Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zdravé město Turnov a MA21

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21. 

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli. 

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména komplexní „dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance, dle OSN).

Z Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory Regionální rozvoj, Programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 byla poskytnuta dotace v celkové výši 70.000 Kč na projekt „Zdravé město Turnov“. Poskytnutí neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 21. 6. 2022 usnesením č. 303/22/ZK. Finanční prostředky budou použity na: Podporu aktivit směřujících k participaci veřejnosti formou setkávání, el. nástrojů, kampaní, spolupráci s NNO, participativního rozpočtu, spolupráci na tvorbě strategických dokumentů obce. Termín zahájení realizace projektu je 1. 7. 2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2023.


Logo KULK

Jak poznáte, že žijete ve Zdravém městě?

 • Zapojujeme veřejnost do plánovacích procesů, komunikujeme, vytváříme partnerství, sdílíme své zkušenosti a vyměňujeme si dobrou praxi
 • Zavádíme metody kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti
 • Pořádáme osvětové kampaně – Den Země, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut
 • Podporujeme neziskový sektor – vyhlašujeme grantový systém na podporu aktivit organizací, podporujeme je i při realizaci jejich aktivit, atd.
 • Podporujeme kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost a strategicky řídíme rozvoj města
 • Pořádáme vzpomínkové a společenské akce – Den vítězství, Kámen a šperk v Českém ráji, Oslava výročí 28. října, Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční řemeslnické trhy, Novoroční ohňostroj, Městský ples atd.

logo NSZM - celé

Místní agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

MA21 lze zavést akcí v rámci zastupitelstev:

 • výkon a provoz místní správy směřující k udržitelnosti
 • začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do dokumentů

nebo provádět dalšími aktivitami v rámci širších společenství a celků:

 • zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova
 • poradenství, konzultační a informační činnost
 • zapojování veřejnosti do rozhodování
 • spolupráce, partnerství
 • vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu
 • měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku
 • sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI).

Vysvětlení pojmů:

Agenda 21

dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.

Místní Agenda 21 (MA21)

nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj

je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí).

Převzato z www.cenia.cz.

MA21

Aktuální dění Zdravého města Turnov a MA21 naleznete zde.

load