Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Formuláře a žádosti

table {white-space: normal; }

Přehled kompletních podání pro agendu živnostenského úřadu najdete na

Odbor dopravní

 • VZOR žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy - ikona souborupdf
 • žádost o povolení připojení komunikace nebo sousední nemovitosti na silnici II a III. třídy nebo místní komunikaci - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu ... - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o udělení povolení k provozování stanice měření emisí - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o stanovení místní – přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace nebo zábor veřejného prostranství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, přestavby vozidla - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, jednotlivě přestavěného vozidla - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vydání parkovací karty - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • plná moc k jednání na úřadě ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor školství, kultury a sportu

 • VZOR žádost o přijetí do mateřské školy (evidenční list vyplní až ředitelka MŠ po podání žádosti!) - ikona souborupdf
 • žádost vlastníka kulturní památky o závazné stanovisko odboru školství, kultury a sportu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně nebo ochranném pásmu kulturní památky nebo národní kulturní památky, o závazné stanovisko odboru školství, kultury a sportu MÚ Turnov - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • dotace – žádost - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace - vyúčtování - ikona souborupdf | ikona souborudocx | ikona souboruxlsx
 • dotace z kulturního fondu – příloha k žádosti - spolky - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace z kulturního fondu – příloha k žádosti - kulturní akce - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace z kulturního fondu – příloha k žádosti - vydání hudebního nosiče, publikace apod. - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace volnočasové aktivity dětí a mládeže – příloha k žádosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně – příloha k žádosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace ze sportovního fondu – příloha k žádosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace na obecně prospěšnou činnost – příloha k žádosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace na zahraniční spolupráci - příloha k žádosti - popis projektu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení o pořádání veřejné produkce hudby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení výjimky z nočního klidu - ikona souborupdfikona souborudocx

Odbor rozvoje města

 • žádost o koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Turnov - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o územně plánovací informaci - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vyjádření k pozemku z hlediska územního plánování - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • návrh na pořízení změny Územního plánu Turnov  - ikona souborupdf ikona souborudocx

Obecní živnostenský úřad

 • Přehled kompletních podání pro agendu živnostenského úřadu najdete na rzp.cz.
 • prohlášení odpovědného zástupce (vzor CRM) - ikona souborupdf 
 • souhlas s umístěním sídla - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • potvrzení o praxi - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • seznam osob, které jsou skutečným majitelem právnické osoby - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání průkazu průvodce - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • změna v evidenci zemědělského podnikatele FO+PO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • vyřazení z evidence zemědělského podnikatele FO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • vyřazení z evidence zemědělského podnikatele PO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • příloha k žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO (statutární orgán) - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • příloha k žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO (org. složka) - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení právního nástupce o pokračování - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • plná moc k jednání před OŽÚ Turnov - ikona souborupdf

Odbor správní

 • VZOR žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů - ikona souborupdf
 • VZOR přihlašovací lístek k trvalému pobytu - ikona souborupdf
 • VZOR žádost o poskytnutí informací z informačního systému - ikona souborupdf
 • VZOR žádost o zprostředkování kontaktu - ikona souborupdf
 • oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení obč. průkazu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení cestovního pasu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • dotazník k uzavření manželství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání osvědčení o uzavření manželství před org. církve - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení změny jména /příjmení - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití ve státech EU - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o prominutí předložení dokladu (vysvědčení) o právní způsobilosti k uzavření manželství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení zpět po rozvodu manželství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o registraci adresy pro doručování - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o potvrzení změny rodného čísla - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o osvědčení rodného čísla - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o ověření rodného čísla - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • potvrzení o žití - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení k nahlédnutí do matriční knihy - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958  - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o ověření matričního dokladu, popřípadě dalšího dokladu vydaného matričním úřadem pro použití v cizině - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání matričního dokladu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání matričního dokladu pro použití v členském státu EU - ikona souborupdfikona souborudocx
 • žádost o vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • plná moc k žádosti o Výpis z Rejstříku trestů - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • potvrzení oprávněné osoby - souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení o konání shromáždění FO - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení o konání shromáždění PO - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • ohlášení ohňostroje - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení ikona souborupdf | ikona souborudocx

Stavební úřad

 • žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení záměru (územní souhlas) - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení) - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání společného povolení (územní a stavební řízení) - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o stavební povolení - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • ohlášení stavby - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení předčasného užívání stavby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání kolaudačního souhlasu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • ohlášení dokončení stavby - ikona souborupdf ikona souboru| ikona souborudocx
 • žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního - ikona souborupdf  ikona souboru| ikona souborudocx
 • oznámení změny užívání stavby - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • ohlášení odstranění - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o ověření pasportu stavby -  ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor finanční

