Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor sociálních věcí

Odbor sídlí v budově Nové radnice, Skálova 466

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor sociálních věcí

Mgr. Hana Kocourovávedoucí odboru sociálních věcí+420 481 366 854h.kocourova@mu.turnov.cz
Mgr. Andrea Brožová Doubkováreferent/ka odboru sociálních věcí - orgán sociálně právní ochrany dětí+420 481 366 851a.brozova-doubkova@mu.turnov.cz
Mgr. Stanislava Havlováreferent/ka odboru sociálních věcí - orgán sociálně právní ochrany dětí+420 481 366 852s.havlova@mu.turnov.cz
Mgr. Martin Novákreferent/ka odboru sociálních věcí - orgán sociálně právní ochrany dětí+420 481 366 875m.novak@mu.turnov.cz
Mgr. Eliška Smitková, DiS.referent/ka odboru sociálních věcí - orgán sociálně právní ochrany dětí+420 481 366 817e.smitkova@mu.turnov.cz
Ing. Kateřina Stránskáreferent/ka odboru sociálních věcí - orgán sociálně právní ochrany dětí+420 481 366 850k.stranska@mu.turnov.cz
Mgr. Zuzana Štoudková, DiS.referent/ka odboru sociálních věcí - orgán sociálně právní ochrany dětí+420 481 366 857z.stoudkova@mu.turnov.cz
Bc. Barbara Vaníčkováreferent/ka odboru sociálních věcí - orgán sociálně právní ochrany dětí+420 481 366 878b.vanickova@mu.turnov.cz
Bc. Lucie Cagáňová, DiS.referentka odboru sociálních věcí+420 481 366 855l.caganova@mu.turnov.cz
Bc. Veronika Červinkováreferentka odboru sociálních věcí+420 481 366 858v.cervinkova@mu.turnov.cz
Bc. Markéta Veselá, DiS.referentka odboru sociálních věcí+420 481 366 856m.vesela@mu.turnov.cz
Klára Vlková, DiS.referentka odboru sociálních věcí+420 481 366 853k.vlkova@mu.turnov.cz

Formuláře odboru, Životní situace

Odbor organizuje sociální péči pro občany Turnova a 35 spádových obcí dle platných právních předpisů., plánuje a rozvíjí sociální služby dle potřeb jednotlivých cílových skupin obyvatel formou  metody komunitního plánování sociálních služeb, vytváří koncepční materiály v oblasti rozvoje sociálních a souvisejících služeb, prorodinné a pro seniorské politiky na území města Turnova i spádové oblasti.

Je rozdělen na dva úseky: úsek sociálních činností a sociální prevence a úsek sociálně-právní ochrany dětí.

Úsek sociálních činností a sociální prevence

Činnosti v přenesené působnosti:

 • poskytuje základní sociální poradenství a pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením vzhledem ke svému věku, zdravotnímu postižení, způsobu života, příjmovou nedostatečností nebo jinou sociální událostí, včetně kompletního sociálního poradenství (provázanost všech sociálních oblastí) 
 • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí 
 • dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti
 • vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O7) a označení vozidla řízeného sluchově postiženou osobou (označení O2) 
 • v oblasti zdravotnictví zajišťuje výkon obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů 
 • zabývá se problematikou národnostních menšin a etnik

Činnosti v samostatné působnosti:

 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, podporuje (metodicky, finančně, aj.) sociální práci v obci a sociální či jiné související služby 
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi 
 • realizuje protidrogovou politiku v obci 
 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti 
 • zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci 
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů 
 • sestavuje návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok ve spolupráci s řediteli a vedoucími jednotlivých organizací v sociální oblasti před prvním projednáváním rozpočtu na FO 
 • jako příkazce operace převádí finanční prostředky příspěvkovým organizacím a nestátním neziskovým organizacím v rámci schváleného rozpočtu 
 • sestavuje podklady pro činnost sociálně bytové komise
 • spravuje Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova 
 • spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti
 • eviduje pohledávky, které patří do kompetence OSV
 • vede evidenci osob omezených ve svéprávnosti a vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • účastní se aktivit Zdravé město Turnov a image 
 • hospodaří s finančními prostředky odboru (režie) – tj. vypracování a sestavování návrhu rozpočtu, sleduje a kontroluje čerpání této kapitoly, projednává plnění rozpočtu, provádí návrhy rozpočtových změn 
 • zajišťuje pohřbení osob v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 • podílí se na rozvoji a plánování sociálních služeb v regionu prostřednictvím komunitního plánování a střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Činnosti v přenesené působnosti:

 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům sociálně právní poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a přijímá opatření k omezování jejich působení na děti, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů s dětmi 
 • poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního
 • provádí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte
 • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává individuální plán ochrany dítěte
 • pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin
 • v rámci poradenské činnosti pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů při výchově dětí 
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání vyživovací povinnosti k dítěti 
 • poskytuje rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
 • sleduje dodržování práv dítěte při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, vydává písemný souhlas s pobytem dítěte mimo ústav 
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka dítěte v případech stanovených platnými právními předpisy 
 • podává za podmínek stanovených zákonem o rodině návrhy k soudu v zájmu dětí, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dětí
 • zajišťuje náhradní rodinnou péči (např. osvojení, pěstounská péče), vč. spisové dokumentace vedené dle platných právních předpisů 
 • vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

Činnosti v samostatné působnosti: 

 • v rámci preventivní a poradenské činnosti zajišťuje práva dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte a působí k obnovení narušených funkcí rodiny 
 • zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se náhle ocitlo bez rodičů 
 • poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost 
Rozdělení obvodů: ikona souboruOSPOD

Od 1.1.2022 je Městský úřad Turnov jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zapojen do tzv. Cochemského modelu soudní praxe u Okresního soudu v Semilech, který je založen na principu interdisciplinární spolupráce všech aktérů podílejících se na řešení rodinného konfliktu. Účelem  této Chochemské praxe je posílení ochrany dítěte a jeho práva na oba rodiče v situaci rozpadu jeho rodiny. Rodiče jsou vedeni k převzetí svých rodičovských kompetencí tak, aby nalezli shodu v záležitostech týkajících se jejich dětí, a tím eliminovali vzájemné konflikty. Za pomoci všech účastníků (soud, OSPOD, právní zástupci , odborná poradenská zařízení pro vztahové a rodinné záležitosti) mohou rodiče brzy dopět k vyvážené dohodě, bez  emočních zranění a psychického i finančního vyčerpání. Společnou dohodou rodiče  zabrání situaci, kdy  o jejich  dětech, potažmo rodině,  direktivně  rozhodne stát. 

Městský úřad Turnov – OSPOD zpravidla vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí, kteří jsou účastníky řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a hájí jejich zájem. V nejlepším zájmu dítěte je, aby mělo oba rodiče, kteří se na jeho péči a potřebách dokáží dohodnout, protože rodiči zůstávají  nadále, i když přestanou být  partnery. Z tohoto důvodu byla společně s okresními soudy postupně zavedena Cochemská praxe.

Další činnosti

Sociální odbor metodicky vede a řídí městské příspěvkové organizace působící v sociální oblasti. Také úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi, spolky a občanskými sdruženími jako Fokus Turnov, Centrum pro rodinu „Náruč“, "Slunce všem", Svaz postižených civilizačními chorobami v Turnově atd.

Základní právní předpisy při činnosti odboru

 • 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 • 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů   
 • 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
 • 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
 • 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • řídí se dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a dalšími právními normami a směrnicemi
Vytvořeno 11.6.2012 11:03:58 | přečteno 35218x | Richard Mochal
load