Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Základní informace dle zákona 106/1999 Sb.

Základní informace o Městě Turnov a Městském úřadu Turnov ve smyslu § 5 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění).

1. Úplný oficiální název

Město Turnov

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu (včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost)

Město Turnov vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Město Turnov je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město Turnov vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí:

 • při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
 • v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město Turnov vykonává přenesenou působnost - na svém území vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony. Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí:

 • při vydávání nařízení města a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona
 • v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů

Součástí přenesené působnosti je i rozšířená působnost , kterou orgány města vykonávají pro více obcí v zákonem stanoveném rozsahu a ve správních obvodech daných vyhláškou Ministerstva vnitra.

Orgány města Turnov

 • Zastupitelstvo města Turnov, má 27 členů, orgány Zastupitelstva města Turnov jsou výbory
 • Rada města Turnov, má 9 členů, orgány Rady města Turnov jsou komise
 • Starosta města Turnov
 • Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Městský úřad Turnov tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci.
Městský úřad:

 • v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města,
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou záležitostí, které patří do působnosti jiného orgánu města,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dozor nad výkonem samostatné působnosti města vykonává krajský úřad v přenesené působnosti a ministerstvo vnitra. Městský úřad Turnov je pověřeným obecním úřadem a úřadem obce s rozšířenou působností.

Zvláštní orgány města:

 • Bezpečnostní rada města
 • komise přestupkového řízení
 • komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • povodňová komise města
 • povodňová komise s rozšířenou působností

3. Popis organizační struktury

Organizační struktura Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335 Turnov.

Městský úřad Turnov se člení na 13 odborů a jsou rozmístěny takto:

Antonína Dvořáka 335 Turnov

 • odbor životního prostředí
 • odbor finanční
 • odbor rozvoje města
 • stavební úřad
 • odbor vnitřních věcí
 • odbor správy majetku
 • kancelář tajemníka

Skálova 466 Turnov

 • odbor správní
 • odbor sociálních věcí
 • obecní živnostenský úřad
 • odbor školství, kultury a sportu
 • odbor dopravní
 • odbor přestupkového řízení

4. Kontaktní údaje (kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis )

 • Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
 • tel. 481 366 111 (ústředna)
 • fax. 481 366 112
 • datová schránka: vehbxe9
 • e-mail: mu@turnov.cz
 • e-mail pro el. podání: podatelna@mu.turnov.cz
 • oficiální webové stránky města: www.turnov.cz

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti 27-1263075359/0800, Česká spořitelna a.s. Turnov

6. IČO

 • Identifikační číslo organizace (IČO) 00276227

7. DIČ

 • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00276227

8. Rozpočet

Údaje o schváleném rozpočtu - více v odkazu: ROZPOČET

9. Žádosti o informace (postup, který musí povinný subjekt dodržet při vyřizování všech žádostí a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

I. obecná část

 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Město Turnov a jeho orgány (dále jen „povinný subjekt“) poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti.
 3. Zveřejněné informace o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 výše uvedeného zákona jsou vyvěšeny na místě veřejně přístupném v sídle povinného subjektu a jeho úřadovnách.
 4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím služby elektronických komunikací.
 5. V případě podání žádosti o poskytnutí informace písemně musí být z žádosti zřejmé:
 • kterému povinnému subjektu je určena,
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona,
 • fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, 
 • právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, osobu oprávněnou nebo osobu zmocněnou za právnickou osobu jednat,
 • co je požadováno.

II. postup při vyřizování žádostí

 1. V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 2. Písemná žádost se podává na adresu: Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.
 3. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně povinného subjektu (viz výše uvedená adresa).
 4. Pokud je žádost podána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny. Adresa elektronické podatelny povinného subjektu je zveřejněna na stránkách www.turnov.cz.
 5. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti povinnému subjektu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, povinný subjekt sdělí žadateli do 7 dnů kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 6. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše o 10 dní, závažné důvody jsou taxativně uvedeny ve výše uvedeném zákonu. Žadatel musí být o prodloužení lhůty prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 7. Povinný subjekt žádost posoudí a:
  a) brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.
  b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží, a tuto zdůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.
  d) Je-li žádost bezvadná, poskytne informaci ve lhůtě podle části II. odst. 5.
 8. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v části I. bodu 5., případně, je-li podávána elektronicky, není podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu výše uvedeného zákona.
 9. Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.
 10. Povinnost poskytnout informaci se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 11. Povinný subjekt neposkytne informaci, která je v souladu s právními předpisy označena za utajenou informaci, informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby.
 12. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví byť jen zčásti, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 13. V případě, že povinný subjekt bude požadovat za poskytnutí informace úhradu, je povinen její výši písemně oznámit žadateli a to před poskytnutím informace.
 14. Poskytnutí informace, podmíněné postupem podle části II. bodu 13, je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. V případě podání stížnosti proti výši úhrady lhůta podle části II. bodu 14 neběží.
Životní situace - Poskytnutí informace

11. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu nebo stížnost a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Odvolání

 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu může ten, jehož se odmítnutí poskytnutí informace týká, podat odvolání.
 2. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí u povinného subjektu na adrese:
  Městský úřad Turnov
  Antonína Dvořáka 335
  511 01 Turnov
 3. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.
 4. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem je spatřováno porušení výše uvedeného zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis osoby.
 5. Povinný subjekt je povinen předložit odvolání odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 6. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
 7. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu je možné domáhat se ochrany u soudu.

Stížnost

 1. Na postup při vyřizování žádosti o informace povinným subjektem lze podat stížnost.
 2. Stížnost lze podat pouze z důvodů taxativně uvedených:
  a) žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
  b) kterému v zákonné nebo prodloužené lhůtě nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace,
  c) kterému byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo rozhodnuto o zbytku žádosti vydáním rozhodnutí o odmítnutí informace,
  d) žadatel nesouhlasí s výší úhrady,
 3. Stížnost se podává písemně u povinného subjektu a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo marným uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle bodu 2.,
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 5. Povinný subjekt je povinen předložit stížnost nadřízenému orgánu ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnost obdržel, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví.
 6. Nadřízený orgán o vyřízení stížnosti rozhodne ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena. 

12. Formuláře

Formuláře najdete zde.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení životních situací najdete zde.

14. Seznam právních předpisů

Přehled nejdůležitějších právních předpisů ke stažení ikona souboruzde.

15. Náklady a sazebník úhrad za poskytování informací

V. Hrazení nákladů za poskytování informací

 1. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
 2. Úhradu odměny lze žádat pouze v případě, byla-li sjednána v licenční smlouvě, v takovém případě nelze již žádat úhradu nákladů.

VI. ikona souboruSazebník náhrad

16. Výroční zprávy

Výroční zprávy dle zákona zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění) od roku 2000.

17. Seznam organizací

Seznam najdete zde.

18. Rejstříky a evidence

Vytvořeno 29.1.2008 - aktualizováno 15.4.2015 10:36:22 | přečteno 10195x | Richard Mochal