 • poplatek za psa - přiznání - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • poplatek za psa - zánik - ikona souborupdf | ikona souborudoc 
 • poplatek za psa - žádost o vrácení přeplatku - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • poplatek z pobytu - poskytování úplatného pobytu/ukončení poskytování úplatného pobytu/změny údajů - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • poplatek z pobytu - výkaz poplatku z pobytu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • poplatek za odpady (obecní systém odpadového hospodářství) - přiznání - fyzická osoba přihlášená v obci - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • poplatek za odpady (obecní systém odpadového hospodářství) - přiznání - vlastník nebo spoluvlastník stavby, kde není nikdo hlášen k TP - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • poplatek za odpady (obecní systém odpadového hospodářství) - žádost o vrácení přeplatku- ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení o počtu a umístění sbírkových kasiček se žádostí o jejich zapečetění / Oznámení o předložení sběracích listin se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení o otevření sbírkových kasiček se žádostí o jejich rozpečetění a sepsání protokolu o výši vybrané finanční hotovosti - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • protokol o zapečetění sbírkové kasičky/kasiček - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • protokol o rozpečetění sbírkové kasičky/kasiček z podpůrné sbírkové akce pro sbírku - ikona souborupdf | ikona souborudoc

Odbor správy majetku

 • žádost o byt - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o nájem bytu Granátová 1897 - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o nájem bytu zvláštního určení (penzion Žižkova) -  ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o překlenovací byt Granátová - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o krizový byt - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o přechod nájmu bytu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • prohlášení nájemce bytu o přijetí další osoby do bytu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • prohlášení nájemce bytu o odhlášení osoby z bytu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o užívání veřejného prostranství - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o prodej pozemku  - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • nabídka na prodej pozemku - ikona souborupdf | ikona souborudocx 
 • žádost o pronájem nebytových prostor - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o pronájem pozemku - ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor životního prostředí

 • VZOR žádost o vydání rybářského lístku - ikona souborupdf
 • vyrozumění o těžbě dříví - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení konání hromadné akce v lese - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti o tom, zda pozemek je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o souhlas s umístěním staveb do vzdálenosti 50 m od lesa - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • návrh uživatele honitby na ustanovení myslivecké stráže - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • posudek o fyzické a zdravotní způsobilosti pro výkon funkce myslivecké stráže - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • návrh uživatele honitby na ustanovení mysliveckého hospodáře - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • posudek o fyzické a zdravotní způsobilosti pro výkon funkce mysliveckého hospodáře - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o povolení odchylného postupu - odlov kormorána velkého - ikona souborupdf | ikona souboruxlsx
 • žádost o přidělení ornice - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o souhlas k upuštění od třídění - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání závazného stanoviska - odpady - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání závazného stanoviska - ovzduší - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o souhlas k odnětí ze ZPF - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vyjádření k návrhu tras po zemědělských pozemcích (ZPF) - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení zahájení realizace záměru (ZPF) - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání závazného stanoviska ve věci zásahu do významného krajinného prvku z důvodu zalesňování - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání závazného stanoviska ve věci zásahu do významného krajinného prvku - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o kolaudační souhlas - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • ohlášení udržovací práce apod. - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • žádost o stavební povolení k vodním dílům - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • žádost o udělení souhlasu - voda - ikona souborupdf  (vyplnitelné)
 • žádost o souhrnné vyjádření OŽP  - ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor sociálních věcí

 • formulář dotace žádost ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • formulář dotace vyúčtování ikona souborupdf | ikona souborudocx | ikona souboruxlsx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - popis projektu ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - seznam realizovaných projektů ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - informace o organizaci ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - rozpočet projektu ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - zdroje a zajištění projektu ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - čestné prohlášení ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální služby - příloha k žádosti - informace o organizaci ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální služby - příloha k žádosti - informace o sociální službě ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální služby - příloha k žádosti - čestné prohlášení ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • 01 Úprava poměrů k nezl. dítěti - ikona souborudoc
 • 02 Úprava styku s nezl. dítětem - ikona souborudoc
 • 03 Změna výchovy nezl. dítěte - ikona souborudoc
 • 04 Zvýšení výživného pro nezl. dítě - ikona souborudoc
 • 05 Návrh na výkon rozhodnutí - exekuci - ikona souborudocx 
 • 06 Úhrada nákladů neprovdané matky - ikona souborudocx
 • 07 Žaloba na určení otcovství - ikona souborudoc
 • 08 Popření otcovství manžela matky - ikona souborudoc
 • 09 Osvojení manželem matky - manželkou otce - ikona souborudoc
 • 10 Návrh na nařízení ústavní výchovy - ikona souborudocx
 • 11 Návrh na nařízení ústavní výchovy s vydáním PO - ikona souborudocx
 • 12 Svěření do výchovy jiné fyzické osoby - ikona souborudoc
 • 13 Svěření do pěstounské péče - ikona souborudoc
 • 14 Žádost o zařazení do evidence žadatelů (vzor MPSV) - ikona souborupdf
 • 15 Schválení právního úkonu za nezl. dítě - ikona souborudoc
 • potvrzení o zdravotním stavu -  ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o nájem bytu Granátová 1897 - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o nájem bytu zvláštního určení (penzion Žižkova) -ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o překlenovací byt Granátová - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o krizový byt - ikona souborupdf | ikona souborudocx
Vytvořeno 11.6.2012 10:46:03 - aktualizováno 6.5.2015 15:58:49 | přečteno 67189x | Richard Mochal
load