Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Základní informace dle zákona 106/1999 Sb.

Základní informace o městě Turnov a Městském úřadu Turnov ve smyslu § 5 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako zákon o svobodném přístupu k informacím) ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Turnov

2. Důvod a způsob založení

Město Turnov jako základní územně samosprávný celek je založen na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad. Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad. Přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad.

Základní informace - město Turnov

Základní informace - Městský úřad Turnov

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo města Turnov – 27 členů

Rada města Turnov – 9 členů

Vedení města: Vedení města Turnov

 • starosta města
 • místostarosta I
 • místostarosta II

Městský úřad Turnov

Příspěvkové organizace zřízené městem a obchodní společnosti

4. Kontaktní spojení

Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Telefon: 481 366 111

e-mail:mu@turnov.cz
e-podatelna: 
podatelna@mu.turnov.cz 

ID datové schránky: vehbxe9

Podrobné kontaktní údaje: Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Turnov nebo Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

(starosta a místostarostové, Městský úřad Turnov - odbor životního prostředí, odbor finanční, odbor rozvoje města, stavební úřad, odbor vnitřních věcí, odbor správy majetku, kancelář tajemníka)

Městský úřad Turnov
Skálova 466
511 01 Turnov

(Městský úřad Turnov - odbor správní, odbor sociálních věcí, obecní živnostenský úřad, odbor školství, kultury a sportu, odbor dopravní; Městská policie Turnov)

4.3 Úřední hodiny

Aktuální informace viz: Kontakty

všechny odbory - po, st - 08:00-12:00, 13:00-17:00

Rozšířené úřední hodiny
odbor dopravní - út, čt, pá - 08:00-12:00
živnostenský úřad - út, čt, pá - 08:00-12:00
odbor správní - út, čt, pá - 08:00-12:00

Úřední hodiny podatelny

po, st - 07:00-17:30
út, čt, pá - 07:00-15:30

4.4 Telefonní čísla

tel. + 420 481 366 111 (ústředna)

Telefonní seznam

4.5 Adresa internetových stránek

Oficiální webové stránky města: www.turnov.cz 

4.6 Adresa podatelny

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě na těchto technických nosičích dat: CD ROM, DVD ROM, USB Flash disk, USB externí HDD

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@mu.turnov.cz

Bližší informace o provozu elektronické podatelny Elektronická podatelna

Další elektronické adresy – neslouží pro příjem podání dle správního řádu, ale pro běžnou elektronickou komunikaci

 • mesto@turnov.cz
 • starosta@turnov.cz 
 • tajemnik@mu.turnov.cz

Ostatní e-mailové adresy městského úřadu jsou tvořeny systémem j.prijmeni@mu.turnov.cz

4.8 Datová schránka

ID: vehbxe9

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti 27-1263075359/0800, Česká spořitelna a.s. Turnov

1263075359/0800 základní běžný účet - dotace
19-1263075359/0800 příjmový účet
50032-1263075359/0800 odpady
27-1263075359/0800 výdajový účet

6. IČO

Identifikační číslo organizace: 00276227

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00276227

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Podrobné údaje o schváleném rozpočtu:  Rozpočet města Turnov

9. Žádosti o informace 

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1 výše), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou adresu podatelny (viz bod 4.7 výše) nebo do datové schránky města (viz bod 4.8 výše).

Podrobnosti lze nalézt v sekci životní situace - Poskytnutí informace

10. Příjem a podání podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1 výše).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7 výše) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8 výše).

Další informace a návody jsou k dispozici na internetové stránce gov.cz - Portál veřejné správy

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo https://www.aspi.cz .

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy města Turnov a jejich evidence jsou dostupné na webových stránkách města Turnova v sekci Město Turnov / Vyhlášky a nařízení města - Vyhlášky a nařízení města.

Právní předpisy města se rovněž zveřejňují ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů

Právní předpisy města Turnov a jejich evidence jsou k nahlédnutí v sídle městského úřadu – Antonína Dvořáka 335, Turnov – kancelář č. 404.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník ke stažení - ikona souborusazebník

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu dle § 16a odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  - ikona souboruvzor

13.2 Výhradní licence

Město Turnov v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvy o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy od roku 2000:


Další povinně zveřejňované informace

Veřejně dostupné rejstříky, ve kterých povinný subjekt vede informace:

Vytvořeno 29.1.2008 - aktualizováno 26.1.2022 15:48:04 | přečteno 11230x | Richard Mochal
load