a)
 15. vydává souhlas ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popř. nádržím, pokud provoz uvedených staveb může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (§ 17 písm. b)
 16. vydává souhlas ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích (§ 17 písm. c)
 17. vydává souhlas ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku (§ 17 písm. d)
 18. vydává souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 17 písm. e)
 19. vyjadřuje se podle § 18
 20. vydává rozhodnutí o zřízení ochranného pásma vodního zdroje a jeho změnách (§ 30)
 21. vydává rozhodnutí o opatření k nápravě stavu vody využívané ke koupání (§ 34 odst. 2)
 22. vydává rozhodnutí o způsobu rybářského obhospodařování nádrží a vodních toků (§ 35 odst. 3)
 23. vydává souhlas k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů (§ 35 odst. 4)
 24. vydává rozhodnutí o uložení opatření k nápravě a zajištění náhradního odběru vod (§ 42)
 25. vydává rozhodnutí v pochybnostech o hranici koryta vodního toku (§ 44 odst. 2)
 26. vydává rozhodnutí o nepovolení obnovení původního stavu v souvislosti se změnou koryta vodního toku (§ 45 odst. 3)
 27. vydává rozhodnutí o zákazu kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku (§ 51 odst. 2)
 28. rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo (§ 55 odst. 3)
 29. rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím (§ 56 odst. 5)
 30. rozhoduje o stanovení ochranných pásem vodních děl (§ 58 odst. 3)
 31. vydává rozhodnutí o uložení povinnosti zpracovat a předložit ke schválení manipulační, popř. provozní řád (§ 59 odst. 2)
 32. vykonává vodoprávní dozor podle § 110
 33. rozhoduje o uložení sankce (§ 116 až § 125)
 34. v období mimo povodeň je povodňovým orgánem (§ 77)
 35. vykonává státní správu na úseku vodního hospodářství, není-li podle zákona příslušný jiný vodoprávní úřad

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obec:

 1. rozhoduje v přenesené působnosti o povinnostech veřejné služby podle § 22 na území obce, pokud není obec provozovatelem
 2. může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 1. rozhoduje o povinnostech veřejné služby podle § 22 ve správním obvodu, ve kterém vykonává tuto působnost
 2. rozhoduje o uložení sankce (§ 33 až 35)
 3. vykonává dozor nad dodržováním zákona podle § 37

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) § 20 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 1. Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1).
 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a odebírá rybářské lístky.
 3. Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31).

Veterinární péče - zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Obec:

 1. schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů. Na území hlavního města Prahy schvalují tato místa a povolují konání těchto trhů a svodů městské části hlavního města Prahy,
 2. vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění. To však neplatí pro hlavní město Prahu, v němž vyhlašuje a ukončuje mimořádná veterinární opatření vždy Městská veterinární správa v Praze,
 3. sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro zvířata odchycená podle § 42 odst. 1,
 4. hradí náklady spojené s odchytem a izolací odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám,
 5. podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených Státní veterinární správou, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními; na území hlavního města Prahy se na zabezpečování uvedených opatření podílejí městské části hlavního města Prahy. Pro náhradu nákladů a ztrát vzniklých obci a v případě hlavního města Prahy městské části v souvislosti se zabezpečováním mimořádných veterinárních opatření platí obdobně § 67 odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 2.

Ochrana zvířat proti týrání - zákon č. 149/2004 Sb., úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších právních předpisů

Obec:

 1. Obec může zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata.
 2. Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • projednávají přestupky na úseku ochrany zvířat,
 • projednávají správní delikty podle § 27,
 • provádějí zvláštní opatření podle § 28a v součinnosti s příslušným orgánem Policie České republiky,
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.
 • Na území hlavního města Prahy plní úkoly podle odstavce 1 příslušný úřad městské části hlavního města Prahy.
 •  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovávají evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen projednat všechny podněty podané podle § 22 odst. 1 písm. i), vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen vyžádat si odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné.
 • Ochrana zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů

  Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

  1. rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
  2. uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
  3. ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
  4. kontroluje plnění
  • povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,
  • podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
  • jím uloženého opatření k nápravě,
 • uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
 • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
 • zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
 • uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
 • uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
 • rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
 • projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,
 • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, a
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.
 • Rostlinolékařská péče - zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

  Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností:
  1. Obecní úřady vykonávají působnost na úseku letecké aplikace podle § 52 odst. 9.
  2. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech přestupky týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o škodlivé organismy, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. U statutárních měst členěných na městské části vykonávají tuto činnost městské části.
  3. Na území hlavního města Prahy vykonávají úřady městských částí státní správu na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu svěřeném tímto zákonem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
  4. Činnosti podle odstavců 1 a 2 jsou výkonem přenesené působnosti.
  Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin § 6
  1. Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel1) (dále jen "chovatel včel"), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.
  2. Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel1) oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.
  3. Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.

  Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů

  Obecní úřad

  1. s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,
  2. s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vedá přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu.

  Pověřený obecní úřad s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,

  1. vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1,
  2. sjednává a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4; předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1,
  3. vydává souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy, 
  4. vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.

  Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

  1. vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 odst. 1 a pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality,
  2. vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů podle § 4 odst. 3,
  3. vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,
  4. rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,
  5. vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny podle § 5 odst. 4 a 5,
  6. rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,
  7. ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2,
  8. přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4,
  9. požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům podle § 11, 
  10. vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,
  11. rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy podle § 13 odst. 1,
  12. mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,
  13. v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10,
  14. v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,
  15. vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
  16. rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a projednávají přestupky podle § 87 a 88,
  17. uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů.

  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem národních parků.

  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají závazná stanoviska z hlediska tohoto zákona k řízením podle zákona o myslivosti.

  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy, vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

  Ekologická výchova - na základě usnesení vlády ČR z 10. 10. 1992 o podpoře ekologické výchovy zajišťuje a organizuje ekologickou výchovu

  Samostatná působnost

  1. Zajišťuje správu a údržbu veřejné zeleně. 
  2. Vypracovává žádosti pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu, Operačních programů životního prostředí, grantových programů Libereckého kraje a z programů SFŽP ČR. 
  3. Vede evidenci a výdej ornice 
  4. Zajišťuje studie a projekty na úpravu a obnovu veřejné zeleně. 
  5. Spravuje městské lesy a zajišťuje jejich údržbu. 
  6. Zajišťuje likvidaci černých skládek. 
  7. Zajišťuje ekologickou výchovu. 
  8. Zajišťuje odpadové hospodářství města. 
  9. Zajišťuje rozbor pramenů (Boží voda, Valdštejn) a následné informování veřejnosti. 
  10. Zastupuje město ve správních řízeních ve věcech životního prostředí, pokud v této věci nerozhoduje jako orgán státní správy 

  Další činnosti odboru

  1. Poskytuje informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
  2. Poskytuje informace dle zákona č. 106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
  3. Prošetřuje přidělené stížnosti, petice a podněty týkající se životního prostředí.
  4. Připravuje vyhlášky a nařízení týkající se životního prostředí. 
  5. Připravuje materiály na zasedání zastupitelstva města, rady města a komise pro životní prostředí 
  6. Spolupracuje se všemi odbory MěÚ, obcemi, Krajským úřadem Libereckého kraje a dalšími institucemi v oblasti životního prostředí. 
  7. Plní úkoly uložené vedením města. 
  Vytvořeno 11.6.2012 11:04:58 | přečteno 35877x | Richard Mochal
  load